Strona główna Realizacja wyjazdów 2020/2021
Odwiedza nas 17 gości 

Zasady realizacji praktyk zagranicznych 2020/2021

 

Zasady realizacji praktyk

w roku akademickim 2020/2021 (SMP, SMPA)

1. Program Erasmus+ "wyjazd na praktyki", realizowany na UKSW, jest skierowany do studentów UKSW oficjalnie zarejestrowanych na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata, magistra lub doktora. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych).

2. Stypendium programu Erasmus+ przyznaje się w celu odbycia przez studenta praktyki związanej z jego kierunkiem kształcenia. Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową.

3. Student  ubiegający się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ musi spełnić następujące kryteria formalne:

3.1 W czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej musi posiadać nieprzerwanie status studenta tzn. być zarejestrowany jako student studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub jako słuchacz studiów doktoranckich.

3.2 Musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

3.3 Nie może przebywać (w trakcie mobilności) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.

4. Dopuszcza się możliwość wyjazdu obywatela kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ do instytucji w jego kraju macierzystym, jeżeli w kraju, z którego będzie wyjeżdżał na stypendium Erasmus+, znalazł się w celu uzyskania dyplomu uczelni wysyłającej.

5. Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie obowiązywania projektu Programu Erasmus+, w ramach którego realizowany jest wyjazd.

6. Pobyt studenta w instytucji przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Miesiąc należy rozumieć jako 30 dni.

7. W jednym roku akademickim minimalny okres stypendium wynosi 3 miesiące (90 dni), maksymalny 12 miesięcy przy czym w czasie rekrutacji przyznawane są wyjazdy na okres 90 dni. Studentowi może zostać przyznany wyjazd na okres dłuższy niż 90 dni, pod warunkiem posiadania przez UKSW wystraczających funduszy z FRSE oraz zapewnieniu wszystkim studentom równego traktowania.

8. Studentowi może zostać przyznane stypendium na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu kształcenia (I, II lub III) w celu odbycia za granicą części studiów oraz/lub praktyki. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości za granicą jako stypendysta LLP-Erasmus i Erasmus+ (ze stypendium lub bez).

9. W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres stypendialny wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości za granicą jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ (ze stypendium lub bez).

10. Nie dopuszcza się realizacji wyjazdu w dwóch różnych lokalizacjach (instytucjach, uczelniach, miastach, krajach). Jedynym odstępstwem od reguły jest sytuacja, w której druga lokalizacja jest filią uczelni/instytucji przyjmującej. Pobyt w drugiej lokalizacji powinien być uzgodniony w Learning Agreement for Traineeships. Minimalny okres pobytu w każdej lokalizacji musi spełniać wymagania formalne (minimum 3 miesiące, a maksymalny łączny czas pobytu to 12 miesięcy).

11. Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi stanowić integralną część toku studiów i gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia prowadzonym w uczelni macierzystej z zastrzeżeniem pkt 28-31.

12. Student może podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, zrealizować wyjazd na praktykę (SMP) więcej niż jeden raz.

12.1. Student może wyjechać na studia lub praktyki za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu kształcenia (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). W przypadku studiów jednolitych magisterskich student może otrzymać stypendium na wyjazdy nieprzekraczające 24 miesięcy.

12.2. Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” dany student otrzymał w przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy praktyki/nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na praktyki/studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl kształcenia.

13. Wśród osób uprawnionych do wyjazdu są również „recent graduates” (niedawni absolwenci). Aby wyjechać jako „recent graduate”, student biorący udział w rekrutacji musi zostać zakwalifikowany na wyjazd przed obroną pracy: licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej, aby mógł zrealizować wyjazd jako absolwent „recent graduate”.

14. Pobyt absolwenta na praktyce musi być zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów. Moment ukończenia studiów jest zdefiniowany w regulaminie studiów.

15. Praktyka musi trwać minimum 90 dni. Na zasadzie wyjątku mogą zostać zrealizowane krótsze wyjazdy min. 60 dniowe – ostateczną decyzję o wyrażeniu zgody na wyjazdy krótsze niż 90 dni podejmuje koordynator uczelniany po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem koordynatora wydziałowego/instytutowego przeprowadzającego rekrutację. Nie dopuszcza się krótszych wyjazdów niż 60 dni.

