Strona główna Zasady 2017/2018
Odwiedza nas 60 gości 


Nauczyciele akademiccy. Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji w roku akademickim 2017/2018

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej w dniach 2 maja – 6 czerwca 2017 r.
Przed złożeniem dokumentów uprzejmie prosimy o zapoznanie się Procedurą kwalifikacyjną STA KA103 2017/2018 oraz z Zasadami realizacji wyjazdów 2017/2018.

 

Dokumenty do pobrania

 

 

Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
w roku akademickim 2017/2018

Staff Mobility for Teaching Assignments – STA KA103


1. Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią, posiadającą Kartę Programu Erasmus+ (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) ważną w bieżącym roku akademickim, z którą została podpisana umowa międzyinstytucjonalna, przewidująca wymianę nauczycieli akademickich. Listę uczelni, z którymi UKSW ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną na wyjazdy wykładowców można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej.
2. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ musi spełniać następuje kryteria formalne:
  2.1. Musi być pracownikiem UKSW;
  2.2. Podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę;
  2.3. Musi być nauczycielem akademickim UKSW.
       
3. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O jego uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej UKSW na podstawie umowy o pracę. Jeżeli nauczyciel akademicki posiada obywatelstwo inne niż państwa UE lub EOG, zobowiązany jest sprawdzić zasady odnoszące się do wyjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako stypendysta programu Erasmus+.
4. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ nie może realizować wyjazdu w trakcie urlopu bezpłatnego, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz zwolnienia lekarskiego.
5. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.
6. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi rozpocząć się i zakończyć w okresie obowiązywania umowy pomiędzy UKSW a Agencja Narodową. Wyjazdy powinny zostać zrealizowane w roku akademickim 2017/2018.
7. Okres pobytu w uczelni przyjmującej, stanowiący średni czas pobytu oraz podstawę naliczenia stypendium nie powinien przekraczać 7 dni i będzie określony z dokładnością do jednego dnia. Przepisy programu Erasmus+ dopuszczają krótsze i dłuższe pobyty (min, 2 dni, max. 2 miesiące). Możliwość realizowania pobytów dłuższych, niż 7 dni będzie ustalana każdorazowo w zależności od dostępności funduszy.
8. Podczas wyjazdu trwającego od 2 do 7 dni nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w kolejnym tygodniu musi być proporcjonalnie większa. Liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi 8 + (8/7 pomnożone przez liczbę dodatkowych dni).
9. Wyjazd może być realizowany w jednym z następujących krajów:
Dania, Irlandia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania, Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Węgry, Austria, Rumunia, Finlandia, Islandia, Niemcy, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Estonia, Chorwacja, Litwa, Słowenia, Turcja.
10. Do kategorii STA zalicza się także przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami UKSW.

 

Rekrutacja

11. Zasady rekrutacji reguluje procedura kwalifikacyjna ogłoszona przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UKSW. Procedura ta stanowi Załącznik 1 do decyzji nr 28/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, która ogłoszona jest w Monitorze UKSW oraz na stronie internetowej DWM.

 

Wsparcie indywidualne (stypendium)

12. Nauczycielowi akademickiemu wyjeżdżającemu do uczelni partnerskiej przysługuje wsparcie indywidualne zwane dalej stypendium, które zostanie przyznane w wysokości oraz według Uczelnianych zasad podziału subwencji Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane i wypłaty stypendium dla pracowników UKSW w ramach projektu 2017 roku.
13. Wsparcie indywidualne, otrzymane przez nauczyciela akademickiego ma charakter uzupełniający i jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Wsparcie indywidualne nie musi pokrywać pełnych kosztów podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.
14. Nauczyciel akademicki ma możliwość zrealizowania wyjazdu bez wsparcia indywidualnego z budżetu Programu Erasmus+ (tzw. wyjazdy bez stypendium), wówczas wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego wsparcia indywidualnego, muszą być spełnione.
15. Uczelniane zasady podziału subwencji Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane i wypłaty stypendium dla pracowników UKSW w ramach projektu 2017 roku wraz z załącznikami są ogłaszane Decyzją Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UKSW i publikowane w Monitorze UKSW oraz na stronie internetowej DWM.

Przed wyjazdem

16. Osoby zakwalifikowane do programu są zobowiązane potwierdzić realizację wyjazdu.
  16.1 Osoby realizujące wyjazd w okresie do 31.01.2018 r. muszą do 30 października 2017 r. dostarczyć do DWM Letter of Acceptance z uczelni partnerskiej, jednak nie później niż na 30 dni przed wyjazdem.
  16.2 Osoby realizujące wyjazd od 01.02.2018 muszą:
      16.2.1 do 15 listopada 2017 r. potwierdzić mailowo realizację wyjazdu;
     
