Strona główna Realizacja wyjazdów 2020/2021
Odwiedza nas 9 gości 

Zasady realizacji części toku studiów za granicą w roku 2020/2021


Zasady realizacji części toku studiów za granicą

w roku akademickim 2020/2021 (SMS – KA 103)

 

1. Program Erasmus+ "wyjazd na studia", realizowany na UKSW, jest skierowany do studentów UKSW oficjalnie zarejestrowanych na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata, magistra lub doktora. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (nie dotyczy studiów podyplomowych).

2. Student wyjeżdża do uczelni partnerskiej, która ma podpisaną umowę bilateralną z jego macierzystym wydziałem na UKSW.

3. Student nie ma możliwości wyjazdu na studia w ramach umowy z innym wydziałem/kierunkiem niż tym, na którym studiuje.

4. Student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ musi spełnić następujące kryteria formalne:

4.1 W czasie całego pobytu w uczelni partnerskiej musi posiadać nieprzerwanie status studenta tzn. być zarejestrowany jako student studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub jako słuchacz studiów doktoranckich.

4.2 Musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub drugiego roku studiów jednolitych magisterskich.

4.3 Nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.

5. Dopuszcza się możliwość wyjazdu obywatela kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ do uczelni w jego kraju macierzystym, jeżeli w kraju, z którego będzie wyjeżdżał na stypendium Erasmusa+, znalazł się w celu uzyskania dyplomu uczelni wysyłającej.

6. Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie obowiązywania jednego roku akademickiego oraz w ramach projektu Programu Erasmus+, w ramach którego realizowany jest wyjazd.

7. W jednym roku akademickim minimalny okres stypendium wynosi 3 miesiące (min. trymestr trwający co najmniej 90 dni), maksymalny 12 miesięcy przy czym w czasie rekrutacji przyznawane są wyjazdy na jeden lub dwa semestry. Miesiąc należy rozumieć jako 30 dni.

8. Studentowi może zostać przyznane stypendium na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu kształcenia (I, II lub III) w celu odbycia za granicą części studiów oraz/lub praktyki. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości za granicą jako stypendysta LLP-Erasmus i Erasmus+ (ze stypendium lub bez).

9. W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres stypendialny wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości za granicą jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ (ze stypendium lub bez).

10. Nie dopuszcza się realizacji wyjazdu w dwóch różnych lokalizacjach (uczelniach, miastach, krajach). Jedynym odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, w której druga lokalizacja jest filią uczelni przyjmującej. Pobyt w drugiej lokalizacji powinien być uzgodniony w LA. Minimalny okres pobytu w każdej lokalizacji musi spełniać wymagania formalne (minimum 3 miesiące, a maksymalny łączny czas pobytu to 12 miesięcy).

11. Wyjazd stypendialny na studia w programie Erasmus+ wymaga podjęcia w uczelni partnerskiej studiów stacjonarnych (full time).

12. Uczelnia partnerska nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek itp.). Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych.

13. Jeżeli student opłaca czesne za naukę w uczelni macierzystej, może on być zobowiązany do kontynuacji tych opłat w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Decyzję o pobieraniu lub zwolnieniu studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ z opłaty czesnego podejmuje dziekan wydziału macierzystego na wniosek pisemny studenta.

14. W ramach programu Erasmus+ możliwe jest korzystanie z finansowania wyjazdów na naukę i praktykę za granicą więcej niż jeden raz.

14.1.Studenci będą mogli wyjechać na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu kształcenia (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). W przypadku studiów jednolitych magisterskich student może otrzymać grant na wyjazdy nieprzekraczające 24 miesięcy.

14.2.Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dany student otrzymał w przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z programu Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl kształcenia.

15. Kandydatami na wyjazd mogą być osoby, które były beneficjentami programów Sokrates II, Leonardo da Vinci II i LLP Erasmus.

16. Część toku studiów w ramach programu Erasmus+ może być realizowana w jednym z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania[1], Włochy, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM).

Rekrutacja

17. Zasady ogólne i ramy czasowe rekrutacji wyznaczane są przez prawnego przedstawiciela uczelni tj. Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW, w Ogólnych zasadach wstępnej rekrutacji studentów i doktorantów na stypendium Erasmus+ (typu KA1/1-HE) i skierowania na zagraniczne studia częściowe, ogłaszanych co roku w Monitorze UKSW oraz na stronie internetowej DWM. Szczegółowe zasady rekrutacji studentów i doktorantów w poszczególnych jednostkach UKSW określane są w procedurach rekrutacyjnych, ogłaszanych przez te jednostki na ich stronach internetowych.

