Strona główna Zasady ogólne 2017/2018
Zasady ogólne - Studia 2017/2018

 

Mobilność Edukacyjna.
Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education)
KA103

 

Rok akademicki 2017/2018Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów na stypendium Erasmus+ (typu KA1/1-HE)
i skierowania na zagraniczne studia częściowe


 1. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w macierzystej jednostce (wydział/instytut) studenta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwanego dalej UKSW).
 2. Każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich UKSW (zwany dalej studentem), posiadający obywatelstwo dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się o fundusze Erasmus+ (typu SMS) w celu odbycia studiów za granicą.
 3. O stypendium programu Erasmus+ mogą ubiegać się wszyscy studenci (niezależnie od obywatelstwa, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6, którzy są studentami UKSW przyjętymi na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Student/doktorant posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem, w charakterze stypendysty programu Erasmus+.
 4. O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 5. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UKSW.
 6. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez UKSW na studia drugiego stopnia. Wskazane jest, aby studenci ci byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim.
 7. Doktoranci są studentami trzeciego stopnia studiów. Podczas pobytu w uczelni zagranicznej mogą uczestniczyć w projekcie badawczym, muszą jednak również uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami.
 8. W kwalifikacji podstawowej nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 9. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o fundusze programu Erasmus+.
 10. Student nie może zostać skierowany na częściowe studia zagraniczne podczas urlopu dziekańskiego, naukowego, zdrowotnego.
 11. O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którym zostało już wcześniej przyznane stypendium programu LLP-Erasmus, Erasmus+ w celu odbycia części studiów za granicą z zastrzeżeniem pkt. 22 i 23.
 12. W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci, którzy nie rozliczyli się z wcześniejszych wyjazdów na praktyki lub w celu odbycia części studiów w ramach Programu LLP-Erasmus oraz Erasmus+.
 13. W jednym roku akademickim objętym jednym projektem typu KA1-HE KA103 dopuszcza się jeden wyjazd studenta na studia i jeden wyjazd na praktykę, z zastrzeżeniem pkt. 22 oraz 23.
 14. Każda osoba zakwalifikowana na stypendium Erasmus+ typu (KA1/1-HE) KA103, zwane dalej Stypendium Erasmus+, jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia  przyjęcia na studia przez zagraniczną uczelnię oraz do podpisania umowy indywidualnej z UKSW.
 15. Studenci mogą wyjechać jedynie do uczelni, z którymi ich macierzyste jednostki uzgodniły i zawarły międzyinstytucjonalne umowy Erasmus+. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2017/2018, uprawniającą do uczestnictwa w programie.
 16. Kwalifikacja studentów i doktorantów na stypendium odbywa się zgodnie z ustaleniami pomiędzy poszczególnymi jednostkami uczelni wysyłającej i przyjmującej, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów (rekrutacja na jeden lub dwa semestry), stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości uzgodnionego języka wykładowego.
 17. W celu przeprowadzenia kwalifikacji na stypendium Erasmus+ dziekan/kierownik jednostki powołuje w formie pisemnej komisję, w podstawowy skład której wchodzą: koordynator wydziałowy/instytutowy ds. programu Erasmus oraz pracownik danej jednostki UKSW. W komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel Samorządu Studentów wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów.
 18. Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów i doktorantów w poszczególnych jednostkach UKSW określa procedura kwalifikacyjna wydziałowa/instytutowa zatwierdzana przez dziekana wydziału/kierownika jednostki. Informacje o zasadach i kryteriach ubiegania się o stypendium, uczelniach partnerskich, liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów, języku wykładowym, wymaganych od kandydatów dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, zasadach zwolnienia z opłat za studia na czas skierowania na zagraniczne studia częściowe (dotyczy studentów studiów niestacjonarnych), składzie komisji, trybie i terminie odwołań, będą podane w sposób przejrzysty do publicznej wiadomości na stronie internetowej wydziału ze wskazaniem daty zamieszczenia na stronie.
 19. Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen i znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+). Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia przed rozpoczęciem procesu kwalifikacji na stypendium.
 20. Każdy student biorący udział w rekrutacji jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu językowego w Studium Języków Obcych UKSW (dalej zwanym SJO). Egzaminu z języka obcego nie powtarza się w rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy w semestrze letnim tego samego roku akademickiego. W takich przypadkach przepisuje się ocenę z ostatniego egzaminu z danego języka. Uczestnictwo w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ we wcześniejszych latach nie zwalnia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Koszt przeprowadzonej rekrutacji językowej przez SJO pokrywa UKSW ze środków na obsługę programu Erasmus+ (OS).
