Strona główna Zasady realizacji
Odwiedza nas 3 gości 

Zasady realizacji praktyk zagranicznych

 

 

 

 

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK I PRAKTYK ABSOLWENCKICH (SMT)

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

 

Zasady ogólne

 

1. Praktyki w ramach programu Erasmus+ można zrealizować w dowolnej publicznej lub prywatnej instytucji/ organizacji (z wyjątkiem instytucji/ organów i agencji UE) krajach UE oraz w państwach trzecich stowarzyszonych z programem, innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj pochodzenia studenta.

2. Mobilność w ramach wyjazdu na praktyki może być realizowana jako:

- praktyka obowiązkowa w ramach programu studiów

- praktyka fakultatywna poza tokiem studiów, wpisywana do suplementu do dyplomu jako dodatkowe osiągnięcie

- absolwencka, po zakończeniu studiów

3. Podczas realizacji praktyk konieczne jest posiadanie statusu studenta UKSW i nie można przebywać na urlopie dziekańskim lub być urlopowanym w inny sposób.

4. Studenci/ uczestnicy studiów doktoranckich planujący wyjazd na praktyki absolwenckie muszą zastać zakwalifikowani przed obroną, posiadając jeszcze status studenta.

5. Praktyki absolwenckie muszą się odbyć w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów.

6. Pobyt w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż 2 miesiące (60 dni) i musi być rozpoczęty i zakończony w okresie obowiązywania jednego roku akademickiego oraz w ramach obowiązywania umowy finansowej z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, w ramach której realizowany jest wyjazd.

7. Możliwa jest krótkotrwała mobilność mieszana (blended mobility) łącząca komponent fizyczny i wirtualny, gdzie mobilność fizyczna trwa od 5 do 30 dni i jest połączona z obowiązkową częścią wirtualną, której maksymalny czas trwania jest nieokreślony. W przypadku doktorantów komponent wirtualny jest opcjonalny.

8. W przypadku mobilności realizowanych wyłącznie online w kraju macierzystym uczestnik nie otrzymuje dofinansowania.

9. W wymianie można brać udział kilkakrotnie, przy czym, łączny czas trwania mobilności – kapitał mobilności – w tym uczestnictwo we wcześniejszych wyjazdach realizowanych w ramach programu Erasmus+ nie może przekroczyć 12 miesięcy (360 dni) w ramach danego cyklu studiów, włączając w to pobyt bez dofinansowania, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich 24 miesięcy (720 dni). W przypadku absolwentów, długość pobytu jest doliczana do kapitału mobilności wykorzystanego na poprzedzającym poziomie studiów.

10. W okresie pobierania stypendium w ramach programu Erasmus+ student/ uczestnik studiów doktoranckich/ absolwent nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej na pokrycie podobnych kosztów.

11. Praktyka powinna być związana z realizowanym przez studenta/ uczestnika studiów doktoranckich/ absolwenta kierunkiem studiów.

12. Student/ uczestnik studiów doktoranckich/ absolwent zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem w charakterze stypendysty programu Erasmus+.

13. UKSW zobowiązuje się przestrzegać zasad bezstronności, sprawiedliwości, równego traktowania, niedyskryminacji i włączenia społecznego na każdym etapie realizacji procesu mobilności.

14. Zasady realizacji wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą ulec zmianom w przypadku otrzymania dodatkowych wytycznych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

Przed wyjazdem

 

1. Studenci/ uczestnicy studiów doktoranckich/ absolwenci, którzy chcą zrealizować praktykę sami znajdują instytucję przyjmującą.

2. Program praktyk musi być ustalony z instytucją przyjmującą oraz koordynatorem wydziałowym/ instytutowym. Podpisanie programu praktyk przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem gwarantuje pełne uznanie i zaliczenie praktyk.

