Strona główna Zasady kwalifikacji 2018/2019
Zasady ogólne - Studia 2018/2019

 

 

Mobilność Edukacyjna

Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education)

KA103

Rok akademicki 2018/2019

 

 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ REKRUTACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA STYPENDIUM ERASMUS+ (TYPU KA1/1-HE) W CELU SKIEROWANIA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE (SMS) DO UCZELNI Z KRAJÓW PROGRAMU

 

Część I  DEFINICJE:

1. Kraje programu – należy przez to rozumieć jeden z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Lichtenstein, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia – była Republika Jugosławii, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy;

2. studenci – należy przez to rozumieć studenta lub uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który studiuje na kierunku prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

3. mobilność – należy przez to rozumieć wyjazd za granicę w celu zrealizowania uzgodnionego programu studiów;

4. kapitał mobilności – liczba miesięcy zrealizowanego pobytu w uczelni lub instytucji zagranicznej na zasadach określonych w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ i/lub Erasmus Mundus.

5. lista rankingowa – należy przez to rozumieć listę zawierającą dane studentów i doktorantów wskazanych w kolejności pierwszeństwa do przyznania stypendium Erasmus.

 

Część II OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ REKRUTACJI:

 

1.    Rekrutacja kandydatów odbywa się w macierzystej jednostce (wydział/instytut) studenta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwanego dalej UKSW).

2.    Każdy student lub uczestnik studiów doktoranckich UKSW (zwany dalej studentem), posiadający obywatelstwo dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się o fundusze Erasmus+ (typu SMS) w celu odbycia studiów za granicą.

3.    O stypendium programu Erasmus+ mogą ubiegać się wszyscy studenci (niezależnie od obywatelstwa, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6, którzy są studentami UKSW przyjętymi na studia prowadzące do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Student/doktorant posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem, w charakterze stypendysty programu Erasmus+.

4.    O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

5.    W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UKSW. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do rekrutacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku studiów I stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich pod warunkiem realizacji wyjazdu na drugim roku studiów. W takich przypadkach komisja zobowiązana jest do uzasadnienia swojej decyzji w protokole.

6.    W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez UKSW na studia drugiego stopnia. Wskazane jest, aby studenci ci byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim.

7.    Doktoranci są studentami trzeciego stopnia studiów. Podczas pobytu w uczelni zagranicznej mogą uczestniczyć w projekcie badawczym, muszą jednak również uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami.

8.    W rekrutacji podstawowej nie mogą uczestniczyć studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

9.    Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do ubiegania się o fundusze programu Erasmus+.

10.  Student nie może zostać skierowany na realizację studiów za granicą podczas urlopu dziekańskiego, naukowego, zdrowotnego.

11.  O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którym zostało już wcześniej przyznane stypendium programu LLP-Erasmus, Erasmus+ w celu odbycia części studiów za granicą z zastrzeżeniem pkt. 22 i 23.

12.  W rekrutacji nie mogą uczestniczyć studenci, którzy nie rozliczyli s z wcześniejszych wyjazdów na praktyki lub w celu odbycia części studiów w ramach Programu LLP-Erasmus oraz Erasmus+.

13.  W jednym roku akademickim objętym jednym projektem typu (KA1/1-HE) KA103 dopuszcza się jeden wyjazd studenta na studia i jeden wyjazd na praktykę, z zastrzeżeniem pkt. 22 oraz 23.

14.  Każda osoba zakwalifikowana na stypendium Erasmus+ typu (KA1/1-HE) KA103, zwane dalej Stypendium Erasmus+, jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przyjęcia na studia przez zagraniczną uczelnię oraz do podpisania umowy indywidualnej z UKSW.

15.  Studenci mogą wyjechać jedynie do uczelni, z którymi ich macierzyste jednostki uzgodniły i zawarły międzyinstytucjonalne umowy Erasmus+. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać tzw. Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), przyznaną przez Komisję Europejską, ważną na rok akademicki 2018/2019, uprawniającą do uczestnictwa w programie.

