Strona główna Karta ECHE
Karta ECHE

 

 

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2021-2027

otrzymuje niniejszą Kartę przyznaną przez Komisję Europejską:

 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

 

Instytucja zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

 • pełnego respektowania zasad niedyskryminacji, przejrzystości i włączenia społecznego określonych w programie Erasmus+;
 • zapewnienia równego i sprawiedliwego dostępu do programu obecnym i przyszłym uczestnikom niezależnie od ich pochodzenia, a także zwracania szczególnej uwagi na włączenie do programu osób o mniejszych szansach;
 • zapewnienia pełnego automatycznego uznawania wszystkich osiągnięć (w oparciu o europejski system transferu i akumulacji punktów - ECTS) uzyskanych za efekty uczenia się zdobyte podczas okresu nauki/praktyki/stażu za granicą, w tym podczas mobilności mieszanej;
 • niepobierania od studentów przyjeżdżających (credit mobility) żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy ani korzystanie z laboratoriów lub bibliotek;
 • zapewnienia wysokiej jakości działań w ramach projektów mobilności oraz projektów współpracy na każdym etapie ich realizacji;
 • wdrażania priorytetowych założeń programu Erasmus+ poprzez:
 • podjęcie działań niezbędnych do wdrożenia cyfrowych rozwiązań w zakresie zarządzania mobilnością, zgodnie ze standardami technicznymi inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej;
 • propagowanie przyjaznych dla środowiska praktyk we wszystkich działaniach związanych z programem;
 • zachęcanie do udziału w programie osób o mniejszych szansach;
 • propagowanie zaangażowania obywatelskiego i zachęcanie studentów i pracowników do aktywności obywatelskiej na wszystkich etapach projektów mobilności lub projektów współpracy: przed wzięciem udziału, w trakcie realizacji i po zakończeniu;

 

W PRZYPADKU UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH W ZAKRESIE MOBILNOŚCI

 

Przed rozpoczęciem mobilności

 

 • zapewnienia sprawiedliwych, przejrzystych, spójnych i udokumentowanych procedur dotyczących wyboru uczestników;
 • publikowania oraz regularnego aktualizowania katalogów przedmiotów przed rozpoczęciem mobilności, celem zapewnienia przejrzystości informacji wszystkim zainteresowanym i umożliwienia studentom - kandydatom do wyjazdu - merytorycznego wyboru przedmiotów w ramach kształcenia za granicą;
 • publikowania i regularnego aktualizowania informacji o stosowanym systemie ocen oraz tabel rozkładu ocen w odniesieniu do wszystkich programów studiów; zapewnienia, aby studenci otrzymywali jasne i przejrzyste informacje na temat procedur uznawania ocen i przeliczania ocen;
 • realizowania mobilności w celu studiowania oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych wyłącznie w ramach zawartych wcześniej umów międzyinstytucjonalnych, określających odpowiednio rolę i obowiązki każdej ze stron, a także zawierających zobowiązanie do przestrzegania uzgodnionych kryteriów jakościowych podczas naboru kandydatów, przygotowania uczestników mobilności, ich obsługi w instytucji zagranicznej oraz wspierania i integracji z lokalną społecznością;
 • zapewnienia dobrego przygotowania wyjeżdżających indywidualnych uczestników mobilności, w tym mobilności mieszanej, przez podejmowanie działań mających na celu osiągnięcie przez nich niezbędnego poziomu biegłości językowej i rozwijanie kompetencji międzykulturowych;
 • zagwarantowania, aby mobilność studentów i pracowników była realizowana na podstawie porozumień o programie studiów/ praktyki w przypadku studentów oraz porozumień o programie nauczania/szkolenia w przypadku pracowników, które będą zatwierdzone przed wyjazdem przez instytucje wysyłające i przyjmujące oraz przez uczestników mobilności;
 • zapewnienia przyjeżdżającym uczestnikom mobilności aktywnego wsparcia podczas poszukiwania zakwaterowania;
 • zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem wizy, jeżeli jest ona wymagana;
 • zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem ubezpieczenia, jeżeli jest ono wymagane;
 • zagwarantowania, aby studenci znali swoje prawa i obowiązki określone w Karcie Studenta Erasmusa;

 

W trakcie mobilności

 

