Przejdź do treści

Cele uczestnictwa w programie Erasmus+

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) dostrzega potencjał edukacji i kultury jako czynniki wspierające wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i spójność społeczną, jak również jako sposób na doświadczenie europejskiej tożsamości w całej jej różnorodności. Uczelnia pragnie pogłębiać proces internacjonalizacji oraz aktywnie uczestniczyć w budowie Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, kontynuując wprowadzanie w życie założeń wpisanych w „Misję i Strategię Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na lata 2014-2020”, przyjętą uchwałą Senatu nr 32/2014. Powyższe dążenia staną się również częścią strategii rozwoju Uczelni na lata 2021-2027.

Ważnym elementem wizji rozwoju Uniwersytetu jest współpraca z partnerami z innych krajów w celu wykształcenia studentów jak najlepiej zorientowanych we współczesnym świecie oraz rozwinięcia w nich kompetencji kluczowych potrzebnych do rozwoju osobistego, zdrowego i zrównoważonego stylu życia, większych szans na zatrudnienie, aktywnej postawy obywatelskiej i integracji społecznej. UKSW uznaje za priorytet umiędzynarodowienie dydaktyki i badań, m.in. poprzez wymianę studentów i kadry uniwersyteckiej oraz nawiązywanie nowych partnerstw strategicznych. Uczelnia zamierza kontynuować tę politykę, którą od kilku lat konsekwentnie realizuje, co potwierdza rosnąca liczba umów bilateralnych i studentów zagranicznych realizujących na UKSW pełny tok studiów lub jego część. W czasie współpracy oraz wzajemnych kontaktów strony działają w oparciu o wspólne wartości, a zarazem doświadczają odmienności kulturowej i światopoglądowej uwarunkowanej historią i specyficznymi problemami każdego z narodów, co wpisuje się w realizację postulatu dialogu międzykulturowego zawartego w Misji i Strategii uczelni oraz w założeniach Inicjatywy Europejskiego Obszaru Edukacyjnego. Dążąc do realizacji kluczowych założeń Misji i Strategii, UKSW zamierza dalej rozwijać sieci kontaktów międzynarodowych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w priorytetowych obszarach badań naukowych i kształcenia studentów.

Celem działalności UKSW jako ośrodka wychowywania i kształcenia jest kształtowanie osób twórczych, przedsiębiorczych oraz dojrzałych do podjęcia działalności zawodowej i publicznej zarówno pod względem profesjonalnym, jak i wzorowej postawy moralnej. Osób, które zachowując i doceniając własną tożsamość, byłyby otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące. Tym samym uczestnictwo UKSW w programie Erasmus+, którego zadaniem jest wspieranie realizacji celów na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, wpisuje się w realizację Strategii i Misji UKSW, która w większości założeń jest zbieżna z celami Programu. UKSW zamierza w pełni angażować się w inicjatywy mające wspomóc działania w tym zakresie. UKSW w szczególny sposób będzie wspierał tworzenie kierunków studiów i włączanie odpowiednich treści do programów kształcenia w celu realizacji wskazanych założeń, a także będzie promował międzynarodową współpracę w zakresie kształcenia kadr naukowych, dydaktyki i wymiany studenckiej.

Doceniając zjawisko globalizacji oraz internacjonalizacji procesu kształcenia, UKSW dąży do intensyfikacji umiędzynarodowienia, obierając również kierunek nowoczesnego zarządzania wewnętrznego i aktywnej promocji uczelni za granicą, a także zwiększenia udziału w programach edukacyjnych UE i spoza UE. Racjonalne  zarządzanie  jest  niezbędnym  warunkiem realizacji  strategii  UKSW. Wysoka  jakość  pracy  pracowników  administracji  wraz z  dostosowaniem  ich  kompetencji  do  powierzanych  zadań stanowi bazę  sukcesu  naszych  zamierzeń. Planujemy rozszerzyć zakres współpracy z ośrodkami zagranicznymi w celu umożliwienia pracownikom administracyjnym dostępu do dorobku innych krajów w tym zakresie oraz stałego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji, jako niezbędnego elementu kariery zawodowej. W powyższe cele Misji i Strategii UKSW wpisują się realizowane od 2000 r. działania w ramach programu Erasmus, które wspomogły dążenia uczelni w kierunku większego umiędzynarodowienia i uzyskania europejskiego profilu.

Biorąc to pod uwagę uczelnia nadal zamierza wykorzystywać innowacyjny potencjał programu oraz dążyć do osiągnięcia wskazanych wyżej celów Misji i Strategii, jak również do realizacji następujących priorytetów w latach 2021-2027:

 1. Większe wykorzystanie technologii i rozwój kompetencji cyfrowych w edukacji i zarządzaniu uczelnią. Plan działania przewiduje trzy priorytety mające wspomóc UKSW w sprostaniu wyzwaniom i wykorzystaniu szans, jakie wiążą się z edukacją w erze cyfrowej:
  • lepsze wykorzystywanie technologii cyfrowej w nauczaniu, uczeniu się i zarządzaniu;
  • rozwijanie kompetencji i umiejętności cyfrowych potrzebnych do życia i pracy w czasach transformacji cyfrowej wśród studentów i pracowników;
  • poprawa kształcenia dzięki lepszej analizie danych i prognozowaniu.
 2. Promowanie kluczowych kompetencji przez wdrażanie kształcenia, szkolenia i uczenia się w zakresie:
  • rozwijania kompetencji językowych;
  • rozwijania kompetencji cyfrowych i technicznych;
  • pielęgnowania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy;
  • wspierania nabywania kompetencji w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), z uwzględnieniem ich powiązania ze sztuką, kreatywnością i innowacyjnością, oraz zachęcanie większej liczby młodych ludzi, zwłaszcza młodych kobiet, do wyboru zawodu w dziedzinach STEM;
  • wspomagania rozwoju kompetencji obywatelskich, tak by sprzyjać rozumieniu, czym są wspólne wartości.
 3. Ochrona Człowieka przed wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, troska o ubogich, samotnych i niepełnosprawnych poprzez realizację polityki włączenia i integracji;
 4. Wdrożenie i promowanie praktyk przyjaznych dla środowiska w ramach realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju UKSW.

W ten sposób udział UKSW w programie Erasmus+ przyczyni się do realizacji celów uczelnianej Misji i Strategii, co w efekcie przełoży się na modernizację uczelni tak w zakresie dydaktyki i badań, jak i zarządzania uczelnią oraz przyczyni się do budowania Europejskiego Obszaru Edukacyjnego.

Planowane działania

Osiągnięcia UKSW w programach UE, takich jak Erasmus+ (np. w roku akademickim 2018/2019 – ponad 320 umów międzyinstytucjonalnych, w tym umowy z partnerami w ramach działania KA103 i KA107 oraz 3 umowy w ramach projektu KA2 „Partnerstwa strategiczne”, ponad 300 mobilności studentów i pracowników) dowodzą, że UKSW posiada odpowiednią strukturę zarządzania  projektami oraz zaplecze administracyjno-organizacyjne wyspecjalizowane w przygotowywaniu wniosków projektowych, wdrażaniu projektów, zarządzaniu nimi oraz rozpowszechnianiu wyników. Zdobyte doświadczenia w ramach dotychczasowej współpracy międzynarodowej i zarządzania projektami stworzyły odpowiednie warunki do dalszego podnoszenia poziomu internacjonalizacji UKSW. Dlatego pragniemy w pełni wykorzystać możliwości nowej perspektywy programu Erasmus+, uczestnicząc we wszystkich oferowanych kluczowych działaniach tj.:

 • KA 1 „Mobilność edukacyjna”: Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych;
 • KA 2 „Współpraca między organizacjami i instytucjami”: partnerstwa na rzecz współpracy i wymiany praktyk, partnerstwa na rzecz doskonałości – uniwersytety europejskie, partnerstwa na rzecz doskonałości – wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, partnerstwa na rzecz innowacji;
 • KA 3 „Wsparcie rozwoju polityki i współpracy”: sieci i środki wsparcia polityki.

Udział w akcji KA 1 umożliwi umiędzynarodowienie procesu dydaktyki, m.in. na drodze wymiany studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, co stanowi priorytet w strategii rozwoju Uczelni. Udział w tym działaniu oznacza w praktyce również realizację kolejnego celu, jakim jest cyfryzacja uczelni ukierunkowana na efektywniejsze wykorzystanie technologii cyfrowej w nauczaniu, uczeniu się i zarządzaniu. Planujemy rozwinąć te działania szczególnie w latach 2020–2023, biorąc aktywny udział we wdrażaniu Inicjatywy Europejskiej Legitymacji Studenckiej, co wpisze się w realizację postulatu obecnej Misji i Strategii UKSW w zakresie rozwoju technologii i cyfryzacji. Następnym krokiem w strategii na lata 2021-2027 będzie zatem sukcesywna realizacja planu modernizacji stosowanych już narzędzi cyfrowych oraz implementacji nowych technologii w celach naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych. Uczelnia, dążąc do zwiększenia skali umiędzynarodowienia, będzie realizować w ramach KA1:

 • Mobilność studentów w celu realizacji praktyk oraz części toku studiów w formie tradycyjnej, jak również w formie blended mobility, szczególnie zachęcając do tej formy mobilności osoby ze środowisk o mniejszych możliwościach. W tym celu UKSW w kolejnych latach będzie niezmiennie i konsekwentnie realizować politykę równych szans i niedyskryminacji, pełnego i sprawiedliwego dostępu do zasobów, jakie oferuje Uczelnia oraz podejmować działania mające na celu stworzenie warunków umożliwiających rozwój całej społeczności akademickiej, zwracając szczególną uwagę na włączenie osób o mniejszych możliwościach.
 • Mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć ze studentami oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w połączeniu z komponentem szkolenia metodycznego w zakresie dydaktyki, szczególnie w zakresie kształcenia kompetencji cyfrowych wykorzystywanych w procesie dydaktyki. Zasadniczym celem mobilności wykładowców będzie zatem doskonalenie systemu kształcenia studentów we współpracy uniwersyteckiej, dążenie do podejmowania wspólnych projektów edukacyjnych i badawczych w ramach programu, oraz stworzenie systemu umożliwiającego korzystanie z wiedzy i doświadczeń cenionych uczonych z zagranicy.
 • Mobilność pracowników administracji w celach szkoleniowych. Naszym celem jest wysoka jakość zarządzania oraz obsługi administracyjnej badań i dydaktyki. Dlatego też zasadniczym celem mobilności pracowników administracyjnych będzie systematyczne przystosowywanie ich do pracy w środowisku międzynarodowym z ukierunkowaniem na jakość, aby uczelnia mogła sprostać wszelkim działaniom edukacyjnym/ badawczym/ administracyjnym podejmowanym w UE i poza UE oraz była wystarczająco elastyczna w integrowaniu  z międzynarodowymi wymaganiami na miarę aktualnych potrzeb.

W latach 2021-2027 Uczelnia planuje rozszerzenie spektrum działań mających za zadanie zaangażowanie całej społeczności akademickiej w proces internacjonalizacji i modernizacji poprzez uczestnictwo w programach wymiany międzynarodowej w celu wyrównywania szans edukacyjnych oraz podniesienia kompetencji kluczowych dla rynku pracy tak wśród przyszłych absolwentów uczelni, jak i naszych pracowników. Pragniemy, aby w wyniku tych działań:

 • wyjazdy za granicę na kursy lub studia stały się normą;
 • kwalifikacje uniwersyteckie były automatycznie uznawane;
 • znajomość języków obcych oprócz języka ojczystego stała się normą;
 • dostęp do wysokiej jakości kształcenia, niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego był dla wszystkich równy;
 • silne poczucie tożsamości europejskiej oraz docenienie dziedzictwa kulturowego Europy wraz z poszanowaniem narodowej różnorodności stało się normą wśród naszych studentów, absolwentów i pracowników.