3. Kandydaci aplikujący o wyjazd składają do DWM, najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki, komplet dokumentów:

1. Formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego/ instytutowego

2. Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships) podpisane przez uczestnika, koordynatora wydziałowego/ instytutowego oraz instytucję przyjmującą

3. Kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w przypadku wyjazdu do krajów EU i Norwegii oraz dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszt transportu do kraju, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

4. Zaświadczenie o znajomości języka, w jakim będzie odbywać się praktyka (poziom min. B1)

5. Zaświadczenie o ukończeniu studiów (dotyczy uczestników realizujących praktykę absolwencką)

6. Potwierdzenie rozliczenia się z wcześniejszych wyjazdów (jeśli dotyczy)

7. Zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego z DPMS (jeśli dotyczy)

8. Oświadczenie Green Travel

4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie analizy przesłanych dokumentów.

5. Koordynator uczelniany programu Erasmus+ na prawo odrzucić zgłoszenie aplikacyjne, jeśli nie spełnia wymogów formalnych lub jeśli istnieją zastrzeżenia co do właściwego przebiegu praktyki lub organizacji przyjmującej.

6. Studentowi/ uczestnikowi studiów doktoranckich/ absolwentowi posiadającemu prawo do pobierania stypendium socjalnego w uczelni może zostać przyznane dodatkowe dofinansowanie z funduszy programu Erasmus+ tzw. dodatek do indywidualnego wsparcia dla osób z mniejszymi szansami (wsparcie włączenia) pod warunkiem posiadania przez UKSW wystarczających funduszy stypendialnych. W takim przypadku konieczne jest złożenie do DWM, najpóźniej 30 dni przed podpisaniem umowy, decyzji o przyznanym stypendium socjalnym. W przypadku, gdy w uczelni nie zostały jeszcze przyznane stypendia na dany rok akademicki, osoby ubiegające się o wyjazd składają decyzję o przyznanym na UKSW stypendium socjalnym w roku poprzednim.

7. Student/ uczestnik studiów doktoranckich/ absolwent, który chce skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego dla osób o mniejszych szansach podlega takim samym ogólnym zasadom rekrutacji i realizacji programu Erasmus+.

8. Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na podstawie wniosku złożonego do DWM wraz z zaświadczeniem o orzeczonym stopniu niepełnosprawności bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd i nie później niż 40 dni przed wyjazdem. Wniosek będzie rozpatrywany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Przyznana dodatkowo kwota dofinansowania będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych. Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością, spełniających wymagania programu Erasmus+, zostanie wypłacone z funduszy programu Erasmus+.

9. Zaleca się, aby zakwalifikowani uczestnicy posiadający polskie obywatelstwo zarejestrowali swój wyjazd w prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych serwisie Odyseusz.

10. Wszelkie formalności związane z przekraczaniem granicy i legalizacją pobytu należy dopełnić we własnym zakresie.

11. Przed rozpoczęciem mobilności, zakwalifikowani studenci/ uczestnicy studiów doktoranckich/ absolwenci są zobowiązani do wypełnienia testu językowego na platformie EU Academy. Z testu zwolnione są osoby, dla których język mobilności jest językiem ojczystym.

12. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, student/ uczestnik studiów doktoranckich/ absolwent dostarcza do DWM formularz rezygnacji podpisany przez koordynatora wydziałowego/ instytutowego. W przypadku rezygnacji po podpisaniu umowy finansowej oraz otrzymaniu stypendium, uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu całości otrzymanej kwoty.

13. Po dostarczeniu do DWM wymaganych dokumentów, uczestnik podpisuje, nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem mobilności, umowę finansową z UKSW, w ramach której otrzyma stypendium na wyjazd. W przypadku podpisania umowy w późniejszym terminie uczelnia nie gwarantuje otrzymania stypendium przed rozpoczęciem mobilności. Umowa obejmuje okres, który potwierdza list intencyjny i/ lub LA for Traineeships.

14. Datą rozpoczęcia powinien być pierwszy dzień, w którym student/ uczestnik studiów doktoranckich musi być obecny w organizacji przyjmującej (pierwszy dzień w pracy, pierwszy dzień wydarzenia zapoznawczego lub kursów językowych i międzykulturowych). Datą zakończenia powinien być ostatni dzień, w którym student/ uczestnik studiów doktoranckich musi być obecny w organizacji przyjmującej (ostatni dzień pracy lub okresu obowiązkowego pobytu).

15. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia mobilności w instytucji przyjmującej jest jednoznaczne z rezygnacją z wyjazdu.

 

 

Podczas pobytu

 

1. Podczas realizacji wyjazdu uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w praktykach zgodnie z zapisami w programie praktyk.

2. Jeśli istnieje taka konieczność, student/ uczestnik studiów doktoranckich/ absolwent może wprowadzić zmiany w programie praktyk (LA for Traineeships) w terminie do miesiąca od rozpoczęcia mobilności. Zmiany te muszą być zaakceptowane przez koordynatora wydziałowego/ instytutowego UKSW oraz instytucję przyjmującą.

3. Przedłużenie pobytu jest możliwe wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego oraz w okresie obowiązywania umowy finansowej z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, w ramach której realizowany jest wyjazd.

4. Zgoda na przedłużenie mobilności nie jest równoznaczna z otrzymaniem stypendium na przedłużony okres pobytu. Przyznanie stypendium na okres przedłużenia pobytu jest uwarunkowane dostępnością środków finansowych w ramach aktualnej umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

5. W przypadku przedłużenia mobilności uczestnik jest zobowiązany dopełnić wszelkich formalności co najmniej miesiąc przed terminem zakończenia mobilności zapisanym w umowie finansowej między studentem a UKSW, tj.

1. Dostarczyć do DMW formularz dotyczący przedłużenia mobilności – Extension Form – zatwierdzony i podpisany przez uczestnika oraz instytucję przyjmującą

2. Ustalić i przygotować z koordynatorem wydziałowym/ instytutowym zmiany do Learning Agreement for Traineeships na przedłużony okres praktyk

3. Uzyskać zgodę promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium (jeśli dotyczy)

4. Przesłać do DWM kopię karty EKUZ oraz dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszt transportu do kraju, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

6. Po przesłaniu wymaganych dokumentów nastąpi podpisanie aneksu do umowy finansowej między studentem/ uczestnikiem studiów doktoranckich a UKSW/ absolwentem, w ramach której uczestnik otrzyma stypendium na przedłużony okres pobytu, pod warunkiem dysponowania przez uczelnię wystarczających środków finansowych.

7. Po upływie terminu zakończenia mobilności określonym w umowie finansowej między studentem/ uczestnikiem studiów doktoranckich/ absolwentem a UKSW przedłużenie mobilności nie jest możliwe.

 

 

Rozliczenie z wyjazdu po powrocie

 

1. W celu formalnego rozliczenia się z wyjazdu, w ciągu 30 dni od zakończenia mobilności student/ uczestnik studiów doktoranckich/ absolwent jest zobligowany:

  • Dostarczyć do DWM potwierdzenie pobytu z instytucji przyjmującej (Confirmation of Stay) z datami rozpoczęcia i zakończenia mobilności. Na dokumencie wymagany jest podpis prawnego reprezentanta instytucji przyjmującej oraz pieczęć instytucji. W przypadku mobilności mieszanych lub online na potwierdzeniu powinien być podany także okres mobilności zrealizowany w formie online.
  • Uzyskać zatwierdzenie programu praktyk (Learning Agreement for Traineeships) (wraz ze zmianami, jeśli dotyczy) przez koordynatora wydziałowego/ instytutowego i instytucję przyjmującą
  • Wypełnić ankietę ewaluacyjną online
  • Dostarczyć dokumenty wymagane do rozliczenia Green Travel, jeśli dotyczy

2. W przypadku praktyk obowiązkowych student/ uczestnik studiów doktoranckich/ absolwent zobowiązany jest rozliczyć się z nich na wydziale.

3. Końcowa płatność stypendium zostanie wypłacona zgodnie z zapisami umowy finansowej pomiędzy uczestnikiem a UKSW.