Strona główna Karta ECHE
Karta ECHE

 

 

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020
(Erasmus Charter for Higher Education - ECHE)

Komisja Europejska przyznaje niniejszą Kartę
Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Instytucja zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

 • pełnego respektowania zasad niedyskryminacji ustalonych w programie Erasmus+ i zapewnienia uczestnikom pochodzącym z różnych środowisk równego dostępu do programu i równych możliwości korzystania z jego oferty;
 • pełnego zaliczenia wszystkich pozytywnie ocenionych przedmiotów, na które student uczęszczał podczas okresu studiów za granicą, oraz, tam gdzie to możliwe, pozytywnie zakończonej praktyki zagranicznej (właściwych dla nich efektów kształcenia oraz punktów ECTS lub punktów zaliczeniowych przyznanych w porównywalnym do ECTS systemie); włączenia osiągnięć uzyskanych przez studenta na studiach lub praktyce za granicą do jego dorobku w uczelni macierzystej (suplement do dyplomu lub porównywalny dokument);
 • niepobierania od studentów przyjeżdżających w ramach mobilności w celu gromadzenia osiągnięć (credit mobility) jakichkolwiek opłat za naukę, opłat rejestracyjnych, opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów lub bibliotek.


Instytucja zobowiązuje się również do:

- w przypadku mobilności edukacyjnej -


przed rozpoczęciem okresu mobilności

 • publikowania na stronie internetowej oraz regularnego i terminowego aktualizowania katalogów przedmiotów, aby zapewnić przejrzystość informacji dla wszystkich zainteresowanych i umożliwić studentom - kandydatom do wyjazdu - dokonanie właściwych wyborów odnoszących się do programu kształcenia za granicą;
 • realizowania mobilności w oparciu o zawarte uprzednio umowy międzyinstytucjonalne; umowy te określają rolę i obowiązki każdej ze stron i zobowiązują do przestrzegania uzgodnionych kryteriów jakościowych stosowanych podczas naboru kandydatów, przygotowania uczestników mobilności, ich przyjęcia w instytucji zagranicznej oraz integracji z lokalną społecznością;
 • zapewnienia uczestnikom mobilności dobrego przygotowania do wyjazdu, w tym przygotowania językowego pozwalającego na osiągnięcie odpowiedniego poziomu biegłości;
 • realizowania mobilności edukacyjnej studentów i pracowników na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych przed wyjazdem porozumień (o programie studiów/praktyki w przypadku studentów oraz o programie nauczania/szkolenia w przypadku pracowników), uzgodnionych przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i uczestnika mobilności;
 • zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem wizy, jeżeli jest wymagana;
 • zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej z uzyskaniem ubezpieczenia, jeżeli jest wymagane;
 • zapewnienia przyjeżdżającym uczestnikom mobilności wsparcia związanego ze znalezieniem zakwaterowania.

podczas okresu mobilności

 • zapewnienia równego traktowania studentów i pracowników miejscowych oraz przyjeżdżających uczestników mobilności pod kątem akademickim i w odniesieniu do innych świadczonych usług;
 • włączenia przyjeżdżających uczestników mobilności do codziennego życia instytucji przyjmującej i integrowania ich z lokalną społecznością akademicką;
 • oferowania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego doradztwa i wsparcia;
 • udzielania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego wsparcia językowego.

po zakończeniu okresu mobilności

 • uznania wszystkich działań studenta wymienionych w porozumieniach o programie studiów/praktyki - pod warunkiem ich pozytywnego zrealizowania - za część składową programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej;
 • terminowego przekazania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności oraz ich instytucjom macierzystym zaświadczeń zawierających pełny i dokładny zapis ich osiągnięć;
 • wspierania reintegracji powracających uczestników mobilności oraz umożliwiania im wykorzystania uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji i innych studentów/pracowników;
 • uznania działań dydaktycznych i szkoleniowych podjętych przez pracowników podczas okresu mobilności zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem.


- w przypadku udziału w europejskich i międzynarodowych projektach współpracy -

 • zadbania o to, by podejmowana współpraca prowadziła do trwałych rezultatów przynoszących korzyści wszystkim partnerom;
 • udzielania odpowiedniego wsparcia uczestniczącym w projektach pracownikom i studentom;
 • wykorzystywania rezultatów projektów w taki sposób, aby zapewnić jak największy ich wpływ na indywidualnych uczestników i instytucje, jak również popierać wzajemna wymianę wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej wspólnoty akademickiej;


- w celu propagowania informacji -

 • zamieszczenia niniejszej Karty wraz z deklaracją polityki uczelni Erasmusa na stronie internetowej instytucji;
 • konsekwentnego promowania działań podejmowanych w programie i ich rezultatów.W imieniu instytucji przyjmuję do wiadomości, że wdrażanie postanowień Karty będzie monitorowane przez Komisję Europejską i że naruszenie którejkolwiek z wyżej wymienionych zasad lub któregokolwiek ze zobowiązań może prowadzić do anulowania Karty.


Podpis: Stanisław Dziekoński
Przedstawiciel prawny instytucji