Strona główna Erasmus Policy Statement Erasmus Policy Statement 2021-2027
Erasmus Policy Statement 2021-2027

 

Cele uczestnictwa w programie Erasmus+

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) dostrzega potencjał edukacji i kultury jako czynniki wspierające wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i spójność społeczną, jak również jako sposób na doświadczenie europejskiej tożsamości w całej jej różnorodności. Uczelnia pragnie pogłębiać proces internacjonalizacji oraz aktywnie uczestniczyć w budowie Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, kontynuując wprowadzanie w życie założeń wpisanych w „Misję i Strategię Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na lata 2014-2020”, przyjętą uchwałą Senatu nr 32/2014. Powyższe dążenia staną się również częścią strategii rozwoju Uczelni na lata 2021-2027.

Ważnym elementem wizji rozwoju Uniwersytetu jest współpraca z partnerami z innych krajów w celu wykształcenia studentów jak najlepiej zorientowanych we współczesnym świecie oraz rozwinięcia w nich kompetencji kluczowych potrzebnych do rozwoju osobistego, zdrowego i zrównoważonego stylu życia, większych szans na zatrudnienie, aktywnej postawy obywatelskiej i integracji społecznej. UKSW uznaje za priorytet umiędzynarodowienie dydaktyki i badań, m.in. poprzez wymianę studentów i kadry uniwersyteckiej oraz nawiązywanie nowych partnerstw strategicznych. Uczelnia zamierza kontynuować tę politykę, którą od kilku lat konsekwentnie realizuje, co potwierdza rosnąca liczba umów bilateralnych i studentów zagranicznych realizujących na UKSW pełny tok studiów lub jego część. W czasie współpracy oraz wzajemnych kontaktów strony działają w oparciu o wspólne wartości, a zarazem doświadczają odmienności kulturowej i światopoglądowej uwarunkowanej historią i specyficznymi problemami każdego z narodów, co wpisuje się w realizację postulatu dialogu międzykulturowego zawartego w Misji i Strategii uczelni oraz w założeniach Inicjatywy Europejskiego Obszaru Edukacyjnego. Dążąc do realizacji kluczowych założeń Misji i Strategii, UKSW zamierza dalej rozwijać sieci kontaktów międzynarodowych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w priorytetowych obszarach badań naukowych i kształcenia studentów.

Celem działalności UKSW jako ośrodka wychowywania i kształcenia jest kształtowanie osób twórczych, przedsiębiorczych oraz dojrzałych do podjęcia działalności zawodowej i publicznej zarówno pod względem profesjonalnym, jak i wzorowej postawy moralnej. Osób, które zachowując i doceniając własną tożsamość, byłyby otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące. Tym samym uczestnictwo UKSW w programie Erasmus+, którego zadaniem jest wspieranie realizacji celów na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, wpisuje się w realizację Strategii i Misji UKSW, która w większości założeń jest zbieżna z celami Programu. UKSW zamierza w pełni angażować się w inicjatywy mające wspomóc działania w tym zakresie. UKSW w szczególny sposób będzie wspierał tworzenie kierunków studiów i włączanie odpowiednich treści do programów kształcenia w celu realizacji wskazanych założeń, a także będzie promował międzynarodową współpracę w zakresie kształcenia kadr naukowych, dydaktyki i wymiany studenckiej.

Doceniając zjawisko globalizacji oraz internacjonalizacji procesu kształcenia, UKSW dąży do intensyfikacji umiędzynarodowienia, obierając również kierunek nowoczesnego zarządzania wewnętrznego i aktywnej promocji uczelni za granicą, a także zwiększenia udziału w programach edukacyjnych UE i spoza UE. Racjonalne  zarządzanie  jest  niezbędnym  warunkiem realizacji  strategii  UKSW. Wysoka  jakość  pracy  pracowników  administracji  wraz z  dostosowaniem  ich  kompetencji  do  powierzanych  zadań stanowi bazę  sukcesu  naszych  zamierzeń. Planujemy rozszerzyć zakres współpracy z ośrodkami zagranicznymi w celu umożliwienia pracownikom administracyjnym dostępu do dorobku innych krajów w tym zakresie oraz stałego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji, jako niezbędnego elementu kariery zawodowej. W powyższe cele Misji i Strategii UKSW wpisują się realizowane od 2000 r. działania w ramach programu Erasmus, które wspomogły dążenia uczelni w kierunku większego umiędzynarodowienia i uzyskania europejskiego profilu.

