Przejdź do treści

Erasmus+ Studia & Praktyki

Nie. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UKSW.

Tak. Każdy student lub doktorant UKSW, posiadający obywatelstwo dowolnego kraju świata, jest uprawniony do ubiegania się o fundusze Erasmus+ w celu odbycia studiów lub praktyki za granicą. Student/doktorant, posiadający obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem, w charakterze stypendysty programu Erasmus+.

To zależy od wykorzystanego kapitału mobilności, czyli tego, ile czasu trwał pobyt w uczelni zagranicznej na danym stopniu kształcenia. Studentowi może zostać przyznane stypendium na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu kształcenia (I, II lub III) w celu odbycia za granicą części studiów oraz/lub praktyki. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości za granicą jako stypendysta LLP Erasmus / Erasmus Mundus / Erasmus+ K103/ Erasmus+ K107 (ze stypendium lub bez).

W przypadku studenta jednolitych studiów magisterskich maksymalny łączny okres stypendialny wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości za granicą  jako stypendysta LLP Erasmus / Erasmus Mundus / Erasmus+ K103 / Erasmus+ K107 (ze stypendium lub bez).

Tak. O stypendium mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Nie. Urlop dziekański wyklucza możliwość wyjazdu na studia lub/i praktyki w ramach programu Erasmus. Student nie może zostać skierowany na częściowe studia zagraniczne podczas urlopu dziekańskiego, naukowego, zdrowotnego. W czasie urlopu student nie może wyjechać, może jednak wziąć udział w rekrutacji.

Nie ma wyznaczonego minimum. Wysoka średnia jest dodatkowym atutem wtedy, gdy jest więcej chętnych niż miejsc. Ponieważ średnia wlicza się do punktacji, może decydować o zakwalifikowaniu na wyjazd do wybranej uczelni.

Każdy student biorący udział w rekrutacji jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu językowego w Studium Języków Obcych UKSW. Egzaminu z języka obcego nie powtarza się w rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy w semestrze letnim tego samego roku akademickiego. W takich przypadkach przepisuje się ocenę z ostatniego egzaminu z danego języka. Uczestnictwo w programie LLP-Erasmus, Erasmus+ we wcześniejszych latach nie zwalnia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.

Tak. Studentowi spełniającemu wymagania programu Erasmus+, któremu przyznano prawo do stypendium socjalnego w UKSW, w roku akademickim poprzedzającym wyjazd lub w roku bieżącym, zostanie przyznane dofinansowanie z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER. Stypendium będzie wypłacone na zasadach określonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pod warunkiem posiadania przez UKSW wystarczających funduszy stypendialnych oraz zawarcia umowy indywidualnej.

Tak. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na podstawie specjalnego wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną do Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd i nie później niż 40 dni przed wyjazdem. Wniosek będzie rozpatrywany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Przyznana dodatkowo kwota dofinansowania będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych. Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu Erasmus+, zostanie wypłacone z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER.

Kod Erasmusa (ang. Erasmus code) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to PL WARSZAW07.

Jeśli nastąpiły zmiany w tabeli B oraz w różnicach programowych. Kroki jakie musisz podjąć:

 1. Wypełnij Learning Agreement cz. During the Mobility w formie papierowej
 2. Uzyskaj podpis i pieczęć uczelni zagranicznej na LA cz. During the Mobility
 3. Uzyskaj podpis koordynatora UKSW drogą elektroniczną na zeskanowanym dokumencie
 4. Wyślij skan podpisanych dokumentów do DWM na adres: erasmus.outgoing@uksw.edu.pl
 5. Zachowaj dokument w wersji papierowej z oryginalnymi dokumentami i pieczęcią uczelni zagranicznej do powrotu

Jeśli nie nastąpiły zmiany w tabeli B ani w różnicach programowych. Kroki jakie musisz podjąć:

 1. Wypełnij e-LA po zmianach pt. Changes to the Learning Agreement cz. During the Mobility zatwierdzone przez koordynatora i podpisz
 2. Uzyskaj podpis i pieczęć uczelni zagranicznej na wydruku e-LA
 3. Wyślij skan podpisanego dokumentu do DWM na adres: erasmus.outgoing@uksw.edu.pl
 4. Zachowaj dokument w wersji papierowej z oryginalnymi dokumentami i pieczęcią uczelni zagranicznej do powrotu

Erasmus+ Studia

Z zapytaniem/prośbą o podpisanie nowej umowy należy zwrócić się do koordynatora wydziałowego ds. Programu Erasmus na UKSW. Lista koordynatorów dostępna jest na stronie DWM pod linkiem: Lista koordynatorów wydziałowych >>

