ECTS

 

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów

(ang. European Credit Transfer System)

 

ECTS pozwala przedstawiać programy studiów w sposób czytelny i ułatwiający porównania. ECTS można stosować w ramach wszystkich rodzajów studiów niezależnie od formy, w jakiej są prowadzone, oraz dla celów kształcenia przez całe życie. Służy on zarówno studentom odbywającym część studiów za granicą lub w innej uczelni krajowej, jak i studentom odbywającym całość studiów w swej uczelni macierzystej, ponieważ jest stosowany dla celów akumulacji punktów w obrębie jednej uczelni oraz w celu przenoszenia punktów z jednej uczelni do drugiej. ECTS ułatwia studentom mobilność między krajami, w obrębie krajów, miast i regionów, oraz zmianę uczelni; uwzględnia on również samodzielną naukę i doświadczenie zawodowe. Z tych względów dobrze dotąd znany akronim ECTS oznacza obecnie „Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów”.*


System ECTS gwarantuje przejrzystość zaliczania okresów studiów dzięki:

 • stosowaniu punktów ECTS przyporządkowanych przedmiotom (cyklom zajęć); podstawą przyporządkowania punktów jest nakład pracy wymagany od studenta w celu uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu (cyklu zajęć); w systemie ECTS pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom, semestr - 30 punktom, a trymestr - 20 punktom;
 • opracowaniu Katalogu Przedmiotów przedstawiającego dokładny opis zajęć oferowanych przez uczelnię w ramach poszczególnych kierunków studiów z podaną liczbą punktów ECTS dla każdego przedmiotu (cyklu zajęć);
 • stosowaniu "Porozumienia o programie zajęć" (Learning Agreement) przygotowanego przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określającego program zajęć, w jakich ma uczestniczyć student oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie; porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta (do tego dokumentu często trzeba załączyć "Wykaz zaliczeń" opisujący dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej);
 • stosowaniu "Wykazu zaliczeń" (Transcript of Records), w którym wymienione są wszystkie przedmioty (cykle zajęć) zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS. Wykaz zaliczeń wydaje uczelnia przyjmująca. Uczelnia macierzysta uznaje punkty uzyskane przez studenta w innych uczelniach w ten sposób, że punkty otrzymane za zaliczone przedmioty (cykle zajęć) zastępują punkty, które student uzyskałby w uczelni macierzystej w ciągu porównywalnego okresu studiów.**

źródło:
*Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS), Krótki przewodnik, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Program Sokrates-Erasmus, Warszawa 2006
**www.erasmus.org.pl


Katalog ECTS UKSW >>

 

Procedura uznawania okresu studiów i praktyk zrealizowanych za granicą w ramach programu Erasmus studentom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 1. Przy przenoszeniu i uznawaniu osiągnięć uzyskanych przez studenta za granicą stosuje się zasady określone w Rozporządzeniu Ministra z dn. 14.09.2011 Dz. u.nr 201 poz.1187 w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta oraz w Regulaminie studiów UKSW.
 2. Uczelnia gwarantuje pełne uznanie osiągnięć zdobytych za granicą  poprzez wpisanie ich do toku studiów studenta, zgodnie z obowiązującym w uczelni systemem transferu i akumulacji punktów ECTS (system zgodny z zaleceniami przewodnika ECTS) oraz z zasadami przeliczania ocen określonymi w regulaminie studiów § 27 ust.3.
 3. Uczelnia uznaje punkty ECTS przyporządkowane poszczególnym przedmiotom. Oceny przeliczane są zgodnie z przyjętymi na danym wydziale tabelami ocen ECTS (zgodnie z zaleceniem przewodnika ECTS, uczelnia opracowała tabele ocen ECTS dla wszystkich kierunków studiów). W przypadku praktyk, uczelnia zalicza osiągnięcia jako część programu studiów lub element kształcenia wpisywany do Suplementu do dyplomu.
 4. Zaliczenie osiągnięć zdobytych w ramach programu Erasmus, następuje w oparciu o następujące dokumenty:
  .
  • Learning Agreement/Training Agreement, Changes to Learning Agreement/to Training Agreement
  • Załącznik do Learning Agreement/Training Agreement, Załącznik do Changes to Learning Agreement/Changes to Training Agreement
  • Informację o warunkach zaliczenia okresu studiów zrealizowanego za granicą – opracowaną indywidualnie przez każdy wydział/instytut - w przypadku wydziałów wieloinstytutowych.
  • Transcript of Records/Letter of Confirmation wraz z oceną z praktyki
  • Sprawozdanie z praktyki
   .
 5. Zaliczenie osiągnięć następuje po weryfikacji zgodności ww. dokumentów przez koordynatora wydziałowego/instytutowego programu Erasmus, oraz zgodnie z zapisami szczegółowymi zawartymi w informacji o warunkach zaliczenia okresu studiów zrealizowanego za granicą, właściwej dla danego wydziału/instytutu - w przypadku wydziałów wieloinstytutowych.
 6. Osiągnięcia wykazane  w Transcript of Records/Letter of Confirmation wraz z  oceną z praktyki, zaliczane są do toku studiów studenta poprzez wpisanie ich do indeksu, systemu USOS.  Następnie osiągnięcia zostają wykazane w Suplemencie do dyplomu.

Regulamin studiów UKSW >>