Przejdź do treści

Projekty międzynarodowe realizowane na UKSW

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).

Projekt zakłada między innymi utworzenie Welcome Centre, którego zadaniem będzie wspieranie zagranicznych studentów i pracowników w procesie adaptacji w Polsce i w uczelni oraz udzielanie podstawowych informacji ułatwiające życie codzienne w kraju. Zapewni wsparcie w sprawach socjalno-bytowych, jak i w sprawach urzędowych związanych z legalizacją pobytu.

 

– Utworzenie Welcome Centre odpowiada na potrzeby naszej Uczelni w związku z intensyfikacją działań międzynarodowych oraz gotowością do podjęcia licznych inicjatyw, które mają służyć wzmocnieniu wizerunku UKSW na arenie międzynarodowej – mówi ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz., prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

 

Inne założenia projektu to m.in. opracowanie materiałów promocyjno-marketingowych o naszej Uczelni, system dwujęzycznego oznakowania, organizacja dni adaptacyjnych oraz innych wydarzeń dla studentów z zagranicy, kampania marketingowa UKSW na rynkach zagranicznych.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji.

Cele: Nagradzanie doskonałości w uczeniu się, nauczaniu i rozwoju umiejętności; Rozwiązanie problemu transformacji cyfrowej poprzez rozwój gotowości cyfrowej, odporności i potencjału; Tworzenie modułowego programu nauczania opartego na robotyce do nauczania mieszanego, inteligentna platforma wideo z Robotics Productions, cyfrowy przewodnik dydaktyczny z projektem wizualnym oferują najnowocześniejszy program nauczania, który może zostać wykorzystany w zastosowaniach robotyki w uczeniu się i nauczaniu w szkołach podstawowych, tworzeniu aplikacji robotyki, które zaowocuje utworzeniem wirtualnej platformy, którą zarówno nauczyciele, jak i potencjalni nauczyciele będą mogli swobodnie wykorzystywać w swoich działaniach związanych z nauczaniem matematyki, zwiększać gotowość cyfrową, odporność i zdolność uczniów do nauczania w szkołach podstawowych, aby zmniejszyć strach przed arytmetyką u dzieci, poprawić wyniki w matematyce i wspierać myślenie algorytmiczne
-Grupy docelowe: wydziały pedagogiczne z edukacją wczesnoszkolną z uczelni partnerskich; nauczyciele przygotowujący do zawodu, którzy pracują na wydziale pedagogicznym z edukacją wczesnoszkolną na kierunku pedagogika,
-Grupy robocze: Zarządzanie projektami, Tworzenie modułowego programu nauczania opartego na robotyce do nauczania mieszanego, Inteligentna platforma wideo z produkcjami z zakresu robotyki, Przewodnik dydaktyczny z projektem wizualnym, rozpowszechnianiem i zrównoważonym rozwojem
-Partnerzy: LATVIJAS UNIVERSITATE na Łotwie, CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI w Turcji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Polsce, SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI w Bułgarii, VIESOJI ISTAIGA BALTIJOS EDUKACINIU TECHNOLOGIJU INSTITUTAS na Litwie
-Czas trwania: 26 miesięcy (01.09.2023-31.10.2025)

Projekt DialogEduShift podejmuje wyzwania stawiane przez narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, w szkolnictwie wyższym.

Cele projektu:

-wyposażyć nauczycieli w umiejętności integracji narzędzi sztucznej inteligencji; podnosić jakość edukacji, wykorzystując sztuczną inteligencję do spersonalizowanego uczenia się; pielęgnować gotowość cyfrowa i odporność instytucji; oraz opracować ramy oceny skuteczności i etyki narzędzi sztucznej inteligencji.
-Grupy docelowe; nauczyciele akademiccy,
-Pakiety robocze: Zarządzanie projektami; Podręcznik dla uczelni; Wytyczne dotyczące wykorzystania narzędzi AI Chat w szkolnictwie wyższym;e-kurs dla nauczycieli akademickich na temat wykorzystania narzędzi AI Chat w szkolnictwie wyższym
Edukacja ; Rozpowszechnianie i wykorzystywanie
-Partnerzy: Europäisches Haus Esthal GMBH w Niemczech; REZEKNES TEHNOLOGIJU AKADEMIJA na Łotwie; UNIWERSYTET PAŃSTWOWY SUMY na Ukrainie;FUNDACJA WSCHODNI INSTYTUT EDUKACJI BIZNESOWEJ w Polsce; UNIWERSYTET MUGLA SITKI KOCMAN w Türkiye; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
-Czas trwania: 24 miesiące (01.09.2023-31.08.2025)