16. Kandydatami na wyjazdy mogą być osoby, które były beneficjentami programów Sokrates II, Leonardo da Vinci II oraz LLP Erasmus.

17. Praktyka może być zrealizowana w jednym z następujących krajów:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania[1], Włochy, Islandia, Lichtenstein, Macedonia – była Republika Jugosławii, Norwegia, Turcja.

18. Praktyka nie może być realizowana w:

18.1 Instytucjach UE i innych organach UE, w tym wyspecjalizowanych agencjach (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm);

18.2 Organizacjach zarządzających programami UE, np. Narodowe Agencje Programu Erasmus+ (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania);

18.3 W placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta;

18.4 Instytucjach polonijnych za granicą, instytucjach polskojęzycznych za granicą itp.

19. Uczelnia wyjątkowo może zdecydować o realizacji praktyki przez uczestnika w polskiej instytucji posiadającej siedzibę za granicą. Jeżeli uczelnia, na zasadzie wyjątku, wyda zgodę na realizację takiej praktyki, zadania stawiane uczestnikowi podczas realizacji programu praktyki muszą gwarantować pracę w środowisku międzynarodowym oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku. Zgodę na realizację takiej praktyki wydaje koordynator uczelniany programu Erasmus+ na podstawie oświadczenia potwierdzającego międzynarodowy charakter praktyki oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku. Oświadczenie wydaje instytucja przyjmująca oraz koordynator wydziałowy/instytutowy na wniosek uczestnika. Uczestnik dołącza w/w oświadczenie do dokumentów aplikacyjnych.

Rekrutacja

20. Zasady ogólne i ramy czasowe rekrutacji wyznaczane są przez prawnego przedstawiciela uczelni tj. Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW, w Ogólnych zasadach rekrutacji studentów i doktorantów ubiegających się o fundusze Erasmus+ (wsparcie indywidualne SMP, SMPA), ogłaszanych co roku w Monitorze UKSW oraz na stronie internetowej DWM. Szczegółowe zasady rekrutacji studentów i doktorantów w poszczególnych jednostkach UKSW określone są w procedurach rekrutacyjnych, ogłaszanych przez te jednostki na ich stronach internetowych.

Stypendium

21. Stypendium finansowe zwane również grantem programu Erasmus+ przyznaje się w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia uczestnika mobilności.

22. Stypendium przyznawane w programie Erasmus+ ma charakter uzupełniający – jest przyznawane na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą).

23. Wysokość grantu miesięcznego jest inna w każdym roku akademickim. Jest uzależniona od kraju wyjazdu. Kraje podzielone są na trzy grupy według wytycznych Narodowej Agencji programu Erasmus+ i dokonanej przez nią analizy kosztów utrzymania w poszczególnych krajach.

24. Przekazanie stypendium/grantu uczestnikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez uczestnika wszystkich warunków umowy, którą podpisuje z UKSW przed wyjazdem na praktykę.

25. Wypłata stypendium nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy uczestnika. Za termin wypłaty stypendium strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Uczelni.

26. W trakcie pobytu na praktyce studentowi przysługuje prawo do pobierania stypendiów, które otrzymywał dotychczas na UKSW (np. socjalne, za wyniki w nauce, etc.), bądź do tych, do których student nabył prawo przed wyjazdem na praktykę. Student ma prawo również ubiegać się o stypendia krajowe po powrocie do uczelni macierzystej. Zasada ta nie dotyczy niedawnych absolwentów ("recent graduates").

27. Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ instytucja przyjmująca na praktykę może, ale nie musi, wypłacać wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje ewentualna odrębna umowa między uczestnikiem a instytucją przyjmującą go na praktykę.

Przed wyjazdem

28. Praktyki zawodowe w programie Erasmus+ rozumiane są jako formy kształcenia i szkolenia zawodowego, w zagranicznym przedsiębiorstwie lub w organizacji. Wyjazd na praktykę do przedsiębiorstwa lub organizacji w ramach programu Erasmus+ do innego kraju odbywa się w celu zdobycia konkretnych praktycznych umiejętności i kompetencji wymaganych na rynku pracy i doświadczenia zawodowego oraz lepszego zrozumienia kultury gospodarczo-społecznej danego kraju.

