Strona główna Stawki stypendialne
Miesięczne stawki stypendium- Erasmus+ studia

 


Stawki stypendium 2022/2023

I grupa - 550 EURO

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja


II grupa - 550 EURO

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy


III grupa - 450 EURO

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Studentowi/ uczestnikowi studiów doktoranckich posiadającemu prawo do pobierania stypendium socjalnego w uczelni może zostać przyznane dodatkowe dofinansowanie z funduszy programu Erasmus+ tzw. dodatek do indywidualnego wsparcia dla osób z mniejszymi szansami (wsparcie włączenia) pod warunkiem posiadania przez UKSW wystarczających funduszy stypendialnych. W takim przypadku konieczne jest złożenie do DWM, najpóźniej 30 dni przed podpisaniem umowy, decyzji o przyznanym stypendium socjalnym. W przypadku, gdy w uczelni nie zostały jeszcze przyznane stypendia na dany rok akademicki, osoby ubiegające się o wyjazd składają decyzję o przyznanym na UKSW stypendium socjalnym w roku poprzednim.

Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na podstawie wniosku złożonego do DWM wraz z zaświadczeniem o orzeczonym stopniu niepełnosprawności bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd i nie później niż 40 dni przed wyjazdem. Wniosek będzie rozpatrywany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Przyznana dodatkowo kwota dofinansowania będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych. Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością, spełniających wymagania programu Erasmus+, zostanie wypłacone z funduszy programu Erasmus+.

Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami >>

 

Grupa osób
Kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji
Osoby z niepełnosprawnościami
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Osoby ze środowisk uboższych
Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora.
Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów


GREEN TRAVEL

Studenci odbywający podróż w obie strony zrównoważonymi środkami transportu (Green Travel) tj. autobus, pociąg, rower lub wspólne korzystanie z samochodu – carpooling – mogą otrzymać dodatek w wysokości 50 € oraz dodatkowe dni na podróż:

  • dla podróży do 2000 km – 2 dodatkowe dni
  • dla podróży powyżej 2001 km – 4 dodatkowe dni

W celu uzyskania dodatkowego dofinasowania z tytułu Green Travel należy wypełnić deklarację Green Travel ze wskazaniem realizacji podróży w obie strony ekologicznymi środkami transportu oraz przesłać do DWM potwierdzenie (skany biletów). Osoby podróżujące za zasadzie wspólnej podróży samochodem składają odpowiednie oświadczenie przed jak i po zakończeniu mobilności. Daty podróży nie mogą pokrywać się z terminem realizacji mobilności. W przypadku braku stosownego potwierdzenia podroży ekologicznymi środkami transportu, konieczny będzie zwrot przyznanej kwoty wynikającej z uprawnień Green Travel.