Strona główna Zasady rekrutacji
Zasady ogólne rekrutacji - Studia 2022/2023

Mobilność Edukacyjna

Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education)

KA131

Rok akademicki 2022/2023

 

OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ REKRUTACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

NA STYPENDIUM ERASMUS+ (TYPU KA1/1-HE)

W CELU SKIEROWANIA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE (SMS)

DO UCZELNI Z KRAJÓW PROGRAMU

 

Część I  DEFINICJE:

 1. Państwa członkowskie – mobilność może być realizowana w krajach UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy

oraz w państwach trzecich stowarzyszonych z programem: Islandia, Lichtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia, Turcja i Wielka Brytania.

2. Student – uczestnik studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który studiuje na kierunku prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

3.  Mobilność – wyjazd za granicę w celu zrealizowania uzgodnionego programu studiów.

4. Kapitał mobilności – liczba miesięcy zrealizowanego pobytu w uczelni lub instytucji zagranicznej na zasadach określonych w programie Erasmus+  wraz z dniami podroży z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu – green travel – na które przyznano stypendium.

5. Green travel – podróż ekologicznymi środkami komunikacji: autobusem, pociągiem, samochodem – carpooling – wspólna podroż na tej samej trasie co najmniej 2 osób.

6.  Osoby z mniejszymi szansami – osoby z niepełnosprawnością lub osoby z uboższych środowisk uprawnione do otrzymywania dodatku do indywidualnego wsparcia dla osób z mniejszymi szansami (wsparcie włączenia).

 

Część II OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ REKRUTACJI:

 

 1. Rekrutacja kandydatów odbywa się w macierzystej jednostce (wydział/instytut) studenta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwanego dalej UKSW).
 2. O stypendium Erasmus+ w celu odbycia studiów/ praktyk może ubiegać się każdy student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego (z zastrzeżeniem pkt. 3), drugiego, trzeciego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, posiadający status studenta UKSW, niezależnie od posiadanego obywatelstwa.
 3. Studenci pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego roku studiów pierwszego stopnia mogą uczestniczyć w rekrutacji pod warunkiem uzyskania wszystkich zaliczeń przewidzianych programem nauczania dla pierwszego semestru studiów.
 4. Student/doktorant zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym tam pobytem w charakterze stypendysty programu Erasmus+.
 5. Do wyjazdu uprawnione są osoby, które w momencie wyjazdu mają ukończony:

- pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich

- pierwszy semestr studiów drugiego stopnia

- pierwszy rok studiów trzeciego stopnia z zastrzeżeniem, że wyjazd może nastąpić po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego.