16.2.2 do 15 stycznia 2018 r. dostarczyć Letter of Acceptance z uczelni partnerskiej, jednak nie później niż na 30 dni przed wyjazdem.
17. Osoby zakwalifikowane do programu są zobowiązane nie później niż 30 przed planowanym wyjazdem dostarczyć do DWM wypełniony i podpisany przez siebie i uczelnię partnerską Mobility Agreement (Staff Mobility for Teaching), dokładną informację dotyczącą dat podróży i pobytu na uczelni partnerskiej oraz skierowanie Dziekana na wyjazd (według wzoru określonego odrębnymi przepisami).
18. Niedotrzymanie terminów wymienionych w pkt. 16 i 17 skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu, a zwolnione miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
19. Szczegóły dotyczące listy rezerwowej reguluje §6 procedury kwalifikacyjnej STA KA103 2017/2018.
20. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w roku akademickim 2017/2018, który w trakcie roku akademickiego zdecyduje się wyjechać w innym miesiącu niż zadeklarował w formularzu zgłoszeniowym jest zobowiązany do zawiadomienia DWM w formie mailowej nie później niż 30 dni przed terminem wyjazdu podanym w formularzu zgłoszeniowym, oraz przedłożenia w DWM skierowania, o którym mowa w pkt. 17.
21. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w roku akademickim 2017/2018, który w trakcie roku akademickiego zdecyduje się wyjechać do innej uczelni, niż podana przez niego  w formularzu zgłoszeniowym, jest zobowiązany złożyć pisemną prośbę o zmianę uczelni partnerskiej do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, z podaniem przyczyny zmiany. Do pisemnej prośby o zmianę uczelni partnerskiej należy dołączyć nowy Indywidualny Program Nauczania (druga strona formularza zgłoszeniowego), bądź wypełniony Mobility Agreement.
22. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna Umowa na wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zwana dalej „Umową”. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany stawić się osobiście w DWM w celu podpisania Umowy nie później niż 30 dni przed planowanym wyjazdem.
23. Przekazanie wsparcia indywidualnego nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Wsparcie indywidualne zostanie wypłacone w sposób opisany w Uczelnianych zasadach podziału subwencji Programu Erasmus+ przyznanej Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Agencję Narodową na działania zdecentralizowane i wypłaty stypendium dla pracowników UKSW w ramach projektu 2017 roku.
24. Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (Karta EKUZ) oraz do wykupienia ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków). Kopię dokumentów uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej oraz ubezpieczenia należy dostarczyć do DWM najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 

Realizacja wyjazdu

25. W trakcie wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić zajęcia ze studentami uczelni partnerskiej zgodnie z Indywidualnym programem nauczania (Mobility Agreement) oraz zgodnie z pkt. 8 niniejszych zasad realizacji wyjazdu.
26. W trakcie pobytu w uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany pozyskać następujące dokumenty:
  26.1. Pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w tej uczelni (Letter of Confirmation) wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie to powinno zostać sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej
  26.2. Indywidualny program nauczania (Mobility Agreement) podpisany i opieczętowany przez uczelnię partnerską.

 

Po powrocie – rozliczenie z UKSW

27. Po powrocie z uczelni partnerskiej nauczyciel akademicki jest zobowiązany rozliczyć się z wyjazdu w terminie wskazanym w umowie. W celu rozliczenia nauczyciel akademicki jest zobowiązany:
  27.1. Dostarczyć do DWM pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w uczelni przyjmującej (Letter of Confirmation) wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych;
  27.2. Dostarczyć do DWM indywidualny program nauczania (Mobility Agreement) podpisany i opieczętowany przez uczelnię partnerską;
  27.3. Dostarczyć do DWM oryginalne dokumenty potwierdzające zrealizowaną podróż tj. bilety, karty pokładowe bądź oświadczenie o podróży samochodem, jeżeli podróż do i/lub z uczelni partnerskiej odbyła się samochodem prywatnym;
  27.4. Stawić się osobiście w DWM w celu podpisania rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium) na podróż zagraniczną, o którym mowa w pkt. 12 i 13 niniejszych zasad realizacji wyjazdów;
  27.5. Wypełnić indywidualny raport uczestnika on-line EU survey (zwany dalej ankietą), do którego dostęp otrzyma drogą elektroniczną z aplikacji Mobility Tool.
28. Uczestnik, który nie rozliczy się z wyjazdu zgodnie z pkt. 31 w terminie wskazanym w Umowie może zostać zobowiązany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego stypendium.
29. Uczestnik, który nie rozliczy się z wyjazdu nie będzie mógł realizować kolejnych wyjazdów w ramach programu Erasmus+.

 

Rezygnacja z wyjazdu

30. Jeżeli nauczyciel akademicki zakwalifikowany do wyjazdu zrezygnuje z wyjazdu, jest zobowiązany do złożenia do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej pisemnej rezygnacji z podaniem jej przyczyny.
31. Jeżeli nauczyciel akademicki zakwalifikowany do wyjazdu zrezygnuje z wyjazdu nie będzie mógł ubiegać się powtórnie o wyjazd w bieżącym i kolejnym roku akademickim. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy rezygnacja spowodowana jest działaniem siły wyższej.
32. Do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii siły wyższej konieczne jest uzyskanie pisemnej decyzji Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.