Stypendium

18. Stypendium finansowe zwane również grantem programu Erasmus+ przyznaje się w celu zrealizowania w uczelni partnerskiej części określonego programu studiów licencjackich/inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich prowadzących do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej (wysyłającej).

19. Stypendium przyznawane w programie Erasmus+ ma charakter uzupełniający – jest przyznawane na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą).

20. Wysokość grantu miesięcznego jest inna w każdym roku akademickim. Jest uzależniona od kraju wyjazdu. Kraje podzielone są na trzy grupy według wytycznych Narodowej Agencji programu Erasmus+ i dokonanej przez nią analizy kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

21. Przekazanie stypendium (grantu) studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy, którą student podpisuje z UKSW przed wyjazdem do uczelni partnerskiej.

22. Wypłata stypendium nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy uczestnika zgodnie z zapisami umowy finansowej pomiędzy uczestnikiem mobilności a UKSW. Za termin wypłaty stypendium strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Uczelni.

23. W trakcie pobytu na uczelni partnerskiej studentowi przysługuje prawo do pobierania stypendiów, które otrzymywał dotychczas na UKSW (np. socjalne, za wyniki w nauce, itp.), bądź do tych, do których student nabył prawo przed wyjazdem. Student ma prawo również ubiegać się o stypendia krajowe po powrocie do uczelni macierzystej.

Przed wyjazdem


24. Dla każdego studenta wyjeżdżającego w ramach programu Erasmus+ zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program studiów do zrealizowania w instytucji przyjmującej, w formie dokumentu Porozumienie o programie studiów (elektroniczne Learning Agreement for Studies, zwanego dalej e-LA) generowanego z systemu USOSweb zatwierdzonego przez trzy strony: koordynatora wydziałowego, studenta i uczelnię partnerską. Za przygotowanie e-LA odpowiedzialny jest student, koordynator wydziałowy/instytutowy UKSW oraz uczelnia partnerska.

25. Wydział macierzysty studenta oraz student dołożą wszelkich starań, aby przy sporządzaniu e-LA nie powstawały istotne różnice programowe w stosunku do standardów kształcenia dla danego kierunku studiów. W przypadku, gdy różnic tych nie da się uniknąć, muszą być one określone przed wyjazdem studenta, a wydział macierzysty i student powinni uzgodnić na piśmie termin i sposób ich uzupełnienia w Tabeli Curriculum Differences (Różnicach programowych). Tabela ta pozwala ustalić jakie przedmioty student będzie zobowiązany do zaliczenia po powrocie ze stypendium. Jeżeli LA zakłada zrealizowanie przez studenta większej liczby punktów ECTS niż liczba wymagana do zaliczenia trymestru/semestru/roku, przed wyjazdem studenta zostanie uzgodniony sposób uznania punktów „dodatkowych”.

26. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów zrealizowanego w uczelni partnerskiej i uznanie go za równoważny z okresem studiów na UKSW pod warunkiem wypełnienia zobowiązań ustalonych w LA. Sposób zaliczenia okresu studiów realizowanego poza uczelnią macierzystą powinien wynikać z regulaminu studiów lub innych uregulowań uczelnianych.

27. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie zawarta pisemna umowa finansowa. W umowie tej zawarte będą obowiązkowo postanowienia wyszczególnione w załącznikach do umowy zawartej przez Narodową Agencję i UKSW.

28. Student ma obowiązek stawić się osobiście w Dziale Współpracy Międzynarodowej w celu podpisania umowy co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem mobilności.

29. W przypadku stawienia się przez studenta w DWM w celu podpisania umowy później niż 30 dni przed rozpoczęciem mobilności uczelnia nie gwarantuje wypłaty stypendium przed wyjazdem zgodnie z zapisami umowy pomiędzy UKSW a uczestnikiem mobilności.

30. Do podpisania umowy student musi dostarczyć do DWM:

30.1 List akceptacyjny od uczelni przyjmującej.

30.2 E-LA, będące umową pomiędzy studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określającą indywidualny program studiów. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia części toku studiów przez macierzysty wydział. Porozumienie muszą zatwierdzić wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej w e-LA warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów (przedmioty/zaliczenia/egzaminy) zostaną mu uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów (przedmiotami/zaliczeniami/ egzaminami) w uczelni macierzystej.

