Strona główna Erasmus Policy Statement Erasmus Policy Statement 2014-2020
Erasmus Policy Statement 2014-2020

 

1. Please describe your institution's international (EU and non-EU) strategy. In your description please explain a) how you choose your partners, b) in which geographical area(s) and c) the most important objectives and target groups of your mobility activities (with regard to staff and students in first, second and third cycles, including study and training, and short cycles). If applicable, also explain how your institution participates in the development of double/multiple/joint degrees. (max. 5000 characters)


UKSW kieruje się zasadami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Obierając kierunek nowoczesnego zarządzania wewnętrznego i aktywnej promocji uczelni, a także zwiększenia udziału w międzynarodowych programach i inicjatywach badawczych UE i spoza UE, zamierza propagować idee proeuropejskie oraz realizować i kreować międzynarodowe programy edukacyjne i badawcze. W ten zasadniczy cel strategii uczelni na lata 2013-2020 wpisują się realizowane od 2000 roku działania w ramach programu Erasmus. Działania te wspomogły priorytetowe dążenia uczelni w kierunku większego umiędzynarodowienia i uzyskania Europejskiego profilu. Biorąc to pod uwagę uczelnia zamierza nadal wykorzystywać innowacyjny potencjał Programu i dążyć do osiągnięcia następujących priorytetów: Rozszerzenia zakresu współpracy z naukowymi ośrodkami zagranicznymi w celu umożliwienia pracownikom i studentom uczelni dostępu do dorobku naukowego innych krajów, stałego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji, jako niezbędnego elementu kariery naukowej i zawodowej. UKSW wykorzystując doświadczenia z realizacji wymiany międzynarodowej i w pełni doceniając wagę okresu studiów/praktyk/szkoleń zrealizowanych za granicą będzie wspierać inicjatywy wyjazdów pracowników oraz studentów wszystkich 3 stopni kształcenia, do instytucji zagranicznych. Dążąc do osiągnięcia równowagi w wymianie, oraz zwiększenia liczby mobilnych studentów i pracowników, uczelnia zamierza rozwijać istniejącą ofertę kursów obcojęzycznych oraz tutoringu w celu utworzenia zintegrowanych programów studiów. Działania UKSW w Programie mają zapewnić wzrost konkurencyjności uczelni i jej absolwentów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będą miały istotny wpływ na wzrost efektywności funkcjonowania uczelni, a równocześnie stymulować rozwój gospodarczy regionu i kraju. Umożliwią pełne wykorzystanie potencjału naukowego, podniesienie jakości kształcenia oraz skuteczne przygotowanie przyszłych pracowników i pracodawców.
W systemie oceny nauczycieli akademickich UKSW, istotny czynnik stanowią badania międzynarodowe, wykłady i publikacje zagraniczne oraz umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym. Wśród nauczycieli akademickich uczelnia pragnie zwiększyć udział osób posiadających doświadczenie badawcze i stopnie naukowe uzyskane w silnych zagranicznych ośrodkach badawczych. Zasadniczym celem mobilności wykładowców będzie zatem rozpowszechnianie osiągnięć naukowych, doskonalenie systemu kształcenia studentów we współpracy uniwersyteckiej, dążenie do podejmowania wspólnych projektów edukacyjnych i badawczych Programu, oraz stworzenie systemu umożliwiającego korzystanie z wiedzy i doświadczeń wybitnych uczonych z zagranicy. Planujemy zwiększenie udziału przedsiębiorców w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
Naszym celem jest wysoka jakość obsługi badań/dydaktyki oraz obsługi technicznej, dlatego zasadniczym celem mobilności pracowników administracyjnych będzie systematyczne przystosowywanie ich do pracy w środowisku międzynarodowym z ukierunkowaniem na jakość, by uczelnia mogła sprostać wszelkim działaniom edukacyjnym/badawczym/administracyjnym podejmowanym w UE i poza UE i być wystarczająco elastyczną w celu zintegrowania z międzynarodowymi wymaganiami na miarę aktualnych potrzeb. W wyborze partnerów będą brane pod uwagę czynniki efektywności i jakości w poszczególnych dziedzinach akademickich oraz możliwości rozwojowe w kluczowych działaniach Programu. Zgodnie z profilem naszych prac badawczych, priorytetem będzie rozwijanie współpracy z uczelniami i firmami z branży, związanymi z ochroną zdrowia i środowiska, działalnością finansową i prawną, oraz zajmujących się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. UKSW planuje zintensyfikować działania umożliwiające dostęp przedstawicieli biznesu do bazy informacyjno naukowej oraz do wyników prac badawczych prowadzonych przez uczelnię.
Wybór partnerów z danego obszaru geograficznego uzasadniony jest planowanymi działaniami badawczymi/dydaktycznymi/rozwojowymi. Uczelnia stawia na współpracę transgraniczną z sąsiadami ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej oraz partnerami z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Działania będą zmierzać również do zintensyfikowania istniejącej już współpracy poprzez wykorzystanie Programu.
UKSW zmierzając w kierunku większego umiędzynarodowienia studiów rozwija ofertę kursów obcojęzycznych by stworzyć jak najwięcej zintegrowanych programów studiów prowadzonych w językach obcych. Uczelnia planuje opracować angielskojęzyczne programy studiów wykorzystując zajęcia prowadzone już dziś w językach obcych. Efektem tych działań będzie rozwijanie na UKSW studiów prowadzących do uzyskania podwójnych/wielokrotnych/ wspólnych dyplomów, szczególnie utworzenia wspólnych studiów doktoranckich. Uczestniczymy w wizytach przygotowawczych, seminariach kontaktowych i spotkaniach międzynarodowych w celu pozyskiwania partnerów oraz kandydatów do podjąć studiów prowadzących do uzyskania podwójnych/wielokrotnych/ wspólnych dyplomów.

