Strona główna Studenci
Zasady ogólne rekrutacji - Studia 2019/2020

 

Mobilność Edukacyjna

Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education)
KA103


Rok akademicki 2019/2020


OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ REKRUTACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA STYPENDIUM ERASMUS+ (TYPU KA1/1-HE) W CELU SKIEROWANIA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE (SMS) DO UCZELNI Z KRAJÓW PROGRAMU

 

Część I  DEFINICJE:


1. Kraje programu – należy przez to rozumieć jeden z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Lichtenstein, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy;
2. studenci – należy przez to rozumieć studenta lub uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który studiuje  na kierunku prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
3. mobilność – należy przez to rozumieć wyjazd za granicę w celu zrealizowania uzgodnionego programu studiów;
4. kapitał mobilności – liczba miesięcy zrealizowanego pobytu w uczelni lub instytucji zagranicznej na zasadach określonych w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus.
5. lista rankingowa – należy przez to rozumieć listę zawierającą dane studentów i doktorantów wskazanych w kolejności pierwszeństwa do przyznania stypendium Erasmus.

Część II OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ REKRUTACJI:


1. Rekrutacja kandydatów odbywa się w macierzystej jednostce (wydział/instytut) studenta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwanego dalej UKSW).
2. Każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich UKSW (zwany dalej studentem), posiadający obywatelstwo dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się o fundusze Erasmus+ (typu SMS) w celu odbycia studiów za granicą.
3. O stypendium programu Erasmus+ mogą ubiegać się wszyscy studenci (niezależnie od obywatelstwa, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6, którzy są studentami UKSW przyjętymi na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Student/doktorant posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem, w charakterze stypendysty programu Erasmus+.
4. O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
5. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UKSW. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do rekrutacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku studiów I stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich pod warunkiem realizacji wyjazdu na drugim roku studiów. W takich przypadkach komisja zobowiązana jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole.
6. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez UKSW na studia drugiego stopnia. Wskazane jest, aby studenci ci byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim.
7. Doktoranci są studentami trzeciego stopnia studiów. Podczas pobytu w uczelni zagranicznej mogą uczestniczyć w projekcie badawczym, muszą jednak również uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami.
8. W rekrutacji podstawowej nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
9. Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o fundusze programu Erasmus+.
10. Student nie może realizować wyjazdu w ramach programu Erasmus+ podczas urlopu dziekańskiego, naukowego, zdrowotnego.
11. O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którym zostało już wcześniej przyznane stypendium programu LLP-Erasmus, Erasmus+ w celu odbycia części studiów za granicą z zastrzeżeniem pkt. 22 i 23.
12. W rekrutacji nie mogą uczestniczyć studenci, którzy nie rozliczyli się z wcześniejszych wyjazdów na praktyki lub w celu odbycia części studiów w ramach Programu LLP-Erasmus oraz Erasmus+.
13. W jednym roku akademickim objętym jednym projektem typu (KA1/1-HE) KA103 dopuszcza się jeden wyjazd studenta na studia i jeden wyjazd na praktykę, z zastrzeżeniem pkt. 22 oraz 23.
14. Każda osoba zakwalifikowana na stypendium Erasmus+ typu (KA1/1-HE) KA103, zwane dalej Stypendium Erasmus+, jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przyjęcia na studia przez zagraniczną uczelnię oraz do podpisania umowy indywidualnej z UKSW.
15. Studenci mogą wyjechać jedynie do uczelni, z którymi ich macierzyste jednostki zawarły międzyinstytucjonalne umowy Erasmus+. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2019/2020, uprawniającą do uczestnictwa w programie.
16. Rekrutacja studentów i doktorantów na stypendium odbywa się zgodnie z ustaleniami pomiędzy poszczególnymi jednostkami uczelni wysyłającej i przyjmującej, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów (rekrutacja na jeden lub dwa semestry), stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości uzgodnionego języka wykładowego.
17. W celu przeprowadzenia rekrutacji na stypendium Erasmus+ dziekan/kierownik jednostki powołuje w formie pisemnej komisję, w podstawowy skład której wchodzą: koordynator wydziałowy/instytutowy ds. programu Erasmus oraz pracownik danej jednostki UKSW. W komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel Samorządu Studentów wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów.
18. Szczegółowe zasady rekrutacji studentów i doktorantów w poszczególnych jednostkach UKSW określa procedura rekrutacyjna wydziałowa/instytutowa zatwierdzana przez dziekana wydziału/kierownika jednostki. Informacje o zasadach i kryteriach ubiegania się o stypendium, uczelniach partnerskich, liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów, języku wykładowym, wymaganych od kandydatów dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, zasadach zwolnienia z opłat za studia na czas skierowania na zagraniczne studia częściowe (dotyczy studentów studiów niestacjonarnych), składzie komisji, trybie i terminie odwołań, będą podane w sposób przejrzysty do publicznej wiadomości na stronie internetowej wydziału ze wskazaniem daty zamieszczenia na stronie.
19. Podstawowymi kryteriami rekrutacji studentów są: średnia ocen (z całości dotychczasowego toku studiów) i znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+).  Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia przed rozpoczęciem procesu rekrutacji na stypendium.
20. Każdy student biorący udział w rekrutacji jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu językowego w Studium Języków Obcych UKSW (dalej zwanym SJO). Egzaminu z języka obcego nie powtarza się w rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy w semestrze letnim tego samego roku akademickiego. W takich przypadkach przepisuje się ocenę z ostatniego egzaminu z danego języka. Uczestnictwo w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ we wcześniejszych latach nie zwalnia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Koszt przeprowadzonej rekrutacji językowej przez SJO pokrywa UKSW ze środków na obsługę programu Erasmus+ (Organisation Support).