30.3 Potwierdzenie rozliczenia się z wcześniejszych wyjazdów (jeśli dotyczy).

30.4 Zgodę promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium (jeśli dotyczy).

30.5 Kopię ubezpieczenia wraz ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.

30.6 Kartę EKUZ

30.7 Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta (dotyczy osób wyjeżdżających na pierwszym roku studiów magisterskich i doktoranckich)

30.8 Zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego z DPMS (jeśli dotyczy)

31. Każdy uczestnik programu Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna, transport w przypadku śmierci) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

32. Każdy uczestnik programu Erasmus+, wyjeżdżający do krajów programu należących do UE, jest zobowiązany uzyskać dokument uprawniający do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; karta ta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

33. Każdy student mający polskie obywatelstwo musi zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na stronie: www.odyseusz.msz.gov.pl.

34. Każdy student ma obowiązek zapoznania się z przepisami dotyczącymi legalizacji pobytu w kraju, w którym będzie przebywał na studiach i będzie się do nich stosował.

35. Studenci, którzy mają obywatelstwo kraju spoza strefy Schengen, są zobowiązani do sprawdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem i spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania wizy, dotyczących obywateli ich kraju.

36. Każdy student przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez UKSW narzędziu on-line test biegłości językowej.

37. Każdy student ma prawo do uczestnictwa w kursie on-line z języka wykładowego lub w przypadku uzyskania wyniku co najmniej B2 z testu biegłości językowej, z języka lokalnego, jeśli jest inny niż wykładowy i jeśli jest dostępny w systemie OLS.

Realizacja wyjazdu na studia

38. Uczestnik realizuje część toku studiów w oparciu o zapisy e-LA. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do e-LA przez którąkolwiek ze stron wymagają zatwierdzenia na dokumencie e-LA cz. During the Mobility generowanego z systemu USOSweb. Wprowadzenie ewentualnych zmian powinno zostać zakończone w ciągu miesiąca od rozpoczęcia przez uczestnika mobilności studiów w uczelni partnerskiej.

39. Uczelnia może wyrazić zgodę na przedłużenie pobytu na wniosek studenta z zastrzeżeniem punków 7-10. Uczelnia decyduje o przedłużeniu studenta na stypendium przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Decyzję podejmuje uczelnia macierzysta po uzyskaniu akceptacji w instytucji przyjmującej. Decyzja o przedłużeniu praktyki zostaje przekazana studentowi. Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania projektu programu Erasmus+, w ramach którego realizowany jest wyjazd.

40. W celu przedłużenia mobilności student musi przedłożyć w DWM następujące dokumenty:

40.1 Formularz przedłużenia mobilności „Application for Mobility Extension within Erasmus+ Programme” zatwierdzony i podpisany przez studenta, uczelnię przyjmującą oraz koordynatora wydziałowego/instytutowego UKSW;

40.2 e-LA cz. Before the Mobility dla semestru letniego

40.3 Zgodę promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium (jeśli dotyczy);

40.4 Kopię ubezpieczenia wraz ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia;

40.5 Kartę EKUZ.

40.6 Potwierdzenie przedłużenia pobytu w serwisie Odyseusz

41. Wszystkie dokumenty wskazane w punkcie 40 należy dostarczyć w formie skanu do DWM w terminie 30 dni przed pierwotnie planowanym zakończeniem mobilności.

42. Student jest zobowiązany do uzyskania w uczelni partnerskiej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej uczelni oraz wykazu zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie Wykazu zaliczeń (Transcript of Records – TR).

43. Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej w LA warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów (przedmioty/zaliczenia/egzaminy) zostanie mu uznany i potraktowany jako równoważne z odpowiednim okresem studiów (przedmiotami/ zaliczeniami/ egzaminami) w uczelni macierzystej.

44. Do uznania osiągnięć studenta zdobytych w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury przyjęte dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

45. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta podejmuje wydział macierzysty po konsultacji z instytucją przyjmującą. W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje wydział macierzysty, który w porozumieniu z Koordynatorem Uczelnianym może zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

46. Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako „siła wyższa” (Siła Wyższa tj.: Sytuacja niezależna od studenta, będąca poza kontrolą studenta i niewynikające z jego decyzji, błędu lub zaniedbania tj. np. poważna choroba własna). Jeżeli pobyt na stypendium trwał krócej niż 3 miesiące, do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii „siły wyższej” konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji zwaną dalej NA. Do pisma do NA, dotyczącego zakwalifikowania przypadku do kategorii „siły wyższej”, musi zostać dołączona stosowna dokumentacja (medyczna/policyjna) potwierdzająca zaistnienie nieszczęśliwego zdarzenia, zaświadczenie z uczelni partnerskiej o czasie pobytu na stypendium oraz (jeżeli dotyczy) informacja o szacowanych kosztach poniesionych przez stypendystę w związku z wyjazdem i pobytem w kraju docelowym.