Uniwersytet zamierza wspierać organizację i wdrażanie międzynarodowych (UE oraz spoza UE) projektów współpracy w zakresie nauczania i szkolenia w ramach programu. W związku z tym będzie odwoływał się do następujących działań w zakresie projektów KA2 i KA3, wspierając tym samym: współpracę między organizacjami i instytucjami na rzecz tworzenia partnerstw strategicznych i wymiany dobrych praktyk; tworzenie partnerstw na rzecz doskonałości, innowacyjności; wsparcie rozwoju polityki i współpracy. Priorytetem w tym zakresie będzie wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych i cyfrowych, przygotowujących młodzież do osiągnięcia sukcesu zawodowego. W ramach projektów pragniemy rozbudować programy kształcenia i szkolenia, w tym programy w językach obcych, aby dostosować je do wymogów obecnego rynku pracy oraz w przyszłości utworzyć wspólne studia magisterskie. Uczelnia będzie szczególnie wspierać międzynarodowe projekty współpracy w zakresie nauczania i szkolenia w obszarze: nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Uczestnictwo w projektach umożliwi zróżnicowanie oraz praktyczne zweryfikowanie oferty edukacyjnej i szkoleniowej.

Szczególną wagę będziemy przywiązywać do projektów koncentrujących się na jakości kształcenia, obsługi oraz trójkącie wiedzy edukacja-badania-innowacje. Interakcja między uniwersytetem a biznesem zapewnia bowiem transfer wiedzy do społeczeństwa i wzrost gospodarczy w Europie. Nowy system zawierania umów oraz jego digitalizacja usprawni i przyspieszy proces nawiązywania współpracy z partnerami, a także zapewni przejrzystość ról poszczególnych stron projektów i zasad finansowania. W celu organizacji i wdrażania międzynarodowych projektów współpracy w zakresie kształcenia zostanie wykorzystany wewnętrzny fundusz rozwoju, mający na celu m.in. wspieranie zespołów pracujących przy międzynarodowych projektach programu. Zamierzone przedsięwzięcia będą wspierać mobilność pracowników i studentów.

 

Wpływ udziału w programie Erasmus+ na rozwój Uczelni

Udział UKSW w nowej perspektywie programu Erasmus+ w latach 2021-2027 będzie miał niewątpliwie znaczący wpływ na realizację strategicznych celów uczelni związanych z umiędzynarodowieniem, modernizacją i cyfryzacją. Korzyści z udziału w programie odniosą wszystkie grupy, do których skierowane zostaną poszczególne działania: studenci wszystkich stopni kształcenia oraz kadra uniwersytecka, a także cała instytucja.

Dzięki udziałowi w działaniach programu Erasmus+ wykładowcy i pracownicy administracji rozwiną kompetencje społeczne i kulturowe, umiejętności językowe w zakresie języków obcych, kompetencje i umiejętności cyfrowe umożliwiające lepsze wykorzystywanie technologii cyfrowej w nauczaniu, prowadzeniu badań i zarządzaniu. Wzmocnią i nawiążą nowe kontakty zawodowe oraz skorzystają z dobrych praktyk poznanych za granicą. Zdobyte doświadczenie przełoży się w aspekcie indywidualnym na osobistą satysfakcję z pracy, a w aspekcie instytucjonalnym na wzrost poziomu umiędzynarodowienia dydaktyki, rozwijanie sieci kontaktów międzynarodowych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz większe zaangażowanie w europejskie/ pozaeuropejskie projekty edukacyjne i naukowo-badawcze.

Oczekujemy, że dydaktyczne i międzynarodowe doświadczenie wykładowców zdobyte w uczelniach europejskich ułatwi wypracowanie lepszej oferty dydaktycznej, a w konsekwencji przełoży się na podwójny wzrost liczby programów studiów w jęz. angielskim, oferowanych polskim i zagranicznym studentom. W przyszłości stworzy to warunki do uruchomienia we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnych studiów prowadzących do uzyskania wspólnych/ wielokrotnych dyplomów oraz umożliwi wzajemne automatyczne uznawanie wykształcenia.