Biorąc to pod uwagę uczelnia nadal zamierza wykorzystywać innowacyjny potencjał programu oraz dążyć do osiągnięcia wskazanych wyżej celów Misji i Strategii, jak również do realizacji następujących priorytetów w latach 2021-2027:

 1. Większe wykorzystanie technologii i rozwój kompetencji cyfrowych w edukacji i zarządzaniu uczelnią. Plan działania przewiduje trzy priorytety mające wspomóc UKSW w sprostaniu wyzwaniom i wykorzystaniu szans, jakie wiążą się z edukacją w erze cyfrowej:

  • lepsze wykorzystywanie technologii cyfrowej w nauczaniu, uczeniu się i zarządzaniu;
  • rozwijanie kompetencji i umiejętności cyfrowych potrzebnych do życia i pracy w czasach transformacji cyfrowej wśród studentów i pracowników;
  • poprawa kształcenia dzięki lepszej analizie danych i prognozowaniu.

 2. Promowanie kluczowych kompetencji przez wdrażanie kształcenia, szkolenia i uczenia się w zakresie:

  • rozwijania kompetencji językowych;
  • rozwijania kompetencji cyfrowych i technicznych;
  • pielęgnowania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy;
  • wspierania nabywania kompetencji w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), z uwzględnieniem ich powiązania ze sztuką, kreatywnością i innowacyjnością, oraz zachęcanie większej liczby młodych ludzi, zwłaszcza młodych kobiet, do wyboru zawodu w dziedzinach STEM;
  • wspomagania rozwoju kompetencji obywatelskich, tak by sprzyjać rozumieniu, czym są wspólne wartości.

 3. Ochrona Człowieka przed wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, troska o ubogich, samotnych i niepełnosprawnych poprzez realizację polityki włączenia i integracji;
 4. Wdrożenie i promowanie praktyk przyjaznych dla środowiska w ramach realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju UKSW.

W ten sposób udział UKSW w programie Erasmus+ przyczyni się do realizacji celów uczelnianej Misji i Strategii, co w efekcie przełoży się na modernizację uczelni tak w zakresie dydaktyki i badań, jak i zarządzania uczelnią oraz przyczyni się do budowania Europejskiego Obszaru Edukacyjnego.

 

Planowane działania

Osiągnięcia UKSW w programach UE, takich jak Erasmus+ (np. w roku akademickim 2018/2019 – ponad 320 umów międzyinstytucjonalnych, w tym umowy z partnerami w ramach działania KA103 i KA107 oraz 3 umowy w ramach projektu KA2 „Partnerstwa strategiczne”, ponad 300 mobilności studentów i pracowników) dowodzą, że UKSW posiada odpowiednią strukturę zarządzania  projektami oraz zaplecze administracyjno-organizacyjne wyspecjalizowane w przygotowywaniu wniosków projektowych, wdrażaniu projektów, zarządzaniu nimi oraz rozpowszechnianiu wyników. Zdobyte doświadczenia w ramach dotychczasowej współpracy międzynarodowej i zarządzania projektami stworzyły odpowiednie warunki do dalszego podnoszenia poziomu internacjonalizacji UKSW. Dlatego pragniemy w pełni wykorzystać możliwości nowej perspektywy programu Erasmus+, uczestnicząc we wszystkich oferowanych kluczowych działaniach tj.:

 • KA 1 „Mobilność edukacyjna”: Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych;
 • KA 2 „Współpraca między organizacjami i instytucjami”: partnerstwa na rzecz współpracy i wymiany praktyk, partnerstwa na rzecz doskonałości - uniwersytety europejskie, partnerstwa na rzecz doskonałości - wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, partnerstwa na rzecz innowacji;
 • KA 3 „Wsparcie rozwoju polityki i współpracy”: sieci i środki wsparcia polityki.