2. If applicable, please describe your institution's strategy for the organisation and implementation of international (EU and non-EU) cooperation projects in teaching and training in relation to projects implemented under the Programme. (max. 2000 characters)

Uniwersytet zamierza wspierać organizację i wdrażanie międzynarodowych (UE oraz spoza UE) projektów współpracy w zakresie nauczania i szkolenia w ramach Programu. W związku z tym będzie odwoływał się do następujących działań.
Priorytetem będzie wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, przygotowujących młodzież do wejścia na wymagający rynek pracy. W ramach realizowanych projektów pragniemy rozbudować programy kształcenia i szkolenia. Uczelnia będzie wspierać międzynarodowe projekty współpracy w zakresie nauczania i szkolenia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Uczestnictwo w projektach umożliwi zróżnicowanie oraz praktyczne zweryfikowanie oferty edukacyjnej i szkoleniowej.
Szczególny nacisk położymy na projekty wspierające Europejską Politykę Sąsiedztwa. Nowy system zawierania umów zapewni przejrzystość ról poszczególnych stron projektów oraz zasad finansowania. W celu organizacji i wdrażania międzynarodowych projektów współpracy w zakresie kształcenia zostanie wykorzystany wewnętrzny fundusz rozwoju, mający na celu m.in. wspieranie zespołów pracujących przy międzynarodowych projektach Programu. Zamierzone przedsięwzięcia będą wspierać mobilność pracowników i studentów.
Będzie rozwijany system rozpowszechniania informacji o dostępnych projektach, w ramach którego Jednostka Centralna udostępnia cyklicznie informacje o bieżących projektach, pomaga wydziałom przy aplikowaniu i realizowaniu projektu. Wspiera wydziałowych pełnomocników ds. badań i współpracy międzynarodowej, zarządzających projektem oraz rozpowszechniających jego efekty.
Wdrażanie i organizacja międzynarodowych projektów programu będą monitorowane przez władze uczelni oraz jednostki im podległe tak, aby zyskać pewność, że współpraca oraz podejmowane działania prowadzić będą do trwałych i zrównoważonych wyników. Przewiduje się cyfryzację procesu upowszechniania wyników projektów.