47. UKSW może wydać zgodę na realizację wyjazdu na realizację części toku studiów połączonego z praktyką. Jest to możliwe jedynie w takim wypadku, kiedy praktyka będzie realizowana pod nadzorem tej samej uczelni przyjmującej, w której odbywa się kształcenie, a okres praktyki będzie następował bezpośrednio po okresie studiów lub bezpośrednio przed nim. W przypadku takiego łączonego pobytu ogólny minimalny czas jego trwania to 3 miesiące, a stawki wypłacanego stypendium są stawkami stosowanymi przy wyjazdach na studia. Prawo do łączonego wyjazdu na okres studiów z praktyką może być przyznane uprzedniemu beneficjentowi programu Leonardo da Vinci II. Taki wyjazd jest klasyfikowany jako „wyjazd na studia” (SMS) i rozliczany jest w sposób określony w uczelnianych zasadach finansowania tak, jak wyjazd na studia.

Rozliczenie z wyjazdu po powrocie

48. Po powrocie z uczelni partnerskiej student jest zobowiązany rozliczyć się z wyjazdu w terminie wskazanym w umowie finansowej pomiędzy uczestnikiem mobilności a UKSW. W celu rozliczenia student stawi się w DWM w ciągu 2 tygodni od zakończenia mobilności oraz dostarczy:

48.1 Zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres pobytu studenta na stypendium (Letter of Confirmation, LoC);

48.2 e-LA oraz ewentualne zmiany do e-LA zatwierdzone elektronicznie przez koordynatora wydziałowego UKSW, podpisane przez studenta i instytucję przyjmującą.

48.3 Wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie „Wykazu zaliczeń” (Transcript of Records, TR).

49. Uczestnik wypełni również indywidualny raport on-line EU Survey po zakończeniu mobilności, w terminie wskazanym w umowie finansowej pomiędzy uczestnikiem a UKSW.

50. Po rozliczeniu z DWM, student zobowiązany jest rozliczyć się na wydziale tj.:

50.1 Zgłosić się do koordynatora wydziałowego/instytutowego w celu przeliczenia ocen uzyskanych za granicą. Oceny zostaną przeliczone zgodnie z obowiązującym w UKSW Europejskim Systemem Transferu Punktów.

50.2 Po rozliczeniu u koordynatora, dokumenty (patrz punkt 48) wraz z rozpatrzonym i zatwierdzonym podaniem o uznanie osiągnięć z programu Erasmus+ należy złożyć do teczki studenta na wydziale.

51. Po rozliczeniu na wydziale uczestnik zobowiązany jest złożyć w DWM potwierdzenie złożenia dokumentów do swojej teczki studenta oraz rozliczenia z jednostką macierzystą.

52. Końcowa płatność stypendium zostanie zlecona zgodnie z zapisami umowy finansowej pomiędzy uczestnikiem a UKSW po dostarczeniu do DWM potwierdzenie rozliczenia z wydziałem.

53. Student jest zobowiązany do podejmowania działań na rzecz Programu Erasmus+ „Akcja 1. Mobilność Edukacyjna – Mobilność studentów w uczelni” w obrębie UKSW oraz promowania mobilności i wyjazdów studenckich w ramach programu wśród innych studentów UKSW, w tym studentów swojego macierzystego wydziału.

54. Uczelnia może wezwać studenta po zakończeniu mobilności do podzielenia się ze społecznością akademicką UKSW oraz z osobami spoza Uczelni doświadczeniem i osiągnięciami zdobytymi w czasie realizacji mobilności, w wyznaczonym terminie i w formie wskazanej przez UKSW.

55. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, odnoszą się także do studenta, który spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczy w wyjeździe, ale nie otrzymuje stypendium (student programu Erasmus+ bez stypendium).

Sporządziła: Anna Wołowik

Zatwierdził: Prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

[1] W zależności od decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ws. uczestnictwa Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+ w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE (Brexit).

Decyzja prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW

Decyzja Nr 27/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad realizacji części toku studiów za granicą (SMS) oraz praktyk zagranicznych (SMP, SMPA) w roku akademickim 2020/2021 w ramach programu Erasmus+ przeczytaj>>