Przejdź do treści

ECTS oraz warunki zaliczenia

Decyzja Prorektora ds. Nauki i Rozwoju UKSW w sprawie warunków zaliczenia okresu studiów oraz okresu praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

DECYZJA Nr 37/2016

Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków zaliczenia okresu studiów oraz okresu praktyk zrealizowanych za granicą w ramach Programu Erasmus+

Na podstawie § 33 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie postanawia się, co następuje: § 1 Ogłaszam zasady uczestnictwa studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zajęciach w uczelniach partnerskich oraz w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+. § 2
 1. Poszczególne wydziały UKSW wysyłające studentów do uczelni partnerskich na studia częściowe mają obowiązek, przed wyjazdem studenta, sporządzić ze studentem Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies Before the Mobility) do zrealizowania w uczelni partnerskiej, według wzoru ogłoszonego przez KE oraz e-Learning Agreement Before the Mobility w systemie USOSweb.
 2. Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement for Studies Before the Mobility oraz e-Learning Agreement Before the Mobility) powinno być sporządzone w oparciu o zakładane efekty kształcenia, które student ma osiągnąć w całym toku studiów tak, aby unikać różnic programowych.
 3. W przypadku, gdy uniknięcie różnic programowych nie jest możliwe, wydział ma obowiązek wskazać studentowi ewentualne różnice programowe do nadrobienia po powrocie oraz określić termin ich nadrobienia.
 4. Niedopuszczalne jest określanie różnic programowych po powrocie studenta z zagranicy.
 5. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian w programie studiów w czasie pobytu studenta za granicą na jego wniosek – w takim przypadku wydział ma obowiązek: sporządzić ze studentem Learning Agreement for Studies During the Mobility, według wzoru ogłoszonego przez KE oraz e-Learning Agreement During the Mobility w systemie USOSweb; sprawdzić, czy w związku ze zmianą programu zajęć nie powstają różnice programowe oraz wskazać studentowi ewentualne różnice programowe do nadrobienia po powrocie i określić termin ich nadrobienia.
 6. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, powinni zdobyć w uczelni partnerskiej 30 ECTS na semestr. Liczba ECTS może zostać zmniejszona przy założeniu, że student będzie miał obowiązek nadrobić po powrocie różnice programowe. Zmniejszona liczba ECTS nie może być jednak niższa niż 20 ECTS na semestr lub 15 ECTS na trymestr.
 7. Studenci studiów trzeciego stopnia (słuchacze studiów doktoranckich) powinni zdobyć w uczelni 30 ECTS na semestr. Liczba ECTS może zostać zmniejszona przy założeniu, że student będzie miał obowiązek nadrobić po powrocie różnice programowe. Zmniejszona liczba ECTS nie może być jednak niższa niż 10 ECTS na semestr.
 8. Za poprawność wybranych przez studenta przedmiotów w Learning Agreement for Studies oraz określenie ewentualnych różnic programowych odpowiedzialny jest koordynator programu Erasmus+ na danym wydziale (lub w danym instytucie) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dziekana.
§ 3
 1. Wydział ma obowiązek zagwarantować pełne uznanie osiągnięć zdobytych przez studenta za granicą poprzez wpisanie ich do toku studiów studenta, zgodnie z obowiązującym w uczelni systemem transferu i akumulacji punktów ECTS.
 2. W celu przeniesienia osiągnięć student ma obowiązek dostarczyć UKSW po zakończeniu pobytu za granicą wykaz zaliczeń – Transcript of Records, potwierdzający wyniki realizacji uzgodnionego programu wraz z uzyskanymi punktami ECTS.
 3. Na podstawie wykazu zaliczeń wydział ma obowiązek uznać punkty ECTS przyporządkowane poszczególnym przedmiotom oraz przeliczyć uzyskane oceny zgodnie z obowiązującym w uczelni systemem transferu i akumulacji punktów ECTS.
 4. Wydział ma obowiązek wliczyć do toku studiów oraz średniej ocen studenta osiągnięcia wykazane w wykazie zaliczeń wraz z punktami ECTS, a następnie wykazać je w suplemencie do dyplomu, który student otrzymuje w chwili ukończenia studiów.
 5. Wydział ma obowiązek ogłosić zasady zaliczenia okresu studiów zrealizowanych za granicą tak, aby student jeszcze przed wyjazdem był w pełni poinformowany o tym, jak przebiega na jego wydziale macierzystym (lub w jego instytucie macierzystym) proces rozliczenia i uznawania wyjazdu za granicę.
§ 4
 1. Poszczególne wydziały UKSW wysyłające studentów do instytucji zagranicznych na praktyki, mają obowiązek, przed wyjazdem studenta, sporządzić ze studentem Porozumienie o Programie Praktyki (Learning Agreement for Traineeships Before the Mobility) do zrealizowania w tej instytucji, według wzoru ogłoszonego przez KE.
 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian w programie praktyki w czasie pobytu studenta za granicą na jego wniosek – w takim przypadku wydział ma obowiązek: sporządzić ze studentem Learning Agreement for Traineeships During the Mobility, według wzoru ogłoszonego przez KE.
 3. Za poprawność programu praktyki określonego w Learning Agreement for Traineeships odpowiedzialny jest koordynator programu Erasmus+ na danym wydziale (lub w danym instytucie) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dziekana.
§ 5
 1. Wydział ma obowiązek zagwarantować pełne uznanie osiągnięć zdobytych przez studenta w czasie praktyki za granicą poprzez wpisanie ich do toku studiów studenta, zgodnie z obowiązującym w uczelni systemem transferu i akumulacji punktów ECTS.
 2. W celu przeniesienia osiągnięć student ma obowiązek dostarczyć UKSW po zakończeniu pobytu za granicą zaświadczenie o ukończeniu praktyki w postaci Learning Agreement for Traineeships After the Mobility, potwierdzające wyniki realizacji uzgodnionego w Learning Agreement for Traineeships programu praktyki.
 3. Wydział ma obowiązek przyznać studentowi punkty ECTS za odbytą praktykę, według zasad przyjętych na wydziale oraz zgodnie z obowiązującym w uczelni systemem transferu i akumulacji punktów ECTS.
 4. Wydział ma obowiązek wliczyć zrealizowaną praktykę do toku studiów, jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, wraz z przyznanymi punktami ECTS, a następnie wykazać ją w suplemencie do dyplomu, który student otrzymuje w chwili ukończenia studiów.
 5. Wydział ma obowiązek ogłosić zasady zaliczenia okresu praktyki zrealizowanej za granicą tak, aby student jeszcze przed wyjazdem był w pełni poinformowany o tym, jak przebiega na jego wydziale macierzystym (lub w jego instytucie macierzystym) proces rozliczenia i uznawania wyjazdu za granicę.
§ 6 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. PROREKTOR ds. NAUKI I ROZWOJU Prof. dr hab. Cezary Mik

Pełny tekst w Monitorze UKSW