Przejdź do treści

Kolejny wygrany projekt w ramach programu NAWA Welcome to Poland!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Instytut Pedagogiki UKSW wraz z Działem Współpracy Międzynarodowej realizuje projekt UKSW Goes Global:

Celem projektu jest budowanie potencjału Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie umiędzynarodowienia. Cel ten mieści w sobie dwa cele szczegółowe:

1. Upowszechnianie wyników badań i działalności naukowej w przestrzeni międzynarodowej.

2. Promocja Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na arenie międzynarodowej.

Główne zadania:

1. Zorganizowanie w UKSW międzynarodowej konferencji naukowej w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej, prowadzonej przez pracowników

naukowych Wydziału Nauk Pedagogicznych. Efektem konferencji będzie wydanie zbiorczej publikacji w języku angielskim

2. Przygotowanie i kolportaż materiałów informacyjno-promocyjnych, wspierających proces internacjonalizacji UKSW. Efektem działania będą materiały informacyjno-promocyjne skierowane do maturzystów polskich i spoza naszego kraju oraz młodych badaczy polskich i zagranicznych, promujące Uczelnię (w wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej).

Projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

1.Pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w szczególności Wydziału Nauk Pedagogicznych

2. Absolwentów szkół średnich polskich i spoza naszego kraju (także do ich rodziców) oraz młodych badaczy polskich i zagranicznych, rozważających możliwość

kontynuowania edukacji na polskiej uczelni, bez względu na stopień studiów – oferowane są studia I, II lub III – stopnia.

Życzymy Instytutowi Pedagogiki sukcesów w realizacji!

Projekt dofinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022)

09 października 2023