Przejdź do treści

1. Instrukcja obsługi systemu IKR2

2. Podanie o uznanie osiągnięć

3. Uczestnictwo studentów zagranicznych w zajęciach organizowanych przez wydziały UKSW

Zasady rekrutacji i uczestnictwa studentów zagranicznych, odbywających część studiów w ramach programu Erasmus+, w zajęciach organizowanych przez wydziały UKSW określa:

Decyzja Nr 33/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16.05.2017 r. w sprawie rekrutacji oraz uczestnictwa studentów zagranicznych studiujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach programu Erasmus+ w zajęciach w językach obcych organizowanych przez wydziały UKSW.

4. Zgłoszenie przyjazdu pracownika w ramach programu Erasmus+

KROK I:

W przypadku planowanego przyjazdu pracownika z uczelni zagranicznej do określonej jednostki/wydziału UKSW w ramach programu Erasmus+, koordynator wydziałowy/instytutowy/kierownik jednostki jest zobowiązany wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:

Uwaga: Przed załączeniem skanu Mobility Agreement do formularza zgłoszeniowego, prosimy o zweryfikowanie czy wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o przesłanie wersji roboczej dokumentu na adres: shortmobility@uksw.edu.pl .

KROK II:

W ciągu 7 dni od daty zakończenia pobytu gościa zagranicznego w UKSW, do poniższego formularza należy załączyć skan wystawionego przez koordynatora/kierownika jednostki dokumentu Letter of Confirmation:

Uwaga: Prosimy o zweryfikowanie zgodności dat pobytu zawartych w dokumentach Mobility Agreement oraz Letter of Confirmation.

Przypominamy, że daty pobytu w UKSW są równoznaczne z terminem prowadzenia zajęć na uczelni lub terminem odbycia szkolenia – wystawiony dokument nie uwzględnia dat podróży.

5. Rekrutacja studentów (SMP i SMPA) na praktykę – wzory protokołów

2022-2023

6. Rekrutacja studentów (SMS) na studia – wzory protokołów

2022-2023

7. Liczba ECTS w Learning Agreement i warunki zaliczenia okresu studiów oraz okresu praktyk

Zasady uczestnictwa studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zajęciach w uczelniach partnerskich oraz w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, warunki zaliczenia okresu studiów oraz okresu praktyk oraz kwestie związane z liczbą punktów ECTSregulujeDECYZJA Nr 37/2016 prorektora ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Przypominamy, że zgodnie z Decyzją nr 37/2016 każdy wydział ma obowiązek ogłosić zasady zaliczenia okresu studiów zrealizowanych za granicą oraz praktyk zagranicznych tak, aby student jeszcze przed wyjazdem był w pełni poinformowany o tym, jak przebiega na jego wydziale macierzystym (lub w jego instytucie macierzystym) proces rozliczenia i uznawania wyjazdu za granicę.

8. Seminarium licencjackie, magisterskie, doktoranckie a różnice programowe

Studenci wyjeżdżający na studia częściowe za granicę są zobowiązani do realizowania w trybie eksternistycznym odpowiednio seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego w UKSW w czasie odbywania studiów częściowych w uczelni zagranicznej. W związku z tym seminarium licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego nie wlicza się do różnic programowych, które student będzie nadrabiać po powrocie. Nie należy wpisywać go do Learning Agreement for Studies w części Annex Before the mobility (Recognition at the Sending Institution – Educational components to be carried out by the student at the Sending Institution upon return). Ponadto nie można studenta zwolnić z obowiązku realizowania w trybie eksternistycznym seminarium dyplomowego, nie należy zatem wpisywać go w części Table B Before the Mobility.

W formularzu Learning Agreement for Studies przygotowanym dla studentów UKSW jest umieszczony odpowiedni zapis. Podpisując Learning Agreement for Studies, student potwierdza, że zapoznał się z tym zapisem i przyjmuje go do wiadomości. Przygotowując się do wyjazdu, student zwraca się do swojego promotora z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd w celu realizacji części studiów w uczelni zagranicznej w ramach Programu Erasmus+ w danym roku akademickim oraz zgody na realizowanie w trybie eksternistycznym seminarium dyplomowego. Zgodę uzyskuje na odpowiednim formularzu.

Studenci realizujący mobilność na roku dyplomowym są zobowiązani do eksternistycznego uczestniczenia w seminarium. Dotyczy to:

  • studentów 3-go roku studiów I stopnia;
  • studentów 1-go i 2-go roku studiów II stopnia;
  • studentów 4-go i 5-go roku studiów jednolitych magisterskich;
  • doktorantów.