16.  Rekrutacja studentów i doktorantów na stypendium odbywa się zgodnie z ustaleniami pomiędzy poszczególnymi jednostkami uczelni wysyłającej i przyjmującej, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów (rekrutacja na jeden lub dwa semestry), stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości uzgodnionego języka wykładowego.

17.  W celu przeprowadzenia rekrutacji na stypendium Erasmus+ dziekan/kierownik jednostki powołuje w formie pisemnej komisję, w podstawowy skład której wchodzą: koordynator wydziałowy/instytutowy ds. programu Erasmus oraz pracownik danej jednostki UKSW. W komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel Samorządu Studentów wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów.

18.  Szczegółowe zasady rekrutacji studentów i doktorantów w poszczególnych jednostkach UKSW określa procedura rekrutacyjna wydziałowa/instytutowa zatwierdzana przez dziekana wydziału/kierownika jednostki. Informacje o zasadach i kryteriach ubiegania się o stypendium, uczelniach partnerskich, liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów, języku wykładowym, wymaganych od kandydatów dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, zasadach zwolnienia z opłat za studia na czas skierowania na zagraniczne studia częściowe (dotyczy studentów studiów niestacjonarnych), składzie komisji, trybie i terminie odwołań, będą podane w sposób przejrzysty do publicznej wiadomości na stronie internetowej wydziału ze wskazaniem daty zamieszczenia na stronie.

19.  Podstawowymi kryteriami rekrutacji studentów są: średnia ocen (z całości dotychczasowego toku studiów) i znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+). Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia przed rozpoczęciem procesu rekrutacji na stypendium.

20.  Każdy student biorący udział w rekrutacji jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu językowego w Studium Języków Obcych UKSW (dalej zwanym SJO). Egzaminu z języka obcego nie powtarza się w rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy w semestrze letnim tego samego roku akademickiego. W takich przypadkach przepisuje się ocenę z ostatniego egzaminu z danego języka. Uczestnictwo w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ we wcześniejszych latach nie zwalnia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Koszt przeprowadzonej rekrutacji językowej przez SJO pokrywa UKSW ze środków na obsługę programu Erasmus+ (Organisation Support).

21.  Każdy kandydat do stypendium Erasmus+ złoży oświadczenie w systemie elektronicznym USOSweb o wykorzystaniu swojego „kapitału mobilności” tj. o tym, czy do dnia rekrutacji zostało mu w przeszłości przyznane stypendium LLP-Erasmus, Erasmus+ w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki oraz czy przyznane stypendium zostało przez studenta zrealizowane, niezależnie od tego, czy stypendium było wypłacone przez UKSW czy inną uczelnię. W przypadku zrealizowania wyjazdu w ramach programu LLP-Erasmus, Erasmus+ z uczelni innej niż UKSW, kandydat złoży zaświadczenie z tej uczelni potwierdzające zrealizowanie wyjazdu. W zaświadczeniu uczelnia wysyłająca wskaże uczelnię zagraniczną, kraj wyjazdu oraz czas pobytu sprawozdany przez tę uczelnię w raporcie końcowym do Narodowej Agencji Programu Erasmus.

22.  W jednym roku akademickim minimalny okres stypendium wynosi 3 miesiące, maksymalny 12 miesięcy z zastrzeżeniem pkt. 21 i 23 przy czym w czasie rekrutacji przyznawane są wyjazdy na jeden lub dwa semestry.

23.  Studentowi może zostać przyznane stypendium na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu kształcenia (I, II lub III) w celu odbycia za granicą części studiów oraz/lub praktyki. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości za granicą jako stypendysta LLP-Erasmus i Erasmus+ (ze stypendium lub bez).

24.  W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres stypendialny wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości za granicą jako stypendysta LLP-Erasmus, Erasmus+ (ze stypendium lub bez).

25.  W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

26.  Komisja może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta za granicę na część studiów bez stypendium finansowego.