21. Każdy kandydat do stypendium Erasmus+ złoży oświadczenie w systemie elektronicznym USOSweb o wykorzystaniu swojego „kapitału mobilności” tj. o tym, czy do dnia rekrutacji zostało mu w przeszłości przyznane stypendium LLP-Erasmus, Erasmus+ w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki oraz czy przyznane stypendium zostało przez studenta zrealizowane z ramienia UKSW lub innej uczelni. W przypadku zrealizowania wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus, Erasmus+ z uczelni innej niż UKSW, kandydat złoży zaświadczenie z tej uczelni potwierdzające zrealizowanie wyjazdu. W zaświadczeniu uczelnia wysyłająca wskaże uczelnię zagraniczną, kraj wyjazdu oraz czas pobytu sprawozdany przez tę uczelnię w raporcie końcowym do Narodowej Agencji Programu Erasmus.
22. W jednym roku akademickim minimalny okres stypendium wynosi 3 miesiące, maksymalny 12 miesięcy z zastrzeżeniem pkt. 21 i 23 przy czym w czasie rekrutacji przyznawane są wyjazdy na jeden lub dwa semestry.
23. Studentowi może zostać przyznane stypendium na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu kształcenia (I, II lub III) w celu odbycia za granicą części studiów oraz/lub praktyki. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości za granicą jako stypendysta LLP-Erasmus i Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
24. W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres stypendialny wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości za granicą jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ (ze stypendium lub bez).
25. W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
26. Komisja może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta za granicę na realizację części toku studiów w ramach programu Erasmus+ bez stypendium finansowego.
27. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej na zasadach ogólnych.
28. Rekrutacja kandydatów zostanie zakończona do 18 marca 2019 r. i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu USOSweb. Do tego dnia
na wydziałach/instytutach zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji oraz przesłane do DWM w wersji elektronicznej listy rankingowe wstępnie zakwalifikowanych studentów na wyjazd. Zatwierdzone procedury rekrutacyjne oraz protokoły postępowania rekrutacyjnego z załączonymi listami w wersji papierowej oraz podpisanymi formularzami „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” zostaną przekazane do DWM do 2 kwietnia 2019 r.
29. Kandydatom zgłoszonym przez wydziały będzie przyznane stypendium zgodnie z decyzją komisji, o ile Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyzna Uniwersytetowi wystarczające fundusze stypendialne.
30. W przypadku otrzymania niewystarczających funduszy stypendialnych,
prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW określi dodatkowe kryteria przyznawania funduszy.
31. Przyznane stypendium zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiowania w zagranicznej uczelni, potwierdzony przez tę uczelnię, niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania.
32. Studentowi spełniającemu wymagania programu Erasmus+, który pobierał  stypendium socjalne w UKSW w roku akademickim poprzedzającym wyjazd lub w roku bieżącym, zostanie przyznane dofinansowanie z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER. Stypendium będzie wypłacone na zasadach określonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pod warunkiem posiadania przez UKSW wystarczających funduszy stypendialnych oraz zawarcia umowy indywidualnej.
33. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd i nie później niż 40 dni przed wyjazdem. Wniosek będzie rozpatrywany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Przyznana dodatkowo kwota dofinansowania będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych. Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu Erasmus+, zostanie wypłacone z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER.
34. Przed wyjazdem i ponownie przed zakończeniem mobilności student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dotyczy języków: angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, łotewskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego, włoskiego) w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW. Niewypełnienie testów językowych wstrzymuje wypłatę stypendium odpowiednio: I płatności zaliczkowej w przypadku niewypełnienia testu poziomującego przed wyjazdem, kolejnych płatności zaliczkowych w przypadku niewypełnienia testu poziomującego przed zakończeniem mobilności przez studenta.
35. Nie później niż 30 dni przed  rozpoczęciem mobilności student skierowany na studia zagraniczne zobowiązany jest do podpisania umowy indywidualnej w Dziale Współpracy Międzynarodowej UKSW. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku /semestru /trymestru w uczelni zagranicznej jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium.
36. Student rezygnujący z realizacji programu Erasmus+ jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia w DWM wypełnionego, podpisanego i  rozpatrzonego przez koordynatora wydziałowego/instytutowego formularza rezygnacji.
37. Jeżeli student, któremu przyznano stypendium, rezygnuje z wyjazdu, koordynator wydziałowy/instytutowy ds. programu Erasmus+ zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według zasad ogólnych. Zobowiązuje się zatem komisje rekrutacyjne do sporządzania obszernych rankingowych list rezerwowych kandydatów do stypendium Erasmus+.
38. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
39. Wszelkie zmiany warunków ogólnych wstępnej rekrutacji studentów na stypendia Erasmus+ będą publikowane w Monitorze UKSW oraz na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW.                    

 

Decyzja prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW

Decyzja Nr 1/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy w celu realizacji części toku studiów (SMS) w ramach Programu Erasmus+ KA103 w roku akademickim 2019/2020 przeczytaj>>

Decyzja Nr 17/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie rekrutacji uzupełniającej studentów UKSW do Programu Erasmus+ KA103 na semestr zimowy lub letni roku akademickiego 2019/2020 przeczytaj>>