Przejdź do treści

Program stypendialny Fulbright-Schuman jest współfinansowany przez Departament Stanu USA i Komisję Europejską. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Fulbrighta w Brukseli. Stypendia są przyznawane na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub  związanych ze sprawami Unii Europejskiej.

Warunki finansowe: równowartość 3,000 Euro miesięcznie przeznaczone na koszty utrzymania i jednorazowo 3,000 Euro na koszt podróży i zagospodarowania. Stypendysta otrzymuje wizę J1 i ubezpieczenie.

Kategorie stypendiów

Grants for Research or University Study

Stypendia w amerykańskich uczelniach przeznaczone dla specjalistów z krajów Unii Europejskiej (pracownicy naukowi, pracownicy administracji publicznej, przemysłu, środków masowego przekazu), na prowadzenie indywidualnej pracy badawczej, wykładów lub udział w zajęciach.

Stypendia przeznaczone dla kandydatów posiadających wcześniejsze doświadczenie akademickie lub zawodowe  w co najmniej 2 krajach Unii Europejskiej, minimum 2 lata pracy zawodowej po uzyskaniu dyplomu magisterskiego oraz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

Stypendia mogą być przyznane na okres od trzech miesięcy do roku akademickiego. Preferowane będą projekty, których realizacja będzie przewidziana na  cztery miesiące. Kandydaci nie posiadający tytułu doktora mogą ubiegać się o stypendium nie dłuższe niż 6 miesięcy.

Professionals in International Education

Staże zawodowe dla specjalistów zajmujących się współpracą międzynarodową w zakresie edukacji, administracją programów badawczych, wymianą naukową, studiami zagranicznymi. Wymagane zaproszenie z wybranego ośrodka/instytucji i bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Stypendia przyznawane są na czas nie dłuższy niż 4 miesiące.

EU Scholar in Residence Program

Stypendia na jeden semestr roku akademickiego dla pracowników naukowych z tytułem co najmniej doktora na prowadzenie wykładów z szeroko rozumianej tematyki dotyczącej Unii Europejskiej. Wykłady w uczelniach amerykańskich, które zgłosiły zainteresowanie udziałem w programie Fulbright-Schuman. Informacje o uczelniach można otrzymać w Komisji Fulbrighta w Brukseli.

Więcej informacji: