Przejdź do treści

Informacja Kwestora UKSW Nr 21 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie obowiązku dokumentowania zakupu towarów i usług

 1. Pracownicy, doktoranci i studenci UKSW, którzy ubiegają się o zwrot poniesionych kosztów z UKSW, zobowiązani są przedstawić do rozliczenia faktury i rachunki, w których nabywcą jest UKSW (faktury i rachunki imienne są prawidłowe tylko przy refundacji kosztów okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze).
 2. Wszystkie osoby, które dokonują zakupów towarów i usług na rzecz UKSW zobowiązane są do ich dokumentowania fakturami i rachunkami wystawionymi na UKSW, które powinny zawierać pełną nazwę:

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
  NIP 525-00-12-946


  Faktury i rachunki, które nie będą zawierały poprawnych danych nabywcy, nie mogą być przyjmowane do rozliczenia.
 3. Faktura/rachunek musi zostać opisana na odwrocie. Opis ma wskazać cel i przeznaczenie nabytych towarów lub usług, a także potwierdzać wykonanie usługi lub odbiór towaru. Opis winien zawierać wskazanie źródła finansowania, co potwierdza swoim podpisem z pieczątką imienną dysponent środków.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)

Kwestor mgr Grażyna Szewczyk