Udział w akcji KA 1 umożliwi umiędzynarodowienie procesu dydaktyki, m.in. na drodze wymiany studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, co stanowi priorytet w strategii rozwoju Uczelni. Udział w tym działaniu oznacza w praktyce również realizację kolejnego celu, jakim jest cyfryzacja uczelni ukierunkowana na efektywniejsze wykorzystanie technologii cyfrowej w nauczaniu, uczeniu się i zarządzaniu. Planujemy rozwinąć te działania szczególnie w latach 2020–2023, biorąc aktywny udział we wdrażaniu Inicjatywy Europejskiej Legitymacji Studenckiej, co wpisze się w realizację postulatu obecnej Misji i Strategii UKSW w zakresie rozwoju technologii i cyfryzacji. Następnym krokiem w strategii na lata 2021-2027 będzie zatem sukcesywna realizacja planu modernizacji stosowanych już narzędzi cyfrowych oraz implementacji nowych technologii w celach naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych. Uczelnia, dążąc do zwiększenia skali umiędzynarodowienia, będzie realizować w ramach KA1:

 • Mobilność studentów w celu realizacji praktyk oraz części toku studiów w formie tradycyjnej, jak również w formie blended mobility, szczególnie zachęcając do tej formy mobilności osoby ze środowisk o mniejszych możliwościach. W tym celu UKSW w kolejnych latach będzie niezmiennie i konsekwentnie realizować politykę równych szans i niedyskryminacji, pełnego i sprawiedliwego dostępu do zasobów, jakie oferuje Uczelnia oraz podejmować działania mające na celu stworzenie warunków umożliwiających rozwój całej społeczności akademickiej, zwracając szczególną uwagę na włączenie osób o mniejszych możliwościach.
 • Mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć ze studentami oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w połączeniu z komponentem szkolenia metodycznego w zakresie dydaktyki, szczególnie w zakresie kształcenia kompetencji cyfrowych wykorzystywanych w procesie dydaktyki. Zasadniczym celem mobilności wykładowców będzie zatem doskonalenie systemu kształcenia studentów we współpracy uniwersyteckiej, dążenie do podejmowania wspólnych projektów edukacyjnych i badawczych w ramach programu, oraz stworzenie systemu umożliwiającego korzystanie z wiedzy i doświadczeń cenionych uczonych z zagranicy.
 • Mobilność pracowników administracji w celach szkoleniowych. Naszym celem jest wysoka jakość zarządzania oraz obsługi administracyjnej badań i dydaktyki. Dlatego też zasadniczym celem mobilności pracowników administracyjnych będzie systematyczne przystosowywanie ich do pracy w środowisku międzynarodowym z ukierunkowaniem na jakość, aby uczelnia mogła sprostać wszelkim działaniom edukacyjnym/ badawczym/ administracyjnym podejmowanym w UE i poza UE oraz była wystarczająco elastyczna w integrowaniu  z międzynarodowymi wymaganiami na miarę aktualnych potrzeb.

W latach 2021-2027 Uczelnia planuje rozszerzenie spektrum działań mających za zadanie zaangażowanie całej społeczności akademickiej w proces internacjonalizacji i modernizacji poprzez uczestnictwo w programach wymiany międzynarodowej w celu wyrównywania szans edukacyjnych oraz podniesienia kompetencji kluczowych dla rynku pracy tak wśród przyszłych absolwentów uczelni, jak i naszych pracowników. Pragniemy, aby w wyniku tych działań:

 • wyjazdy za granicę na kursy lub studia stały się normą;
 • kwalifikacje uniwersyteckie były automatycznie uznawane;
 • znajomość języków obcych oprócz języka ojczystego stała się normą;
 • dostęp do wysokiej jakości kształcenia, niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego był dla wszystkich równy;
 • silne poczucie tożsamości europejskiej oraz docenienie dziedzictwa kulturowego Europy wraz z poszanowaniem narodowej różnorodności stało się normą wśród naszych studentów, absolwentów i pracowników.

Uniwersytet zamierza wspierać organizację i wdrażanie międzynarodowych (UE oraz spoza UE) projektów współpracy w zakresie nauczania i szkolenia w ramach programu. W związku z tym będzie odwoływał się do następujących działań w zakresie projektów KA2 i KA3, wspierając tym samym: współpracę między organizacjami i instytucjami na rzecz tworzenia partnerstw strategicznych i wymiany dobrych praktyk; tworzenie partnerstw na rzecz doskonałości, innowacyjności; wsparcie rozwoju polityki i współpracy. Priorytetem w tym zakresie będzie wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych i cyfrowych, przygotowujących młodzież do osiągnięcia sukcesu zawodowego. W ramach projektów pragniemy rozbudować programy kształcenia i szkolenia, w tym programy w językach obcych, aby dostosować je do wymogów obecnego rynku pracy oraz w przyszłości utworzyć wspólne studia magisterskie. Uczelnia będzie szczególnie wspierać międzynarodowe projekty współpracy w zakresie nauczania i szkolenia w obszarze: nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Uczestnictwo w projektach umożliwi zróżnicowanie oraz praktyczne zweryfikowanie oferty edukacyjnej i szkoleniowej.

Szczególną wagę będziemy przywiązywać do projektów koncentrujących się na jakości kształcenia, obsługi oraz trójkącie wiedzy edukacja-badania-innowacje. Interakcja między uniwersytetem a biznesem zapewnia bowiem transfer wiedzy do społeczeństwa i wzrost gospodarczy w Europie. Nowy system zawierania umów oraz jego digitalizacja usprawni i przyspieszy proces nawiązywania współpracy z partnerami, a także zapewni przejrzystość ról poszczególnych stron projektów i zasad finansowania. W celu organizacji i wdrażania międzynarodowych projektów współpracy w zakresie kształcenia zostanie wykorzystany wewnętrzny fundusz rozwoju, mający na celu m.in. wspieranie zespołów pracujących przy międzynarodowych projektach programu. Zamierzone przedsięwzięcia będą wspierać mobilność pracowników i studentów.

 

Wpływ udziału w programie Erasmus+ na rozwój Uczelni

Udział UKSW w nowej perspektywie programu Erasmus+ w latach 2021-2027 będzie miał niewątpliwie znaczący wpływ na realizację strategicznych celów uczelni związanych z umiędzynarodowieniem, modernizacją i cyfryzacją. Korzyści z udziału w programie odniosą wszystkie grupy, do których skierowane zostaną poszczególne działania: studenci wszystkich stopni kształcenia oraz kadra uniwersytecka, a także cała instytucja.

Dzięki udziałowi w działaniach programu Erasmus+ wykładowcy i pracownicy administracji rozwiną kompetencje społeczne i kulturowe, umiejętności językowe w zakresie języków obcych, kompetencje i umiejętności cyfrowe umożliwiające lepsze wykorzystywanie technologii cyfrowej w nauczaniu, prowadzeniu badań i zarządzaniu. Wzmocnią i nawiążą nowe kontakty zawodowe oraz skorzystają z dobrych praktyk poznanych za granicą. Zdobyte doświadczenie przełoży się w aspekcie indywidualnym na osobistą satysfakcję z pracy, a w aspekcie instytucjonalnym na wzrost poziomu umiędzynarodowienia dydaktyki, rozwijanie sieci kontaktów międzynarodowych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz większe zaangażowanie w europejskie/ pozaeuropejskie projekty edukacyjne i naukowo-badawcze.

Oczekujemy, że dydaktyczne i międzynarodowe doświadczenie wykładowców zdobyte w uczelniach europejskich ułatwi wypracowanie lepszej oferty dydaktycznej, a w konsekwencji przełoży się na podwójny wzrost liczby programów studiów w jęz. angielskim, oferowanych polskim i zagranicznym studentom. W przyszłości stworzy to warunki do uruchomienia we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnych studiów prowadzących do uzyskania wspólnych/ wielokrotnych dyplomów oraz umożliwi wzajemne automatyczne uznawanie wykształcenia.

