Strona główna Stawki stypendialne
Miesięczne stawki stypendialne - Erasmus+ studia

Stawki stypendialne 2021/2022

 

Stypendium z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do otrzymywania grantu z funduszy PO WER.


I grupa - 520 EURO

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja


II grupa - 500 EURO

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy


III grupa - 450 EURO

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.Grupa osób
Kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji
Osoby z niepełnosprawnościami
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Osoby ze środowisk uboższych
Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora.
Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów


GREEN TRAVEL

W przypadku spełnienia wymogów związanych z "green travel" studenci i absolwenci uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni.

Studenci i absolwenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do uzyskania 50 EUR z tytułu spełnienia wymogów związanych z "green travel".


Stawki stypendialne 2020/2021

Stypendium z funduszy Erasmus+ tylko dla studentów nieuprawnionych do otrzymywania grantu z funduszy PO WER.

I grupa - 520 EURO

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania


II grupa - 500 EURO

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy


III grupa - 450 EURO

Bułgaria,  Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
Dofinansowanie tylko dla studentów otrzymujących stypendium socjalne, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego z PO WER. Studenci wyjeżdżający na praktyki i pobierający stypendium socjalne otrzymają dodatkowo równowartość 200 euro. Zgodnie z obowiązującym kursem 1 EUR = 4,2629 PLN.


I grupa - 3069 PLN

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania


II grupa - 2984 PLN

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy


III grupa - 2771 PLN

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 


Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu Erasmus+, z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego z PO WER.

I grupa - 2217 PLN

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania


II grupa - 2131 PLN

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy


III grupa - 1918 PLN

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkową kwotę (oprócz podstawowej stawki grantu).

Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną za pośrednictwem UKSW do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (wzór w zakładce Do pobrania >>). Wniosek powinien być zaopiniowany przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w UKSW oraz uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Rozliczenie ewentualnych dodatkowych kosztów będzie rozliczeniem kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi (fakturami i rachunkami). Przykładowe koszty: rozszerzone ubezpieczenie, lekarstwa, rehabilitacja itp.