Rezultaty działań takie, jak wzrost kompetencji nauczycieli akademickich, modernizacja oferty dydaktycznej oraz lepsze dostosowanie jej do potrzeb społeczeństwa i gospodarki, a także wdrożenie nowych rozwiązań i wykorzystanie technologii cyfrowej w nauczaniu oraz opracowanie nowych materiałów dydaktycznych stosowanych np. w e-learningu, zapewnią wysokiej jakości kształcenie. Uczelnia stanie się bardziej atrakcyjna dla studentów lokalnych i zagranicznych.

Uczelnia nie mogłaby efektywnie funkcjonować bez sprawnego zarządzania oraz dobrze zorganizowanego i wyspecjalizowanego zaplecza administracyjnego. Oczekujemy, że udział kadry administracyjnej w szkoleniach zagranicznych będzie wspierać jakość, modernizację oraz umiędzynarodowienie obsługi administracyjnej Uczelni, która stanie się przyjaznym środowiskiem pracy i studiowania. Kompetencje społeczne, językowe, międzykulturowe i cyfrowe nabyte podczas szkoleń przez pracowników administracyjnych wspomogą ich w pokonywaniu barier interpersonalnych, językowych i technicznych oraz przygotują do obsługi studentów zagranicznych, a w konsekwencji do zapewnienia większego wsparcia uczestnikom mobilności.

Wyjazdy szkoleniowe kadry administracyjnej będą elementem kariery zawodowej w UKSW, zostaną uwzględnione w ocenie pracowniczej, podobnie jak w przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich. Umożliwią stałe podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji, a to przełoży się na większą satysfakcję z pracy, zaangażowanie i otwartość na zmiany. Możliwość wprowadzania nowych i skutecznych rozwiązań organizacyjnych zaczerpniętych od zagranicznych partnerów po powrocie ze szkolenia wpłynie na zwiększenie motywacji do pracy oraz identyfikację z Uczelnią jako miejscem, w którym każdy pracownik dzięki swemu zaangażowaniu i pomysłowości ma realny wpływ na rozwój instytucji.

Udział w zagranicznej mobilności studenckiej, w studiach i praktykach, przyczyni się do rozwoju kluczowych kompetencji studentów, w tym kompetencji i umiejętności cyfrowych, kompetencji językowych i międzykulturowych, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i zmysłu inicjatywy oraz kompetencji obywatelskich. Jako absolwenci dzięki zdobytym kompetencjom i umiejętnościom oraz otwartości na nowe idee i wyzwania, jakie stawia życie w zglobalizowanym świecie, staną się bardziej konkurencyjni na polskim, europejskim i międzynarodowym rynku pracy.

Wsparcie dla studentów o mniejszych szansach ekonomicznych, społecznych, kulturowych oraz dla osób niepełnosprawnych umożliwi dostęp do wymiany zagranicznej większej liczbie osób.

Pragniemy, aby dzięki rozwijaniu postaw proekologicznych u studentów oraz wdrażaniu i promowaniu praktyk przyjaznych dla środowiska w Uczelni położonej w pobliżu szlaków oraz licznych terenów zieleni (lasów, rezerwatów przyrody i parku narodowego), wszyscy studenci i absolwenci świadomie działali na rzecz ochrony środowiska we wszystkich jego aspektach.

Naszym zamierzeniem jest podwojenie liczby programów studiów w językach obcych, liczby projektów opartych na partnerstwach strategicznych, ogólnej liczby mobilności studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracyjnych w kategoriach incoming i outgoing oraz liczby mobilności w każdej kategorii z osobna.

Wdrażanie i organizacja międzynarodowych projektów programu będą monitorowane przez władze uczelni oraz jednostki im podległe tak, aby zyskać pewność, że współpraca międzyinstytucjonalna oraz podejmowane działania prowadzić będą do trwałych i zrównoważonych wyników. Jakość uczestnictwa i doświadczeń będą monitorowane i analizowane na podstawie odpowiednich narzędzi do ewaluacji.

