Przejdź do treści

Erasmus+: Koniec rekrutacji i co dalej?

Erasmus+: Koniec rekrutacji i co dalej?

Gdzie szukać wyników rekrutacji? Jak przygotować się do wyjazdu? Po zakwalifikowaniu do Programu Erasmus+ czeka Cię dużo pracy i przygotowań. Należy pamiętać, że to student sam musi przygotować się do wyjazdu. Im lepiej więc się przygotujesz, tym mniej problemów napotkasz w czasie pobytu za granicą i tym więcej korzyści z niego wyniesiesz.

Erasmus+ Studia 2022/2023

Sprawdź wyniki!

Wyniki rekrutacji

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Twojego macierzystego wydziału lub instytutu. Po zakończeniu rekrutacji możliwe będzie sprawdzenie w USOSwebie czy wyjazd został przyznany poprzez wybranie z głównego menu DLA STUDENTÓW> Wymiana studencka> Wyjazdy.Uwaga! Jeśli zostałeś zakwalifikowany, ale wyjazd nie został Ci przyznany w systemie USOSweb, skontaktuj się ze swoim koordynatorem! Lista koordynatorów wydziałowych >>


Obowiązkowe wypełnienie danych w systemie USOSweb po przyznaniu wyjazdu

Studenci, którym wyjazd zostanie przyznany w systemie USOSweb, muszą jak najszybciej uzupełnić dodatkowe informacje związane z wyjazdem i zadeklarować, w którym semestrze chcą zrealizować wyjazd: w zakładce Wymiana studencka> Wyjazdy> Lista przyznanych wyjazdów> uzupełnij. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Zapisz. Po zapisaniu danych należy koniecznie wysłać mail do koordynatora wydziałowego z prośbą o ostateczne zatwierdzenie wyjazdu. Przeczytaj instrukcję >>

Co dalej?

Aplikacja do uczelni zagranicznej

Ostateczna decyzja o przyjęciu na realizację części studiów należy do uczelni partnerskiej. Dlatego też każdy zakwalifikowany student musi złożyć aplikację do uczelni zagranicznej o przyjęcie na realizację części studiów w ramach wymiany Erasmus+. Uwaga! Należy bezwzględnie przestrzegać terminów nadsyłania aplikacji wskazanych przez uczelnię zagraniczną.


Nominacje do uczelni partnerskich

Wcześniej jednak do uczelni zagranicznych zostaną wysłane przez Dział Współpracy Międzynarodowej tzw. nominacje czyli dane osobowe wszystkich studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus+. Jeśli nominacje zostaną zaakceptowane, uczelnia zagraniczna po uzyskaniu danych studentów przesyła bezpośrednio do nich pakiet informacyjny dot. procedury aplikacyjnej. Jednak nie wszystkie uczelnie kontaktują się ze studentem, dlatego nie należy czekać, tylko sprawdzić na stronie uczelni partnerskiej, jaki jest termin aplikacji i jakich formalności należy dopełnić.

Powyższych informacji należy szukać na stronie internetowej uczelni zagranicznej, do której zamierzają Państwo wyjechać. Na ogół informacje kierowane do studentów przyjeżdżających w ramach wymiany studenckiej zamieszczane są w zakładkach typu:

International
Incoming students
Exchange students
Erasmus students
International students
Non-degree seeking students 
Admissions
How to apply
Studies
Exchange studies
Erasmus+


Obowiązkowe spotkanie szkoleniowo-informacyjne

Po zakończeniu rekrutacji Dział Współpracy Międzynarodowej wyznaczy termin I obowiązkowego spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla studentów zakwalifikowanych, zakwalifikowanych warunkowo oraz osób z listy rezerwowej. W czasie spotkania zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące tego, jak należy przygotować się do wyjazdu. Termin zostanie ogłoszony w dziale Aktualności.

Erasmus+ Praktyki 2022/2023

Sprawdź wyniki!

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Twojego macierzystego wydziału lub instytutu. Po zakwalifikowaniu Twoje dokumenty powinny zostać przekazane przez koordynatora do DWM.

Co dalej?

Nie później niż 30 dni przed wyjazdem na stypendium student skierowany na praktyki zagraniczne zobowiązany jest do podpisania umowy indywidualnej w Dziale Współpracy Międzynarodowej UKSW. Należy zatem odpowiednio wcześniej skontaktować się z DWM i umówić na podpisanie umowy. Uwaga! Procedura wypłaty stypendium trwa ok. 2-3 tyg. od chwili podpisania umowy. Jeśli umowa nie zostanie podpisana przez studenta we wskazanym czasie, student nie otrzyma pieniędzy przed wyjazdem! Niepodpisanie umowy do dnia planowanego rozpoczęcia praktyki w instytucji zagranicznej jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium.


W celu podpisania umowy z UKSW na wyjazd na praktyki należy dostarczyć do DWM:

