Przejdź do treści

Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dział Współpracy Międzynarodowej,
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa,
bud. nr 23, pok. 112 i 113

Kierownik Działu

Mariola Młodnicka
Zastępca Kierownika | Koordynator uczelniany programu Erasmus+

m.mlodnicka@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 49 | wew. 349

Mariola Młodnicka
Koordynator ds. studentów wyjeżdżających na studia i praktyki (Outgoing students)

erasmus.outgoing@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 49 | wew. 349

Ewa Komosa
Koordynator ds. wyjazdów nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych (Outgoing staff)

staff.outgoing@uksw.edu.pl
tel. 22 380 96 84 | wew. 584

Koordynator ds. studentów przyjeżdżających (Incoming students)

erasmus.incoming@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 57 | wew. 357

Paula Prażmowska
Koordynator Welcome Centre | Koordynator ds. przyjazdów pracowników (Incoming staff)

shortmobility@uksw.edu.pl
tel. 22 380 96 85 | wew. 585

Paula Prażmowska
Koordynator ds. Erasmus+ KA171 | Stypendyści rządu RP, NAWA, CEEPUS

shortmobility@uksw.edu.pl
tel. 22 380 96 85 | wew. 585

Natalia Celińska
Koordynator ds. umów bilateralnych oraz programu Erasmus+ | Fulbright, DAAD, Free Movers

agreements@uksw.edu.pl
tel. 22 380 43 24 | wew. 464

Danuta Kosińska
Welcome Centre

d.kosinska@uksw.edu.pl
tel. 22 561 89 73 | wew. 373

Regulamin organizacyjny Działu Współpracy Międzynarodowej:

Do zadań działu należy koordynowanie współpracy międzynarodowej Uniwersytetu. Działalność działu ukierunkowana jest na współpracę międzynarodową w zakresie dydaktyki oraz wynikającą z niej mobilność „krótkoterminową”, tj. do jednego roku akademickiego.

 1. do zadań Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:
  a) koordynacja działań z podmiotami zagranicznymi dotyczącymi umów bilateralnych o bezpośredniej współpracy akademickiej;
  b) koordynacja wymiany osobowej w ramach ogólnouniwersyteckich umów bilateralnych o bezpośredniej współpracy akademickiej oraz umów rządowych w porozumieniu z przedstawicielami wydziałów odpowiedzialnymi za współpracę międzynarodową na wydziałach;
  c) koordynacja w Uniwersytecie działań w ramach programów międzynarodowych innych niż programy Unii Europejskiej, dotyczących dydaktyki i mobilności, w tym w szczególności programów Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, jak np. CEEPUS, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Fulbright;
  d) obsługa stypendiów pozauczelnianych wymagających zaangażowania Uniwersytetu, w tym w szczególności stypendia DAAD, Stypendia Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego;
  e) udział w pracach komisji senackiej właściwej ds. współpracy międzynarodowej;
  f) współpraca z jednostkami dydaktycznymi Uniwersytetu w zakresie organizacji wyjazdów i przyjazdów studentów „krótkoterminowych” tzw. „Free Movers”;
  g) udział w wydarzeniach wynikających ze współpracy z podmiotami zagranicznymi;
  h) przygotowywanie sprawozdań dotyczących współpracy międzynarodowej Uniwersytetu;
  i) prowadzenie strony internetowej Działu w języku polskim i języku angielskim;
  j) prowadzenie spraw związanych z członkostwem w organizacjach międzynarodowych, w tym w szczególności w FIUC oraz FUCE, EUA;
  k) prowadzenie wykazu nauczycieli akademickich wyjeżdżających z UKSW/ przyjeżdżających na UKSW w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej;
  l) prowadzenie wykazu studentów wyjeżdżających z UKSW/ przyjeżdżających na UKSW w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej;
  m)obsługa systemu IRK DWM do celów obsługi procesu aplikacyjnego studentów przyjeżdżających;
  n) obsługa systemu USOS i USOSweb do celów koordynacji umów oraz przyjazdów/wyjazdów studentów;
 2. do zadań Sekcji ds. Programu Erasmus+ mobilność edukacyjna „Akcja 1” Szkolnictwo Wyższe należy w szczególności:
  a) obsługa programów Mobilność edukacyjna wyjazdy/przyjazdy studentów i pracowników Uniwersytetu Erasmus+ Akcja I (KA1) – KA131 i KA171;
  b) koordynacja i obsługa umów Erasmus+;
  c) opracowywanie i wysyłanie wniosku o fundusze na działania zdecentralizowane;
  d) monitorowanie i rozliczanie funduszy w trakcie realizacji programu;
  e) prowadzenie sprawozdawczości w systemie Mobility Tool+ oraz Beneficiary Module opracowanymi przez KE;
  f) przygotowanie i rozliczanie zleceń płatniczych dla wszystkich kategorii działań realizowanych w programie (SMS, SMP, STA, STT, OS);
  g) opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych (okresowych i rocznych) dla projektu realizowanego w danym roku akademickim;
  h) koordynacja mobilności studentów i doktorantów (wyjazdy i przyjazdy) w celu realizacji części toku studiów, w tym przygotowanie centralnych wytycznych dotyczących rekrutacji prowadzonej na wydziałach;
  i) koordynacja mobilności studentów i doktorantów (wyjazdy i przyjazdy) w celu realizacji praktyk;
  j) opracowanie i wdrożenie zasad ogólnych programu zgodnie z wytycznymi KE;
  k) organizacja wymiany osobowej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA: nauczyciele akademiccy – wyjazdy / przyjazdy;
  l) koordynacja mobilności nauczycieli akademickich wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich (STA);
  m) koordynacja mobilności pracowników administracyjnych wyjeżdżających do instytucji zagranicznych w celach szkoleniowych (STT);
  n) współpraca z wydziałowymi koordynatorami programu Erasmus+;
  o) przygotowanie i udział w spotkaniach z koordynatorami wydziałowymi programu Erasmus+;
  p) współpraca z organizacją studencką Erasmus Student Network – Sekcja UKSW;
  q) prowadzenie wykazów:
  − studentów wyjeżdżających z UKSW i przyjeżdżających na UKSW w ramach działania SMS (bazy studentów outgoing/incoming),
  − studentów wyjeżdżających z UKSW i przyjeżdżających na UKSW w ramach działania SMP (bazy studentów outgoing/incoming),
  − nauczycieli akademickich wyjeżdżających z UKSW i przyjeżdżających na UKSW w ramach działania STA (bazy nauczycieli akademickich outgoing/incoming),
  − pracowników administracyjnych wyjeżdżających z UKSW w ramach działania STT (bazy pracowników administracyjnych outgoing/incoming);
  r) obsługa systemu IRK do celów obsługi procesu aplikacyjnego studentów przyjeżdżających (SMS incoming);
  s) obsługa systemu USOS i USOSweb do celów koordynacji przyjazdów/wyjazdów studentów (SMS incoming / SMS outgoing);
  t) przygotowanie dokumentacji na potrzeby audytów zewnętrznych zlecanych przez KE/FRSE wynikających z realizacji projektu;
  u) pomoc jednostkom dydaktycznym w procesie aplikacyjnym o finansowanie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus ramach programu Erasmus+ Akcja I (KA1) Projekty wielostronne, w tym sprawdzanie wniosków pod kątem wymogów formalnych oraz przekazanie do podpisu przez Prorektora.
Godziny otwarcia biura:
poniedziałek 10:30-14:30
wtorek 10:30-14:30
środa 10:30-14:30
czwartek 10:30-14:30
piątek (nieczynne)