 • zapewnienia równego traktowania przyjeżdżających studentów pod kątem akademickim i w odniesieniu do jakości świadczonych usług;
 • dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności;
 • integrowania przyjeżdżających uczestników mobilności ze społecznością studencką oraz włączenia ich w codzienne życie instytucji przyjmującej; zachęcania uczestników mobilności do podjęcia roli ambasadorów programu Erasmus+ i dzielenia się doświadczeniami z pobytu za granicą;

 

Po zakończeniu mobilności

 

 • terminowego przekazania przyjeżdżającym studentom - uczestnikom mobilności oraz ich instytucjom macierzystym, na zakończenie mobilności, pełnego, dokładnego i aktualnego wykazu zaliczeń obejmującego wszystkie osiągnięcia w nauce;
 • zagwarantowania, aby punkty ECTS zdobyte za efekty uczenia się podczas okresu nauki/praktyki/stażu za granicą, w tym podczas mobilności mieszanej, były w pełni i automatycznie uznawane zgodnie z zawartym porozumieniem o programie studiów/ praktyki/stażu i potwierdzone w wykazie zaliczeń/ zaświadczeniu odbycia praktyki/stażu; bezzwłocznego przeniesienia tych punktów do dorobku studenta, wliczania ich do osiągnięć/zaliczeń koniecznych do ukończenia studiów bez wymagania od studenta j akichkolwiek dodatkowych prac lub oceny, a także uwidocznienia ich w wykazie osiągnięć/zaliczeń studenta oraz w suplemencie do dyplomu;
 • zapewnienia uczestnikom mobilności odpowiedniego doradztwa i wsparcia, również osobom uczestniczącym w mobilności mieszanej;
 • udzielania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego wsparcia językowego;
 • uwzględnienia pomyślnie zaliczonych za granicą przedmiotów/ kursów/praktyki/stażu zagranicznego do dorobku studenta w uczelni macierzystej (w suplemencie do dyplomu);
 • zachęcania uczestników mobilności do podejmowania roli ambasadorów programu Erasmus+, propagowania korzyści z mobilności oraz angażowania się w tworzenie społeczności stypendystów Erasmusa, a także wspierania ich w tych działaniach;
 • zapewnienia uznania działań dydaktycznych i szkoleniowych podjętych przez pracowników podczas mobilności zgodnie z wcześniej zawartą umową wyjazdową i zgodnie ze strategią instytucjonalną;

 

W PRZYPADKU UDZIAŁU W EUROPEJSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH WSPÓŁPRACY

 

 • zagwarantowania, aby współpraca przyczyniała się do realizacji strategii instytucjonalnej;
 • propagowania możliwości oferowanych w ramach projektów współpracy oraz udzielania pracownikom i studentom zainteresowanym takimi działaniami odpowiedniego wsparcia na każdym etapie ich realizacji;
 • zadbania o to, by podejmowane działania w zakresie współpracy prowadziły do trwałych rezultatów, przynoszących korzyści wszystkim partnerom;
 • zachęcania do działań w ramach wzajemnego uczenia się i wykorzystywania rezultatów projektów w taki sposób, aby zapewnić ich jak największy wpływ na indywidualnych uczestników, inne uczestniczące instytucje, jak również szerszą wspólnotę akademicką;

 

DO CELÓW REALIZACJI I MONITOROWANIA

 

 • zagwarantowania, aby długoterminowa strategia instytucjonalna oraz jej adekwatność w stosunku do celów i priorytetów programu Erasmus+ została opisana w deklaracji polityki Erasmusa;
 • zagwarantowania, aby zasady określone w Karcie były dobrze rozpropagowane i stosowane przez pracowników na wszystkich szczeblach instytucji;
 • wykorzystywania wytycznych ECHE oraz samooceny ECHE, aby zapewnić pełne wdrożenie zasad niniejszej Karty;
 • regularnego promowania działań podejmowanych w ramach programu Erasmus+ i ich rezultatów;
 • zamieszczenia niniejszej Karty wraz z deklaracją polityki Erasmusa w eksponowanym miejscu na stronie internetowej Instytucji oraz we wszystkich innych kanałach informacyjnych.

 

 

Instytucja przyjmuje do wiadomości, że wdrażanie postanowień Karty będzie monitorowane przez Agencję Narodową programu Erasmus+ i że naruszenie którejkolwiek z wyżej wymienionych zasad lub któregokolwiek z zobowiązań może prowadzić do anulowania Karty przez Komisję Europejską.

Podpis: prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Rektor UKSW