 1. Osobami uprawnionymi do wyjazdów na zagraniczne praktyki są także absolwenci aplikujący o wyjazd na praktyki na ostatnim semestrze studiów w trakcie posiadania statusu studenta UKSW.  Kwalifikacja na praktykę absolwencką musi nastąpić przed egzaminem dyplomowym lub obroną pracy doktorskiej. Wyjazd absolwenta musi się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, tj. od daty zdania egzaminu dyplomowego lub obrony pracy doktorskiej, a okres mobilności jest wliczany do kapitału mobilności na tym poziomie studiów, na którym student zaaplikowany o wyjazd.
 2. Uczestnicy studiów trzeciego stopnia podczas pobytu w uczelni zagranicznej mogą uczestniczyć w projekcie badawczym, muszą jednak również uczęszczać na zajęcia i zdobyć wymaganą liczbę punktów ECTS uzgodnioną między uczelniami.
 3. Wyjazdy na ostatnim semestrze studiów nie są rekomendowane.
  1. Student w czasie mobilności musi posiadać status studenta UKSW (z zastrzeżeniem wyjazdów absolwentów na praktyki, o  których mowa w pkt. 6) i podczas jej realizacji nie może przebywać na urlopie dziekańskim lub być urlopowanym w inny sposób.
  2. O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którym zostało już wcześniej przyznane stypendium programu Erasmus+ w celu odbycia części studiów/praktyki  w ramach pozostałego kapitału mobilności na danym stopniu studiów.
  3. Każda osoba zakwalifikowana na stypendium Erasmus+ jest jedynie wstępnie zakwalifikowanym kandydatem do otrzymania funduszy Erasmus+. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedłożenie pisemnego potwierdzenia przyjęcia na studia przez zagraniczną uczelnię/instytucję oraz podpisanie umowy finansowej na wyjazd z UKSW.
  4. Studenci ubiegający się o wyjazd na studia mogą wyjechać jedynie do uczelni posiadających Kartę Erasmus+ (ECHE), z którymi ich macierzyste jednostki posiadają ważne umowy międzyinstytucjonalne.
  5. Mobilności muszą być realizowane w państwie członkowskim UE lub państwach stowarzyszonych z programem innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj pochodzenia studenta.
  6. Rekrutacja studentów i doktorantów na stypendium odbywa się zgodnie z ustaleniami pomiędzy poszczególnymi jednostkami uczelni wysyłającej i przyjmującej, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów (rekrutacja na jeden lub dwa semestry), stopnia studiów, poziomu znajomości języka wykładowego.
  7. W celu przeprowadzenia rekrutacji na stypendium Erasmus+ dziekan/kierownik jednostki powołuje w formie pisemnej komisję, w podstawowy skład której wchodzą: koordynator wydziałowy/instytutowy ds. programu Erasmus oraz pracownik danej jednostki UKSW. W komisji może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel Samorządu Studentów wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów.
  8. Szczegółowe zasady rekrutacji studentów i doktorantów w poszczególnych jednostkach UKSW określa procedura rekrutacyjna wydziałowa/instytutowa zatwierdzana przez dziekana wydziału/kierownika jednostki. Informacje o zasadach i kryteriach ubiegania się o stypendium, uczelniach partnerskich, liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów, języku wykładowym, wymaganych od kandydatów dokumentach, terminie i miejscu składania dokumentów, zasadach zwolnienia z opłat za studia na czas skierowania na zagraniczne studia częściowe (dotyczy studentów studiów niestacjonarnych), składzie komisji, trybie i terminie odwołań, będą podane w USOSweb oraz na stronie internetowej wydziału.
  9. Komisja ma prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów pod warunkiem ich powszechnego ogłoszenia w procedurze rekrutacyjnej danego wydziału/instytutu przed rozpoczęciem procesu rekrutacji na stypendium.
  10. Komisja decyduje na podstawie jakich dokumentów oceniane są kompetencje językowe kandydatów.
 1. Podstawowymi kryteriami rekrutacji studentów są: średnia ocen (z całości dotychczasowego toku studiów) oraz poziom znajomości języka wykładowego, w którym mają odbywać się studia/praktyka. Ewentualne zaległości przedmiotowe nie dyskwalifikują studenta w rekrutacji. W momencie wyjazdu student nie powinien mieć zaległości. Wniosek o dopuszczenie do wyjazdu z jednym warunkiem musi być indywidualnie rozpatrzony przez Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana danego wydziału.

Studenci, którzy posiadają międzynarodowy certyfikat z języka wykładowego uczelni partnerskiej na poziomie min. B2 lub w przypadku wyjazdu na praktyki min. B1 są zwolnieni z egzaminu wewnętrznego. Z egzaminu językowego zwolnieni są także studenci, którzy studiują na UKSW w jez. angielskim lub dany język jest językiem ojczystym.

Studenci, którzy nie posiadają certyfikatu językowego mają możliwość uzyskania oceny poziomu znajomości języka w wyniku bezpłatnego egzaminu wewnętrznego organizowanego przez Studium Języków Obcych UKSW.