29. Celem praktyk jest uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach, przez nabycie umiejętności i kompetencji praktycznych potrzebnych do wykonywania w przyszłości zawodu do którego przygotowuje się uczestnik w ramach cyklu kształcenia realizowanego w UKSW.

30. Praktyka musi być związana z dziedziną, jaką się studiuje lub której jest się absolwentem. Musi stanowić integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa lub nieobowiązkowa).

31. Podczas realizacji praktyk uczestnik zobowiązany jest do nabycia konkretnych kompetencji (umiejętności) twardych i miękkich oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania konkretnego zawodu.

Do kompetencji miękkich należą np.: umiejętność krytycznego myślenia, kreatywność, umiejętność podejmowania inicjatywy, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, skutecznego komunikowania się w wielokulturowym i interdyscyplinarnym środowisku, przystosowywania się do warunków, radzenia sobie ze stresem i niepewnością.

Kompetencje twarde są niezbędne do wykonywania danej pracy są to między innymi: konkretne kompetencji specjalistyczne, umiejętności obsługi programów lub narzędzi potrzebnych do wykonywania zawodu, wykorzystanie wiedzy merytorycznej w praktyce.

32. Student sam znajduje instytucję, w której będzie odbywał praktykę.

33. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu praktyki zrealizowanej w instytucji przyjmującej i uznanie go za równoważny z okresem praktyki na UKSW. Sposób zaliczenia okresu praktyki realizowanego poza uczelnią macierzystą powinien wynikać z regulaminu studiów lub innych uregulowań uczelnianych.

34. Dla każdego studenta wyjeżdżającego w ramach programu Erasmus+ zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program praktyki do zrealizowania w instytucji przyjmującej, w formie dokumentu Porozumienie o programie praktyk (Learning Agreement for Traineeships, zwanego dalej LA) podpisany przez trzy strony: UKSW, instytucję przyjmującą i uczestnika. Za przygotowanie LA odpowiedzialny jest uczestnik, koordynator wydziałowy/instytutowy UKSW oraz instytucja przyjmująca.

35. Z każdym uczestnikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie zawarta pisemna umowa. W umowie tej zawarte będą obowiązkowo postanowienia wyszczególnione w załącznikach do umowy zawartej przez Narodową Agencję i UKSW.

36. Uczestnik ma obowiązek stawić się osobiście w Dziale Współpracy Międzynarodowej w celu podpisania umowy co najmniej 30 dni przed planowanym wyjazdem.

37. W przypadku stawienia się przez uczestnika w DWM w celu podpisania umowy później niż 30 dni przed rozpoczęciem mobilności uczelnia nie gwarantuje wypłaty stypendium przed wyjazdem zgodnie z zapisami umowy pomiędzy UKSW a uczestnikiem mobilności.

38. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez UKSW narzędziu on-line test biegłości językowej.

39. Dokumenty, które kandydat zakwalifikowany do programu będzie musiał przedłożyć w DWM w celu podpisania umowy:

39.1 List akceptacyjny od instytucji przyjmującej.

39.2 Porozumienie o programie praktyki -  Learning Agreement for Traineeships – będące umową pomiędzy uczestnikiem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określającą indywidualny program praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia  praktyki przez macierzysty wydział. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem uczestnika. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki gwarantuje jej automatyczne zaliczenie przez wydział macierzysty. Wszystkie zmiany wprowadzane do LA przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie.

39.3 Potwierdzenie rozliczenia się ze wcześniejszych wyjazdów (jeśli dotyczy)

39.4 Zgodę promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium (jeśli dotyczy)

39.5 Kopię ubezpieczenia wraz ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia

39.6 Kartę EKUZ

39.7 Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta (dotyczy osób wyjeżdżających na pierwszym roku studiów magisterskich) W przypadku osób, które będą realizowały wyjazd jako „recent graduate” do podpisania umowy należy dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu o zakończeniu studiów.

39.8 Zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego z DPMS (jeśli dotyczy)

40. Każdy uczestnik programu Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie wypadkowe od szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu pracy, transport w przypadku śmierci) na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej

41. Każdy uczestnik programu Erasmus+, wyjeżdżający do krajów programu należących do UE, jest zobowiązany również uzyskać dokument uprawniający do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ; karta ta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej.