27.  Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej na zasadach ogólnych.

28.  Rekrutacja kandydatów zostanie zakończona do 23 marca 2018 r. i zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu USOSweb. Do tego dnia do DWM zostaną przesłane w wersji elektronicznej listy rankingowe wstępnie zakwalifikowanych studentów na wyjazd. Zatwierdzone procedury rekrutacyjne oraz protokoły postępowania rekrutacyjnego z załączonymi listami w wersji papierowej oraz podpisanymi formularzami „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” zostaną przekazane do DWM do 13 kwietnia 2018 r.

29.  Kandydatom zgłoszonym przez wydziały będzie przyznane stypendium zgodnie z decyzją komisji, o ile Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyzna Uniwersytetowi wystarczające fundusze stypendialne.

30.  W przypadku otrzymania niewystarczających funduszy stypendialnych, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW określi dodatkowe kryteria przyznawania funduszy.

31.  Przyznane stypendium zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiowania w zagranicznej uczelni, potwierdzony przez tę uczelnię, niezależnie od kosztów, które student ponosi np. z tytułu zakwaterowania.

32.  Studentowi spełniającemu wymagania programu Erasmus+, który pobierał  stypendium socjalne w UKSW w roku akademickim poprzedzającym wyjazd lub w roku bieżącym, zostanie przyznane dofinansowanie z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER. Stypendium będzie wypłacone na zasadach określonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pod warunkiem posiadania przez UKSW wystarczających funduszy stypendialnych oraz zawarcia umowy indywidualnej.

33.  Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd i nie później niż 40 dni przed wyjazdem. Wniosek będzie rozpatrywany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Przyznana dodatkowo kwota dofinansowania będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych. Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu Erasmus+, zostanie wypłacone z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER.

34.  Przed wyjazdem i ponownie przed zakończeniem mobilności student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dotyczy języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, niderlandzkiego, czeskiego, duńskiego, greckiego, portugalskiego, szwedzkiego) w terminie i według wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW. Niewypełnienie testów językowych wstrzymuje wypłatę stypendium odpowiednio: I płatności zaliczkowej w przypadku niewypełnienia testu poziomującego przed wyjazdem, kolejnych płatności zaliczkowych w przypadku niewypełnienia testu poziomującego przed zakończeniem mobilności przez studenta.

35.  Nie później niż 3 tygodnie przed wyjazdem na stypendium student skierowany na studia zagraniczne zobowiązany jest do podpisania umowy indywidualnej w Dziale Współpracy Międzynarodowej UKSW. Niepodpisanie umowy do dnia rozpoczęcia roku /semestru /trymestru w uczelni zagranicznej jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego stypendium.

36.  Student rezygnujący z realizacji programu Erasmus+ jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia w DWM wypełnionego i podpisanego formularza rezygnacji.

37.  Jeżeli student, któremu przyznano stypendium, rezygnuje z wyjazdu, koordynator wydziałowy/instytutowy ds. programu Erasmus+ zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według zasad ogólnych. Zobowiązuje się zatem komisje rekrutacyjne do sporządzania obszernych rankingowych list rezerwowych kandydatów do stypendium Erasmus+.

38.  Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

39.  Wszelkie zmiany warunków ogólnych wstępnej rekrutacji studentów na stypendia Erasmus+ będą publikowane w Monitorze UKSW oraz na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW.                                                          

 

Sporządziła:    Katarzyna Mikocka                           


           
Zatwierdził:
Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski   
Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW

 

 

 

Decyzja prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW

DECYZJA Nr 1/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie drugiej rekrutacji studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy w celu realizacji części toku studiów (SMS) w ramach Programu Erasmus+ KA103 w roku akademickiego 2018/2019  przeczytaj>>

 

Decyzja Nr 14/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie rekrutacji uzupełniającej studentów UKSW do Programu Erasmus+ KA103 na semestr zimowy lub letni roku akademickiego 2018/2019 przeczytaj >>