Strona główna Zasady finansowania
Odwiedza nas 4 gości 

Zasady finansowania mobilności KA131 2022/2023

Zasady finansowania wyjazdów studentów

w na studia i praktyki/ staże absolwenckie

w ramach programu Erasmus+

w roku akademickim 2022/2023

 

 

1. Stypendium jest przyznawane studentom zakwalifikowanym na studia i praktyki na cały okres pobytu zgodnie z umową finansową zawartą między studentem a Uczelnią.

2. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie na czas rzeczywistego pobytu w instytucji przyjmującej, który zostanie potwierdzony w dokumencie wystawionym przez tą instytucję i wynosi:

 

Wyjazdy na studia (SMS)

 

Kraje należące do danej grupy

Stawka miesięczna w EUR

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

550 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

550 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 €

Wyjazdy na praktyki (SMT)

 

Kraje należące do danej grupy

Stawka miesięczna w EUR

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

700 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

700 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 €

 

Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu. Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:

 

Grupa osób

Kryterium, na podstawie którego uczelnia dokona kwalifikacji

Osoby z niepełnosprawnościami

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

osoby ze środowisk uboższych

Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego na UKSW

 

Krótkoterminowe wyjazdy studentów i absolwentów (pobyty od 5 do 30 dni) do krajów UE i krajów trzecich stowarzyszonych z UE - dotyczy również mobilności mieszanych (blended mobility):

 

Kwota dziennego stypendium

dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego definicję „osoby z mniejszymi szansami”

pobyt od 5 do 14 dni

70 € / dzień

100 € / wyjazd

pobyt od 15 do 30 dni

50 € / dzień

150 € / wyjazd

 

3. Stypendium jest wypłacone w euro na wskazany przez studenta rachunek bankowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia mobilności, po złożeniu w DWM kompletu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wszystkich warunków umowy finansowej.

4. Student otrzymuje przed wyjazdem 90% całkowitego dofinansowania za pierwszy semestr studiów/ pełen okres pobytu na praktyce.

W przypadku wyjazdów całorocznych na studia, po przesłaniu Transcript of Records za pierwszy semestr, wypłacana jest pozostała należna kwota za pierwszy semestr wraz z 90% należnego stypendium za drugi semestr.

W przypadku absolwentów odbywających zagraniczne staże absolwenckie przed wyjazdem wypłacane jest 70% kwoty za cały okres pobytu.

Po powrocie i rozliczeniu wyjazdu wypłacana jest transza końcowa stypendium.

5. Na przedłużony, aneksowany okres pobytu stypendium zostanie przyznane pod warunkiem posiadania przez Uczelnię wystarczających środków.

6. Minimalny okres pobytu na studiach i praktykach/ stażu absolwenckim to 2 miesiące (60 dni).

Rekomendowany okres pobytu na praktykach/ stażu absolwenckim to 3 miesiące (90 dni), natomiast maksymalny okres finansowania praktyk/ stażu absolwenckiego to 4 miesiące (120 dni).

7. W okresie pobierania stypendium z programu Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

8. Studentom posiadającym prawo do pobierania stypendium socjalnego na UKSW może zostać przyznane dodatkowe dofinansowanie z funduszy programu Erasmus+, tzw. dodatek do indywidualnego wsparcia dla osób z mniejszymi szansami, pod warunkiem posiadania wystarczających funduszy stypendialnych. W takim przypadku konieczne jest złożenie do DWM, najpóźniej 30 dni przed podpisaniem umowy, decyzji o przyznanym stypendium socjalnym. W przypadku, gdy w uczelni nie zostały jeszcze przyznane stypendia na dany rok akademicki, osoby ubiegające się o wyjazd składają decyzję o przyznanym na UKSW stypendium socjalnym w roku poprzednim.

9. Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na podstawie wniosku złożonego do DWM wraz z zaświadczeniem o orzeczonym stopniu niepełnosprawności bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd i nie później niż 40 dni przed wyjazdem. Przyznana dodatkowo kwota dofinansowania będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych. Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków, na wniosek uczelni, podejmuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

10. Studenci odbywający podróż w obie strony zrównoważonymi środkami transportu (Green Travel) tj. autobus, pociąg, rower lub wspólne korzystanie z samochodu – carpooling – mogą otrzymać dodatek w wysokości 50 € oraz dodatkowe dni na podróż:

• dla podróży do 2000 km – 2 dodatkowe dni

• dla podróży powyżej 2001 km – 4 dodatkowe dni

11. W celu uzyskania dodatkowego dofinasowania z tytułu Green Travel należy wypełnić deklarację Green Travel ze wskazaniem realizacji podróży w obie strony ekologicznymi środkami transportu oraz przesłać do DWM potwierdzenie (skany biletów). Osoby podróżujące za zasadzie wspólnej podróży samochodem składają odpowiednie oświadczenie przed jak i po zakończeniu mobilności. Daty podróży nie mogą pokrywać się z terminem realizacji mobilności. W przypadku braku stosownego potwierdzenia podroży ekologicznymi środkami transportu, konieczny będzie zwrot przyznanej kwoty wynikającej z uprawnień Green Travel.

12. Podstawę do rozliczenia wyjazdu stanowi zaświadczenie wystawione przez instytucję przyjmującą poświadczające czas pobytu (Confirmation of Stay) oraz zrealizowanie programu praktyk/ studiów i wypełnienie raportu EU Survey.

13. Ostateczna wysokość stypendium zostanie określona na podstawie zaświadczenia poświadczającego czas pobytu wystawionego przez uczelnię przyjmującą (Confirmation of Stay). Przy czym nie zwiększa się dofinansowania w przypadku pobytu dłuższego niż określony w umowie finansowanej. Jeśli natomiast pobyt będzie krótszy o ponad 5 dni od terminu zapisanego w umowie finansowej zmniejsza się dofinansowanie zgodnie z rzeczywistym okresem pobytu w uczelni partnerskiej określonym w Confirmation of Stay,

14. W przypadku, gdy po zakończeniu wymiany student uzyska poniżej 10 punktów ECTS w Transcript of Records, stypendium może podlegać całkowitemu lub częściowemu zwrotowi proporcjonalnie za każdy brakujący punkt ECTS.

15. Powyższe zasady finansowania mogą ulec zmianom w przypadku otrzymania dodatkowych wytycznych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.