Podnosząc poziom umiędzynarodowienia we wszystkich obszarach funkcjonowania oraz uczestnicząc w budowie Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, Uczelnia zwiększy szanse na wykorzystanie potencjału edukacyjnego i naukowo-badawczego. Zyska europejski profil, a dzięki temu również lepszą pozycję w skali międzynarodowej.

1. Please describe your institution’s international (EU and non-EU) strategy. In your description please explain a) how you choose your partners, b) in which geographical area(s) and c) the most important objectives and target groups of your mobility activities (with regard to staff and students in first, second and third cycles, including study and training, and short cycles). If applicable, also explain how your institution participates in the development of double/multiple/joint degrees. (max. 5000 characters)

UKSW kieruje się zasadami Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich. Obierając kierunek nowoczesnego zarządzania wewnętrznego i aktywnej promocji uczelni, a także zwiększenia udziału w międzynarodowych programach i inicjatywach badawczych UE i spoza UE, zamierza propagować idee proeuropejskie oraz realizować i kreować międzynarodowe programy edukacyjne i badawcze. W ten zasadniczy cel strategii uczelni na lata 2013-2020 wpisują się realizowane od 2000 roku działania w ramach programu Erasmus. Działania te wspomogły priorytetowe dążenia uczelni w kierunku większego umiędzynarodowienia i uzyskania Europejskiego profilu. Biorąc to pod uwagę uczelnia zamierza nadal wykorzystywać innowacyjny potencjał Programu i dążyć do osiągnięcia następujących priorytetów: Rozszerzenia zakresu współpracy z naukowymi ośrodkami zagranicznymi w celu umożliwienia pracownikom i studentom uczelni dostępu do dorobku naukowego innych krajów, stałego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji, jako niezbędnego elementu kariery naukowej i zawodowej. UKSW wykorzystując doświadczenia z realizacji wymiany międzynarodowej i w pełni doceniając wagę okresu studiów/praktyk/szkoleń zrealizowanych za granicą będzie wspierać inicjatywy wyjazdów pracowników oraz studentów wszystkich 3 stopni kształcenia, do instytucji zagranicznych. Dążąc do osiągnięcia równowagi w wymianie, oraz zwiększenia liczby mobilnych studentów i pracowników, uczelnia zamierza rozwijać istniejącą ofertę kursów obcojęzycznych oraz tutoringu w celu utworzenia zintegrowanych programów studiów. Działania UKSW w Programie mają zapewnić wzrost konkurencyjności uczelni i jej absolwentów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będą miały istotny wpływ na wzrost efektywności funkcjonowania uczelni, a równocześnie stymulować rozwój gospodarczy regionu i kraju. Umożliwią pełne wykorzystanie potencjału naukowego, podniesienie jakości kształcenia oraz skuteczne przygotowanie przyszłych pracowników i pracodawców.