42. Każdy uczestnik mający polskie obywatelstwo musi zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na stronie www.odyseusz.msz.gov.pl.

43. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z przepisami dotyczącymi legalizacji pobytu w kraju, w którym będzie przebywał na praktyce i będzie się do nich stosował.

44. Uczestnicy, którzy mają obywatelstwo kraju spoza strefy Schengen, są zobowiązani do sprawdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem i spełnienia wymagań niezbędnych do uzyskania wizy, dotyczących obywateli ich kraju.

45. Każdy uczestnik przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez UKSW narzędziu on-line test biegłości językowej.

46. Każdy uczestnik ma prawo do uczestnictwa w kursie on-line z języka wykładowego lub w przypadku uzyskania wyniku co najmniej B2 z testu biegłości językowej, z języka lokalnego, jeśli jest inny niż wykładowy i jeśli jest dostępny w systemie OLS.

Realizacja praktyki

47. Uczestnik realizuje praktykę w oparciu o zapisy Learning Agreement for Traineeship. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do LA przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie. Wprowadzenie ewentualnych zmian powinno zostać zakończone w ciągu miesiąca od przyjazdu uczestnika do instytucji przyjmującej.

48. Uczelnia może wyrazić zgodę na przedłużenie pobytu na praktyce na wniosek uczestnika z zastrzeżeniem punków 6-10. Uczelnia decyduje o przedłużeniu pobytu uczestnika na stypendium przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Decyzję podejmuje uczelnia macierzysta po uzyskaniu akceptacji w instytucji przyjmującej. Decyzja o przedłużeniu praktyki zostaje przekazana uczestnikowi. Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania projektu programu Erasmus+, w ramach którego realizowany jest wyjazd.

49. W celu przedłużenia praktyki uczestnik musi przedłożyć w DWM następujące dokumenty:

49.1 Formularz przedłużenia praktyki „Application for Mobility Extension within Erasmus+ Programme” zatwierdzony i podpisany przez uczestnika mobilności, instytucję przyjmującą oraz koordynatora wydziałowego/instytutowego UKSW;

49.2 Learning Agreement for Traineeships During the Mobility ze wskazaniem nowych dat mobilności. W przypadku zmiany programu praktyki należy wskazać nowy program;

49.3 Zgodę promotora na eksternistyczne realizowanie seminarium (jeśli dotyczy);

49.4 Kopię ubezpieczenia wraz ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia;

49.5 Kartę EKUZ;

49.6 Potwierdzenie przedłużenia pobytu w serwisie Odyseusz.

50. Wszystkie dokumenty wskazane w punkcie 49 należy dostarczyć w formie skanu do DWM w terminie 30 dni przed pierwotnie planowanym zakończeniem mobilności.

51. Do uznania osiągnięć uczestnika zdobytych w zagranicznej instytucji przyjmującej będą stosowane procedury przejęte dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

52. Jeżeli wszystkie uzgodnione w LA warunki zaliczenia zostaną przez uczestnika spełnione, okres praktyki zostanie mu uznany i potraktowany jako równoważny z odpowiednim okresem praktyki uwzględnionej w programie studiów w uczelni macierzystej.

53. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez uczestnika podejmuje wydział macierzysty po konsultacji z instytucją przyjmującą. W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje wydział macierzysty, który w porozumieniu z Koordynatorem Uczelnianym może zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez uczestnika rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

54. Zwrot stypendium nie będzie wymagany od uczestnika w przypadku zaistnienia okoliczności określonej jako „siła wyższa” (siła wyższa tj.: sytuacja niezależna od uczestnika, będąca poza kontrolą uczestnika i niewynikające z jego decyzji, błędu lub zaniedbania tj. np. poważna choroba własna). Jeżeli pobyt na stypendium trwał krócej niż 2 miesiące, do zakwalifikowania danego przypadku do kategorii „siły wyższej” konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Narodowej Agencji zwanej dalej NA. W piśmie do NA dotyczącym zakwalifikowania przypadku do kategorii „siły wyższej” musi być dołączona stosowna dokumentacja (medyczna/policyjna) potwierdzająca zaistnienie nieszczęśliwego zdarzenia, zaświadczenie z instytucji przyjmującej o czasie pobytu na stypendium oraz (jeżeli dotyczy) informacja o szacowanych kosztach poniesionych przez stypendystę w związku z wyjazdem i pobytem w kraju docelowym.