 1. Najpierw należy wyszukać uczelnię zagraniczną, która Cię interesuje.
 2. Następnie należy znaleźć na stronie internetowej uczelni zagranicznej adres mailowy do koordynatora ds. programu Erasmus+ pełniącego tę funkcję na wydziale odpowiadającym kierunkowi studiów, na którym studiujesz w UKSW. Dobrze też znaleźć namiary na International Relations Office uczelni zagranicznej.
 3. Następnie trzeba wysłać mailem swojemu koordynatorowi wydziałowemu z UKSW zapytanie o możliwość nawiązania nowej umowy oraz podać link do strony wybranej uczelni wraz z adresem mailowym koordynatora wydziałowego tamtej uczelni oraz adresem mailowym do International Relations Office.
 4. Koordynator wydziałowy UKSW przejrzy stronę uczelni zagranicznej, zapozna się z programem studiów oferowanym przez uczelnię zagraniczną, a następnie gdy uzna to za zasadne, zwróci się do uczelni z zapytaniem o możliwość nawiązania współpracy. W przypadku zgody uczelni zagranicznej koordynator ustali szczegółowe warunki współpracy. Formalną obsługą umowy zajmie się pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW.
 5. Gdy umowa zostanie podpisana, uczelnia pojawi się w wykazie uczelni partnerskich w USOSwebie.

Można także spotkać się osobiście z koordynatorem wydziałowym na UKSW w wyżej opisanej sprawie, by przedstawić mu problem i swoją prośbę, a dopiero  potem dosłać mu mailem link do strony wybranej uczelni zagranicznej oraz adres mailowy koordynatora wydziałowego tamtej strony.

Czas podpisywania umowy zależy od procedur stosowanych w uczelni zagranicznej. Nasze procedury trwają niedługo, ok. 3-4 tygodni. Najdłużej trwa nawiązywanie kontaktu z uczelnią zagraniczną. Zdarza się, że zanim zostanie wysłana umowa, rozmowy trwają nawet pół roku. Zdarza się też, że uczelnia zagraniczna nie zgadza się na nawiązanie współpracy.

Na większości wydziałów można wybrać we wniosku tylko jedną uczelnię. Wtedy wskazujesz konkretną uczelnię, do której chcesz jechać. Jeśli się do niej nie dostaniesz, koordynator wydziałowy zaproponuje Ci inną uczelnię, w której zostaną wolne miejsca. Są jednak wydziały, które umożliwiają studentowi wskazanie we wniosku dwóch lub trzech uczelni.

Nie, ponieważ ostateczna decyzja o przyjęciu na realizację części studiów należy do uczelni zagranicznej. Dlatego też każdy student już po zakwalifikowaniu do programu musi złożyć aplikację do uczelni zagranicznej o przyjęcie na realizację części studiów w ramach wymiany Erasmus+, przestrzegając terminów wskazanych przez tę konkretną uczelnię.

Wcześniej jednak do uczelni zagranicznych zostaną wysłane przez Dział Współpracy Międzynarodowej tzw. nominacje czyli dane osobowe studentów zakwalifikowanych do programu Erasmus+. W niektórych przypadkach uczelnia zagraniczna, po uzyskaniu danych studenta, przesyła bezpośrednio do niego pakiet informacyjny dot. procedury aplikacyjnej. Jednak nie wszystkie uczelnie kontaktują się ze studentem, dlatego nie należy czekać, tylko sprawdzić na stronie uczelni partnerskiej, jaki jest termin aplikacji i jakich formalności należy dopełnić.

Erasmus+ Praktyki

Tak. Przyszli absolwenci, którzy planują wyjechać na praktyki po zakończeniu studiów, muszą wziąć udział w rekrutacji, mając status studenta. Student biorący udział w kwalifikacji, musi zostać zakwalifikowany na wyjazd przed obroną pracy: licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej. Uwaga! W okresie realizacji praktyki w ramach programu Erasmus+ absolwent nie może być studentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ani żadnej innej polskiej lub zagranicznej uczelni.

Praktyka może być odbywać się w jednym z następujących krajów:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy; Islandia, Liechtenstein, Norwegia; Macedonia, Turcja (kraje kandydujące).

Studenci starający się o wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ sami znajdują instytucję, w której mogą odbyć staż oraz nawiązują z nią kontakt. Informacje o tym, jakie instytucje mogą być organizacją przyjmującą, a jakie rodzaje organizacji nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące, znajdziesz tutaj >>