W systemie oceny nauczycieli akademickich UKSW, istotny czynnik stanowią badania międzynarodowe, wykłady i publikacje zagraniczne oraz umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym. Wśród nauczycieli akademickich uczelnia pragnie zwiększyć udział osób posiadających doświadczenie badawcze i stopnie naukowe uzyskane w silnych zagranicznych ośrodkach badawczych. Zasadniczym celem mobilności wykładowców będzie zatem rozpowszechnianie osiągnięć naukowych, doskonalenie systemu kształcenia studentów we współpracy uniwersyteckiej, dążenie do podejmowania wspólnych projektów edukacyjnych i badawczych Programu, oraz stworzenie systemu umożliwiającego korzystanie z wiedzy i doświadczeń wybitnych uczonych z zagranicy. Planujemy zwiększenie udziału przedsiębiorców w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Naszym celem jest wysoka jakość obsługi badań/dydaktyki oraz obsługi technicznej, dlatego zasadniczym celem mobilności pracowników administracyjnych będzie systematyczne przystosowywanie ich do pracy w środowisku międzynarodowym z ukierunkowaniem na jakość, by uczelnia mogła sprostać wszelkim działaniom edukacyjnym/badawczym/administracyjnym podejmowanym w UE i poza UE i być wystarczająco elastyczną w celu zintegrowania z międzynarodowymi wymaganiami na miarę aktualnych potrzeb. W wyborze partnerów będą brane pod uwagę czynniki efektywności i jakości w poszczególnych dziedzinach akademickich oraz możliwości rozwojowe w kluczowych działaniach Programu. Zgodnie z profilem naszych prac badawczych, priorytetem będzie rozwijanie współpracy z uczelniami i firmami z branży, związanymi z ochroną zdrowia i środowiska, działalnością finansową i prawną, oraz zajmujących się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. UKSW planuje zintensyfikować działania umożliwiające dostęp przedstawicieli biznesu do bazy informacyjno naukowej oraz do wyników prac badawczych prowadzonych przez uczelnię.

Wybór partnerów z danego obszaru geograficznego uzasadniony jest planowanymi działaniami badawczymi/dydaktycznymi/rozwojowymi. Uczelnia stawia na współpracę transgraniczną z sąsiadami ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej oraz partnerami z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Działania będą zmierzać również do zintensyfikowania istniejącej już współpracy poprzez wykorzystanie Programu.

UKSW zmierzając w kierunku większego umiędzynarodowienia studiów rozwija ofertę kursów obcojęzycznych by stworzyć jak najwięcej zintegrowanych programów studiów prowadzonych w językach obcych. Uczelnia planuje opracować angielskojęzyczne programy studiów wykorzystując zajęcia prowadzone już dziś w językach obcych. Efektem tych działań będzie rozwijanie na UKSW studiów prowadzących do uzyskania podwójnych/wielokrotnych/ wspólnych dyplomów, szczególnie utworzenia wspólnych studiów doktoranckich. Uczestniczymy w wizytach przygotowawczych, seminariach kontaktowych i spotkaniach międzynarodowych w celu pozyskiwania partnerów oraz kandydatów do podjąć studiów prowadzących do uzyskania podwójnych/wielokrotnych/ wspólnych dyplomów.

2. If applicable, please describe your institution’s strategy for the organisation and implementation of international (EU and non-EU) cooperation projects in teaching and training in relation to projects implemented under the Programme. (max. 2000 characters)

Uniwersytet zamierza wspierać organizację i wdrażanie międzynarodowych (UE oraz spoza UE) projektów współpracy w zakresie nauczania i szkolenia w ramach Programu. W związku z tym będzie odwoływał się do następujących działań.

Priorytetem będzie wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, przygotowujących młodzież do wejścia na wymagający rynek pracy. W ramach realizowanych projektów pragniemy rozbudować programy kształcenia i szkolenia. Uczelnia będzie wspierać międzynarodowe projekty współpracy w zakresie nauczania i szkolenia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Uczestnictwo w projektach umożliwi zróżnicowanie oraz praktyczne zweryfikowanie oferty edukacyjnej i szkoleniowej.

Szczególny nacisk położymy na projekty wspierające Europejską Politykę Sąsiedztwa. Nowy system zawierania umów zapewni przejrzystość ról poszczególnych stron projektów oraz zasad finansowania. W celu organizacji i wdrażania międzynarodowych projektów współpracy w zakresie kształcenia zostanie wykorzystany wewnętrzny fundusz rozwoju, mający na celu m.in. wspieranie zespołów pracujących przy międzynarodowych projektach Programu. Zamierzone przedsięwzięcia będą wspierać mobilność pracowników i studentów.

Będzie rozwijany system rozpowszechniania informacji o dostępnych projektach, w ramach którego Jednostka Centralna udostępnia cyklicznie informacje o bieżących projektach, pomaga wydziałom przy aplikowaniu i realizowaniu projektu. Wspiera wydziałowych pełnomocników ds. badań i współpracy międzynarodowej, zarządzających projektem oraz rozpowszechniających jego efekty.