 

 

3. Please explain the expected impact of your participation in the Programme on the modernisation of your institution (for each of the 5 priorities of the Modernisation Agenda*) in terms of the policy objectives you intend to achieve (max. 3000 characters)

1) Zamiarem UKSW jest wspieranie badań oraz metod nauczania, łączących wysiłki uczonych i studentów, prowadzących do ważnych odkryć naukowych. UKSW będzie wspierać podejmowanie prac badawczych o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym. Priorytetem będą inicjatywy nawiązujące kontakt z nauką światową, zwłaszcza w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Będą wspierane inicjatywy zapewniające Europie absolwentów i naukowców, których ona potrzebuje, tj. profesjonalne osoby dojrzałe do podjęcia działalności zawodowej/publicznej zachowujące własną tożsamość, otwarte na zmieniający się świat, tworzące elitę Europy.

2) Jakość kształcenia zapewnia międzynarodowej renomy kadra akademicka dlatego jej udział w Programie będzie wspomagał prowadzenie nowoczesnej Edukacji przygotowującej młodzież do wymogów gospodarki Europy, Polski i Mazowsza oraz do zmieniającego się rynku pracy. Naszą ofertę edukacyjną pragniemy indywidualnie różnicować oraz umożliwiać jej praktyczną weryfikację, dlatego w procesie kształtowania programów analizujemy trendy krajowe, międzynarodowe, prognozy społeczno-gospodarcze oraz opinie studentów, absolwentów i pracodawców warunkujące ich preferencje.

3) Udział w programie wzmocni jakość kształcenia i zintensyfikuje umiędzynarodowienie badań i dydaktyki. Nauczanie prowadzone przez aktywnych naukowców korzystających z doświadczeń mobilności gwarantuje kształcenie studentów otwartych na nowe idee, współpracujących w zespołach i kreatywnie rozwiązujących problemy. Kształcimy absolwentów zdolnych uczyć się przez całe życie oraz sprawnie funkcjonujących na rynku pracy. Pragniemy kształtować nowoczesne, krytycznie myślące elity intelektualne, wyróżniające się wiedzą i przygotowaniem do odpowiedzialnego pełnienia obowiązków w społeczeństwie.

4) Rozwój kontaktów z regionalnym biznesem dąży do tworzenia i komercjalizacji innowacji, konstruowania programów kształcenia respektujących potrzeby pracodawców. Aktywnie uczestnicząc w znoszeniu barier dla współpracy między środowiskiem nauki i biznesu, UKSW podejmuje działania intensyfikujące współpracę z firmami mazowieckimi oraz międzynarodowymi.
Planujemy: wprowadzić mechanizmy zamawiania programów kształcenia przez przedsiębiorstwa: zwiększyć możliwości korzystania z infrastruktury technicznej i laboratoryjnej przedsiębiorstw; wprowadzić regulaminy zarządzania prawami własności intelektualnej, przyjąć zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; tworzyć spółki celowe, obejmujące udziały w spółkach kapitałowych w celu wdrażania wyników badań naukowych/rozwojowych prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw.


5) Racjonalne zarządzanie i polityka finansowa jest częścią misji UKSW. Opracowywany system finansowy, łączyć będzie jakość i skuteczność prac działów wspierających działalność naukową/wydawniczą/dydaktyczną. Wdrażany system zarządzania jakością procesów administracyjnych pozwoli na ujednolicenie procedur, co uprości prace administracyjne i ułatwi kontrolę nad ich jakością.

 

Prof. dr hab. Cezary Mik
Prorektor ds. nauki i rozwoju

Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW
Rektor