 • Learning Agreement for Traineeships zatwierdzony przez wszystkie trzy strony (przez studenta, koordynatora wydziałowego lub instytutowego ds. Programu Erasmus+, instytucję przyjmującą)
  Jeśli nie został złożony u koordynatora wraz z aplikacją.
 • Letter of Acceptance z instytucji przyjmującej
  Jeśli nie został złożony u koordynatora wraz z aplikacją.
 • Kserokopia karty EKUZ
  Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE. Wydawana jest przez oddziały NFZ. Na prośbę studenta DWM wystawia wcześniej zaświadczenie dla NFZ (możliwy odbiór osobisty lub przesłanie skanu drogą mailową do studenta).
 • Obowiązkowe ubezpieczenie prywatne:
  Kserokopia dowodu wykupienia prywatnego ubezpieczenia wraz ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.
  Prywatne ubezpieczenie jest zawsze obowiązkowe, jeśli nie zapewnia go pracodawca.
 • KL – prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia uwzględniające ubezpieczenie kosztów transportu do kraju na wypadek nieszczęśliwego wypadku lub śmierci.
 • NNW – prywatne ubezpieczenie od następstwa nieszczęśliwych wypadków uwzględniające wykonywanie pracy.
 • Prywatne ubezpieczenie wypadkowe od szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu pracy.
 • OC – prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy.
 • Ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów, biletów podróżnych i bagażu.
 • Uzupełnienie numeru konta walutowego w EUR w systemie USOSweb – tylko studenci, którzy otrzymają stypendium w EUR:
  • studenci, którzy będą otrzymywać grant w EUR uzupełniają 7 dni przed podpisaniem umowy numer konta walutowego w systemie USOSweb. Jest to możliwe po wybraniu zakładek: MOJE STUDIA/Wymiana studencka/wyjazdy/konta bankowe. W polu „Nazwa konta” wpisujemy imię i nazwisko studenta (właściciela konta)
 • Zaświadczenie z Działu Pomocy Materialnej dla Studentów o pobieraniu stypendium socjalnego (jeśli dotyczy)
  Uwaga! Umawiając się na podpisanie umowy, należy powiadomić DWM o pobieraniu stypendium socjalnego w UKSW.
 • Wydruk mailowego potwierdzenia rejestracji podróży w serwisie Odyseusz.
  Uczestnicy Programu Erasmus+ są zobowiązani do rejestracji w serwisie Odyseusz, uruchomionym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, poprzez który można zgłosić swój pobyt za granicą. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

  Więcej informacji nt. 
  serwisu Odyseusz można znaleźć tutaj>>
  Serwis dostępny jest poprzez stronę:
   www.odyseusz.msz.gov.pl


Wyciąg z umowy dot. obowiązkowego ubezpieczenia:

ARTYKUŁ 5 – UBEZPIECZENIE

5.1       Uczelnia upewni się, że Uczestnik posiada odpowiednie ubezpieczenie poprzez zapewnienie ubezpieczenia lub poprzez uzgodnienie z organizacją przyjmującą, że ta ostatnia zapewni ubezpieczenie lub poprzez samodzielne ubezpieczenie się uczestnika po zapewnieniu mu odpowiednich informacji w tym zakresie.

5.2   Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o zasadach związanych z ubezpieczeniem i obowiązku wykupienia wszystkich wskazanych rodzajów ubezpieczenia: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (dotyczy uczestników wyjeżdżających do krajów członkowskich UE oraz mających polskie obywatelstwo) oraz dodatkowe prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (obejmujące szkody spowodowane przez Uczestnika w miejscu odbywania praktyki), a także ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów, biletów podróżnych i bagażu. Za zapewnienie ubezpieczenia obowiązkowego jest odpowiedzialny Uczestnik. Wszystkie ww. rodzaje ubezpieczenia muszą obejmować czas podróży oraz czas całego pobytu w uczelni partnerskiej.

5.3       Potwierdzenie zawartego ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze wskazaniem ubezpieczyciela, numeru polisy i warunków ubezpieczenia będzie dołączone do niniejszej umowy.

5.4      Stroną odpowiedzialną za objęcie ochroną ubezpieczeniową jest uczestnik.

Uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie kosztów leczenia – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju nie będącego członkiem UE – oraz zna zakres tego ubezpieczenia. Uczestnik oświadcza, że posiada dodatkowe prywatne ubezpieczenie obejmujące koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju w razie choroby, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci. Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć uczelni kopie szczegółowych warunków ww. ubezpieczenia przed podpisaniem umowy. [Podstawowa ochrona jest zapewniona na podstawie krajowego ubezpieczenia zdrowotnego Uczestnika także podczas pobytu w innym kraju UE, na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednakże ochrona ubezpieczeniowa na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub prywatnego ubezpieczenia może nie być wystarczająca, szczególnie w przypadku konieczności powrotu do kraju i wymaganych interwencji medycznych. W takim przypadku, dodatkowe prywatne ubezpieczenie może okazać się przydatne].

5.5       Uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz zna zakres tego ubezpieczenia. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez Uczestnika w miejscu realizacji praktyki (w czasie i poza godzinami zajęć w organizacji przyjmującej). Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć uczelni kopie polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej przed podpisaniem umowy.

5.6       Uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zna zakres tego ubezpieczenia. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody poniesione przez Uczestnika w miejscu realizacji praktyki oraz po godzinach zajęć. Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć UKSW kopie szczegółowych warunków ww. ubezpieczenia przed podpisaniem umowy.

5.7      Uczestnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie od utraty lub kradzieży dokumentów, biletów podróżnych i bagażu.

5.8       Niespełnienie wymogu określonego w ust. 5.1-5.7 stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty stypendium do czasu przekazania do DWM UKSW kopii dokumentów stwierdzających zawarcie umowy ubezpieczeniowej wraz ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia we wszystkich wymaganych zakresach.

5.9       W uzasadnionych przypadkach, za zgodą uczelni dostarczenie dokumentów ubezpieczenia może nastąpić w terminie późniejszym, z zachowaniem rygoru, o którym mowa w ust. 5.8.

5.10   Uczestnik oświadcza, że wykupione przez niego ubezpieczenie na dni podróży oraz okres mobilności wskazany w niniejszej umowie jest zgodne z powyższymi warunkami.

5.11   Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi legalizacji pobytu w kraju, w którym będzie przebywał na praktykach i będzie się do nich stosował.

5.12     Zaleca się, aby Uczestnik zarejestrował się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na stronie: www.odyseusz.msz.gov.pl. [Dotyczy uczestników mających polskie obywatelstwo].

01 grudnia 2022