Wdrażanie i organizacja międzynarodowych projektów programu będą monitorowane przez władze uczelni oraz jednostki im podległe tak, aby zyskać pewność, że współpraca oraz podejmowane działania prowadzić będą do trwałych i zrównoważonych wyników. Przewiduje się cyfryzację procesu upowszechniania wyników projektów.

3. Please explain the expected impact of your participation in the Programme on the modernisation of your institution (for each of the 5 priorities of the Modernisation Agenda*) in terms of the policy objectives you intend to achieve (max. 3000 characters)

1) Zamiarem UKSW jest wspieranie badań oraz metod nauczania, łączących wysiłki uczonych i studentów, prowadzących do ważnych odkryć naukowych. UKSW będzie wspierać podejmowanie prac badawczych o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym. Priorytetem będą inicjatywy nawiązujące kontakt z nauką światową, zwłaszcza w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Będą wspierane inicjatywy zapewniające Europie absolwentów i naukowców, których ona potrzebuje, tj. profesjonalne osoby dojrzałe do podjęcia działalności zawodowej/publicznej zachowujące własną tożsamość, otwarte na zmieniający się świat, tworzące elitę Europy.

2) Jakość kształcenia zapewnia międzynarodowej renomy kadra akademicka dlatego jej udział w Programie będzie wspomagał prowadzenie nowoczesnej Edukacji przygotowującej młodzież do wymogów gospodarki Europy, Polski i Mazowsza oraz do zmieniającego się rynku pracy. Naszą ofertę edukacyjną pragniemy indywidualnie różnicować oraz umożliwiać jej praktyczną weryfikację, dlatego w procesie kształtowania programów analizujemy trendy krajowe, międzynarodowe, prognozy społeczno-gospodarcze oraz opinie studentów, absolwentów i pracodawców warunkujące ich preferencje.

3) Udział w programie wzmocni jakość kształcenia i zintensyfikuje umiędzynarodowienie badań i dydaktyki. Nauczanie prowadzone przez aktywnych naukowców korzystających z doświadczeń mobilności gwarantuje kształcenie studentów otwartych na nowe idee, współpracujących w zespołach i kreatywnie rozwiązujących problemy. Kształcimy absolwentów zdolnych uczyć się przez całe życie oraz sprawnie funkcjonujących na rynku pracy. Pragniemy kształtować nowoczesne, krytycznie myślące elity intelektualne, wyróżniające się wiedzą i przygotowaniem do odpowiedzialnego pełnienia obowiązków w społeczeństwie.

4) Rozwój kontaktów z regionalnym biznesem dąży do tworzenia i komercjalizacji innowacji, konstruowania programów kształcenia respektujących potrzeby pracodawców. Aktywnie uczestnicząc w znoszeniu barier dla współpracy między środowiskiem nauki i biznesu, UKSW podejmuje działania intensyfikujące współpracę z firmami mazowieckimi oraz międzynarodowymi.
Planujemy: wprowadzić mechanizmy zamawiania programów kształcenia przez przedsiębiorstwa: zwiększyć możliwości korzystania z infrastruktury technicznej i laboratoryjnej przedsiębiorstw; wprowadzić regulaminy zarządzania prawami własności intelektualnej, przyjąć zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; tworzyć spółki celowe, obejmujące udziały w spółkach kapitałowych w celu wdrażania wyników badań naukowych/rozwojowych prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw.

5) Racjonalne zarządzanie i polityka finansowa jest częścią misji UKSW. Opracowywany system finansowy, łączyć będzie jakość i skuteczność prac działów wspierających działalność naukową/wydawniczą/dydaktyczną. Wdrażany system zarządzania jakością procesów administracyjnych pozwoli na ujednolicenie procedur, co uprości prace administracyjne i ułatwi kontrolę nad ich jakością.

Prof. dr hab. Cezary Mik
Prorektor ds. nauki i rozwoju

Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW
Rektor