Rezultaty działań takie, jak wzrost kompetencji nauczycieli akademickich, modernizacja oferty dydaktycznej oraz lepsze dostosowanie jej do potrzeb społeczeństwa i gospodarki, a także wdrożenie nowych rozwiązań i wykorzystanie technologii cyfrowej w nauczaniu oraz opracowanie nowych materiałów dydaktycznych stosowanych np. w e-learningu, zapewnią wysokiej jakości kształcenie. Uczelnia stanie się bardziej atrakcyjna dla studentów lokalnych i zagranicznych.

Uczelnia nie mogłaby efektywnie funkcjonować bez sprawnego zarządzania oraz dobrze zorganizowanego i wyspecjalizowanego zaplecza administracyjnego. Oczekujemy, że udział kadry administracyjnej w szkoleniach zagranicznych będzie wspierać jakość, modernizację oraz umiędzynarodowienie obsługi administracyjnej Uczelni, która stanie się przyjaznym środowiskiem pracy i studiowania. Kompetencje społeczne, językowe, międzykulturowe i cyfrowe nabyte podczas szkoleń przez pracowników administracyjnych wspomogą ich w pokonywaniu barier interpersonalnych, językowych i technicznych oraz przygotują do obsługi studentów zagranicznych, a w konsekwencji do zapewnienia większego wsparcia uczestnikom mobilności.

Wyjazdy szkoleniowe kadry administracyjnej będą elementem kariery zawodowej w UKSW, zostaną uwzględnione w ocenie pracowniczej, podobnie jak w przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich. Umożliwią stałe podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji, a to przełoży się na większą satysfakcję z pracy, zaangażowanie i otwartość na zmiany. Możliwość wprowadzania nowych i skutecznych rozwiązań organizacyjnych zaczerpniętych od zagranicznych partnerów po powrocie ze szkolenia wpłynie na zwiększenie motywacji do pracy oraz identyfikację z Uczelnią jako miejscem, w którym każdy pracownik dzięki swemu zaangażowaniu i pomysłowości ma realny wpływ na rozwój instytucji.

Udział w zagranicznej mobilności studenckiej, w studiach i praktykach, przyczyni się do rozwoju kluczowych kompetencji studentów, w tym kompetencji i umiejętności cyfrowych, kompetencji językowych i międzykulturowych, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy oraz kompetencji obywatelskich. Jako absolwenci dzięki zdobytym kompetencjom i umiejętnościom oraz otwartości na nowe idee i wyzwania, jakie stawia życie w zglobalizowanym świecie, staną się bardziej konkurencyjni na polskim, europejskim i międzynarodowym rynku pracy.

Wsparcie dla studentów o mniejszych szansach ekonomicznych, społecznych, kulturowych oraz dla osób niepełnosprawnych umożliwi dostęp do wymiany zagranicznej większej liczbie osób.

Pragniemy, aby dzięki rozwijaniu postaw proekologicznych u studentów oraz wdrażaniu i promowaniu praktyk przyjaznych dla środowiska w Uczelni położonej w pobliżu szlaków oraz licznych terenów zieleni (lasów, rezerwatów przyrody i parku narodowego), wszyscy studenci i absolwenci świadomie działali na rzecz ochrony środowiska we wszystkich jego aspektach.

Naszym zamierzeniem jest podwojenie liczby programów studiów w językach obcych, liczby projektów opartych na partnerstwach strategicznych, ogólnej liczby mobilności studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracyjnych w kategoriach incoming i outgoing oraz liczby mobilności w każdej kategorii z osobna.

Wdrażanie i organizacja międzynarodowych projektów programu będą monitorowane przez władze uczelni oraz jednostki im podległe tak, aby zyskać pewność, że współpraca międzyinstytucjonalna oraz podejmowane działania prowadzić będą do trwałych i zrównoważonych wyników. Jakość uczestnictwa i doświadczeń będą monitorowane i analizowane na podstawie odpowiednich narzędzi do ewaluacji.

Podnosząc poziom umiędzynarodowienia we wszystkich obszarach funkcjonowania oraz uczestnicząc w budowie Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, Uczelnia zwiększy szanse na wykorzystanie potencjału edukacyjnego i naukowo-badawczego. Zyska europejski profil, a dzięki temu również lepszą pozycję w skali międzynarodowej.