 21. Każdy kandydat do stypendium Erasmus+ złoży oświadczenie w systemie elektronicznym USOSweb o tym, czy do dnia kwalifikacji zostało mu w przeszłości przyznane stypendium LLP-Erasmus, Erasmus+ w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki oraz czy przyznane stypendium zostało przez studenta zrealizowane, niezależnie od tego, czy stypendium było wypłacone przez UKSW czy inną uczelnię. W przypadku zrealizowania wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus, Erasmus+ z uczelni innej niż UKSW, kandydat złoży zaświadczenie z tej uczelni potwierdzające zrealizowanie wyjazdu. W zaświadczeniu uczelnia wysyłająca wskaże uczelnię zagraniczną, kraj wyjazdu oraz czas pobytu sprawozdany przez tę uczelnię w raporcie końcowym do Narodowej Agencji Programu Erasmus.
 22. W jednym roku akademickim minimalny okres stypendium wynosi 3 miesiące, maksymalny 12 miesięcy z zastrzeżeniem pkt. 21 i 22 przy czym w czasie rekrutacji przyznawane są wyjazdy na jeden lub dwa semestry.
 23. Studentowi może zostać przyznane stypendium na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu kształcenia (I, II lub III) w celu odbycia za granicą części studiów oraz/lub praktyki. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości za granicą jako stypendysta LLP-Erasmus I Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
 24. W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres stypendialny wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości za granicą  jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
 25. W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
 26. Komisja może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta za granicę na część studiów bez stypendium finansowego.
 27. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji do dziekana/ kierownika jednostki, w której student realizuje studia. Postanowienie dziekana jest ostateczne.
 28. Kwalifikacja kandydatów zostanie zakończona do 17 marca 2017 r. i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu USOSweb. Do tego dnia do DWM zostaną przesłane w wersji elektronicznej listy rankingowe wstępnie zakwalifikowanych studentów na wyjazd. Zatwierdzone procedury rekrutacyjne oraz protokoły postępowania kwalifikacyjnego z załączonymi listami w wersji papierowej oraz podpisanymi formularzami „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” zostaną przekazane do DWM do 10 kwietnia 2017 r.
 29. Kandydatom zgłoszonym przez wydziały będzie przyznane stypendium zgodnie z decyzją Komisji, o ile Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyzna Uniwersytetowi wystarczające fundusze stypendialne.
 30. W przypadku otrzymania niewystarczających funduszy stypendialnych, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW określi dodatkowe kryteria przyznawania funduszy.
 31. Przyznane stypendium zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiowania w zagranicznej uczelni, potwierdzony przez tę uczelnię, niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania.
 32. Jeżeli student, któremu przyznano stypendium, rezygnuje z wyjazdu, koordynator wydziałowy/instytutowy ds. programu Erasmus+ zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według zasad ogólnych. Sugeruje się zatem Komisjom kwalifikacyjnym sporządzanie obszernych rankingowych list rezerwowych kandydatów do stypendium Erasmus+.
 33. Studentowi spełniającemu wymagania programu Erasmus+, któremu przyznano prawo do stypendium socjalnego w UKSW, w roku akademickim poprzedzającym wyjazd lub w roku bieżącym, zostanie przyznane dofinansowanie z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER. Stypendium będzie wypłacone na zasadach określonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pod warunkiem posiadania przez UKSW wystarczających funduszy stypendialnych oraz zawarcia umowy indywidualnej.
 34. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd i nie później niż 40 dni przed wyjazdem. Wniosek będzie rozpatrywany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Przyznana dodatkowo kwota dofinansowania będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych. Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu Erasmus+, zostanie wypłacone z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER.
 35. Przed wyjazdem i ponownie przed zakończeniem mobilności student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dotyczy języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, niderlandzkiego, czeskiego, duńskiego, greckiego, portugalskiego, szwedzkiego) w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW. Niewypełnienie testów językowych wstrzymuje wypłatę stypendium, odpowiednio I raty w przypadku niewypełnienia testu poziomującego przed wyjazdem, II raty w przypadku niewypełnienia testu poziomującego przed zakończeniem mobilności przez studenta.
 36. Nie później niż 3 tygodnie przed wyjazdem na stypendium student skierowany na studia zagraniczne zobowiązany jest do podpisania umowy indywidualnej w Dziale Współpracy Międzynarodowej UKSW. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku /semestru /trymestru w uczelni zagranicznej jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium.
 37. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.
 38. Wszelkie zmiany warunków ogólnych wstępnej kwalifikacji studentów na stypendia Erasmus+ będą publikowane na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW oraz przekazywane niezwłocznie koordynatorom wydziałowym/instytutowym ds. programu Erasmus+.                              
Zatwierdził:
Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski   
Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW

 

 

Decyzja prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW

DECYZJA Nr 44/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie drugiej rekrutacji uzupełniającej studentów UKSW do Programu Erasmus+ KA103 na semestr letni roku akademickiego 2017/2018  przeczytaj>>

 

Decyzja Nr 2/2016 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy na realizację części toku studiów (SMS) w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018 przeczytaj >>