Strona główna Erasmus Policy Statement
Erasmus Policy Statement 2021-2027

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) dostrzega potencjał edukacji i kultury jako czynniki wspierające wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i spójność społeczną, jak również jako sposób na doświadczenie europejskiej tożsamości w całej jej różnorodności. Uczelnia pragnie pogłębiać proces internacjonalizacji oraz aktywnie uczestniczyć w budowie Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, kontynuując wprowadzanie w życie założeń wpisanych w „Misję i Strategię Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na lata 2014-2020”, przyjętą uchwałą Senatu nr 32/2014. Powyższe dążenia staną się również częścią strategii rozwoju Uczelni na lata 2021-2027.

Więcej…