Strona główna Rekrutacja
Rekrutacja na praktyki 2022/2023

 

Informujemy, że wydziały uruchomiły już rekrutację uzupełniającą na realizację praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku w akademickim 2022/2023.

Studenci większości wydziałów i instytutów mogą składać wnioski na realizację praktyk w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023. Szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych. Jeśli dany wydział nie ogłosił rekrutacji, należy skontaktować się z koordynatorem wydziałowym/instytutowym i zapytać, czy i kiedy oraz na jakich zasadach będzie przeprowadzona rekrutacja. W celu wzięcia udziału w rekrutacji skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym i zapytaj o możliwość złożenia wniosku.

Lista koordynatorów wydziałowych ds. programu Erasmus+ >>

 

Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów ubiegających się o fundusze Erasmus+ w celu realizacji praktyki zagranicznej przeczytaj >>

Decyzja Nr 23/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie rekrutacji studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy w celu realizacji praktyk i praktyk absolwenckich w ramach Programu Erasmus+ KA131 w roku akademickim 2022/2023 - ogłoszenie o rekrutacji ciągłej do 30 czerwca 2023r.

 

Przyszli absolwenci

Przyszli absolwenci, którzy planują wyjechać na praktyki po zakończeniu studiów, muszą wziąć udział w rekrutacji i zostać zakwalifikowani, mając status studenta. Wyjazd absolwencki musi się zacząć po zakończeniu studiów. Za datę ukończenia studiów przyjmuje się datę obrony pracy licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej.

Studenci niepełnosprawni

Osoby z niepełnosprawnością mają szansę na dodatkowe dofinansowanie (oprócz podstawowego grantu).

 

Informacje na temat stawek grantu >>

 

Etapy rekrutacji uzupełniającej na praktyki w roku akademickim 2022/2023

Uwaga! rekrutacja uzupełniająca trwa w trybie ciągłym

 • I etap: - złożenie wymaganych dokumentów do 30 czerwca 2023 r.- Formularze aplikacyjne znajdziesz tutaj >>

  Szczegółowych informacji nt. terminów i miejsca składania wniosków oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych lub u koordynatora wydziałowego Lista koordynatorów wydziałowych >>

  W związku z uproszczeniem procedury aplikacyjnej Learning Agreement for Traineeships oraz Letter of Acceptance z instytucji przyjmującej można złożyć po zakończeniu rekrutacji.
  Wszystkie osoby, które złożą dokumenty, przystępują do kolejnych etapów rekrutacji.

 • II etap: cyklicznie - egzaminy językowe w SJO - należy skontaktować się z SJO i zgłosić swoje uczestnictwo w egzaminie) Studium Języków Obcych >>

  Student przystępuje do egzaminu z języka obcego, w którym będzie odbywać praktykę. Aby zakwalifikować się do Programu Erasmus+ na praktyki, należy zdać egzamin z wybranego języka obcego co najmniej na poziomie B1, chyba że instytucja przyjmująca wymaga wyższego poziomu.

  Uwaga!
  Każdy student starający się o wyjazd na praktyki musi samodzielnie zarejestrować się na egzamin na stronie SJO!
 • III etap: posiedzenie wydziałowych komisji rekrutacyjnych (zależnie od wydziału/instytutu - informacje na stronach wydziałowych/instytutowych oraz w procedurze rekrutacyjnej danego wydziału lub instytutu).

 Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany aplikowaniem o wyjazd, a Twój wydział/instytut nie uruchomił rekrutacji, skontaktuj się ze swoim koordynatorem wydziałowym/instytutowym.
Lista koordynatorów wydziałowych >>

 

 

Szczegółowych informacji nt. terminów rekrutacji oraz procedury rekrutacyjnej należy szukać na stronach wydziałowych oraz/lub instytutowych.