55. UKSW może wydać zgodę na realizację wyjazdu na praktyki połączonego ze studiami. Jest to możliwe jedynie w takim wypadku, kiedy praktyka będzie realizowana pod nadzorem tej samej uczelni przyjmującej, w której odbywa się kształcenie, a okres praktyki będzie następował bezpośrednio po okresie studiów lub bezpośrednio przed nim. W przypadku takiego łączonego pobytu ogólny minimalny czas jego trwania to 3 miesiące, a stawki wypłacanego stypendium są stawkami stosowanymi przy wyjazdach na studia. Prawo do łączonego wyjazdu na okres praktyki może być przyznane uprzedniemu beneficjentowi programu Leonardo da Vinci II. Taki wyjazd jest klasyfikowany jako „wyjazd na studia” (SMS) i rozliczany jest w sposób określony w uczelnianych zasadach finansowania tak, jak wyjazd na studia.

Rozliczenie z wyjazdu po powrocie

56. Po powrocie z instytucji przyjmującej uczestnik jest zobowiązany rozliczyć się z wyjazdu w terminie wskazanym w umowie finansowej pomiędzy uczestnikiem a UKSW. W celu rozliczenia student stawi się w DWM w ciągu 2 tygodni od zakończenia mobilności oraz dostarczy:

56.1 Zaświadczenie z instytucji  przyjmującej potwierdzające odbycie praktyk.

56.2 LA for Traineeships Before the Mobility podpisane przez uczestnika, instytucję przyjmującą, koordynatora wydziałowego UKSW.

56.3 LA for Traineeships After the Mobility podpisane przez instytucję przyjmującą

56.4 sprawozdanie z praktyki podpisane przez uczestnika i instytucję przyjmującą.

57. Uczestnik wypełni również indywidualny raport on-line EU Survey po zakończeniu mobilności, w terminie wskazanym w umowie finansowej pomiędzy uczestnikiem a UKSW.

58. Po rozliczeniu z DWM, uczestnik zobowiązany jest rozliczyć się na wydziale tj.:

57.1 Zgłosić się do koordynatora wydziałowego/instytutowego w celu przeliczenia ocen uzyskanych za granicą. Oceny zostaną przeliczone zgodnie z obowiązującym w UKSW Europejskim Systemem Transferu Punktów.

57.2 Po rozliczeniu u koordynatora, dokumenty (patrz punkt 56) należy złożyć do teczki studenta na wydziale.

59. Po rozliczeniu na wydziale uczestnik zobowiązany jest złożyć w DWM potwierdzenie złożenia dokumentów do swojej teczki studenta oraz rozliczenia z jednostką macierzystą.

60. Końcowa płatność stypendium zostanie zlecona zgodnie z zapisami umowy finansowej pomiędzy uczestnikiem a UKSW po dostarczeniu do DWM potwierdzenie rozliczenia z wydziałem (jeśli dotyczy).

61. Uczestnik jest zobowiązany do podejmowania działań na rzecz Programu Erasmus+ „Akcja 1. Mobilność Edukacyjna – Mobilność studentów w uczelni” w obrębie UKSW oraz promowania mobilności i wyjazdów studenckich w ramach programu wśród innych studentów UKSW, w tym studentów swojego macierzystego wydziału.

62. Uczelnia może wezwać uczestnika po zakończeniu mobilności do podzielenia się ze społecznością akademicką UKSW oraz z osobami spoza Uczelni doświadczeniem i osiągnięciami zdobytymi w czasie realizacji mobilności, w wyznaczonym terminie i w formie wskazanej przez UKSW.

63. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, odnoszą się także do uczestnika, który spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczy w wyjeździe, ale nie otrzymuje stypendium (uczestnik programu Erasmus+ bez stypendium).

Sporządziła: Anna Wołowik

Zatwierdził: Prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej[1] W zależności od decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ws. uczestnictwa Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+ w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE (Brexit).


Decyzja Nr 27/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad realizacji części toku studiów za granicą (SMS) oraz praktyk zagranicznych (SMP, SMPA) w roku akademickim 2020/2021 w ramach programu Erasmus+ przeczytaj>>