 1. Każdy kandydat do stypendium Erasmus+, złoży oświadczenie w systemie elektronicznym USOSweb o ewentualnym wykorzystaniu swojego „kapitału mobilności” tj. czy do dnia rekrutacji zostało mu w przeszłości przyznane stypendium Erasmus+ w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki w ramach UKSW lub innej uczelni.
 2. W jednym roku akademickim minimalny okres mobilności na studia lub praktyki wynosi 2 miesiące (60 dni), maksymalny 12 miesięcy (360 dni). UKSW zaleca wyjazdy trwające  co najmniej 3 miesiące (90 dni).
 3. Stypendium na studia przyznawane jest na cały okres pobytu zgodnie z datami określonymi w umowie finansowej podpisanej przed wyjazdem. Gwarantowany okres finansowania to maksymalnie 5 miesięcy w przypadku wyjazdów na studia oraz 4 miesiące (120 dni) w przypadku wyjazdów na praktyki. Na przedłużony okres studiów lub praktyk, stypendium będzie przyznane pod warunkiem posiadania przez uczelnię środków finansowych oraz zapewnieniu wszystkim studentom/absolwentom równego traktowania.
 4. Łączny czas trwania mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych wyjazdach realizowanych w ramach programu Erasmus, czyli kapitał mobilności, nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów, włączając w to pobyt bez dofinansowania, a w przypadku studiów jednolitych magisterskich 24 miesięcy.
 5. W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
 6. Komisja może podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na skierowanie studenta za granicę na realizację części toku studiów w ramach programu Erasmus+ bez stypendium finansowego. Studentów bez stypendium obowiązują te same zasady realizacji, jak studentów którzy otrzymują dofinansowanie na realizację mobilności.
 7. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej
  na zasadach ogólnych.
 8. Rekrutacja kandydatów zostanie zakończona do dnia wskazanego w Decyzji Prorektora otwierającej daną rekrutację[1] i w przypadku wyjazdów na studia zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu USOSweb. Do tego dnia na wydziałach/instytutach zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji oraz przesłane do DWM w wersji elektronicznej listy rankingowe wstępnie zakwalifikowanych studentów na wyjazd. Zatwierdzone procedury rekrutacyjne, pisemne powołanie komisji rekrutacyjnej oraz protokoły postępowania rekrutacyjnego z załączonymi listami w wersji papierowej wraz z podpisanymi formularzami „Zgłoszenie kandydata na wyjazd” zostaną przekazane do DWM w terminie określonym w Decyzji [2].
 9. Kandydatom zgłoszonym przez wydziały będzie przyznane stypendium zgodnie z decyzją komisji, o ile Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (dalej zwana Narodową Agencją) przyzna Uniwersytetowi wystarczające fundusze stypendialne.
 10. W przypadku otrzymania niewystarczających funduszy stypendialnych, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW określi dodatkowe kryteria przyznawania funduszy.
 11. Przyznane stypendium zostanie wypłacone studentowi jedynie na rzeczywisty okres studiów/praktyk w zagranicznej uczelni/ instytucji, potwierdzony przez tę uczelnię/instytucję, niezależnie od poniesionych  kosztów.
  1. Student rezygnujący z realizacji programu Erasmus+ jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia w DWM wypełnionego i podpisanego przez koordynatora wydziałowego/instytutowego formularza rezygnacji.
  2. Jeżeli student, któremu przyznano stypendium, rezygnuje z wyjazdu, koordynator wydziałowy/instytutowy ds. programu Erasmus+ zgłasza kandydaturę kolejnej osoby z listy rezerwowej. Osobie tej przysługuje stypendium według zasad ogólnych. Zobowiązuje się zatem komisje rekrutacyjne do sporządzania rezerwowych list rankingowych kandydatów do stypendium Erasmus+.
  3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
  4. Podczas procesu rekrutacji obowiązują zasady równego traktowania bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność czy orientację seksualną.
  5. Wszelkie zmiany warunków ogólnych wstępnej rekrutacji studentów na stypendia Erasmus+ będą publikowane w Monitorze UKSW oraz na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW.
 1. Studentowi posiadającemu prawo do pobierania stypendium socjalnego  w uczelni może zostać przyznane dodatkowe dofinansowanie z funduszy programu Erasmus+ tzw. dodatek do indywidualnego wsparcia dla osób z mniejszymi szansami (wsparcie włączenia) pod warunkiem posiadania przez UKSW wystarczających funduszy stypendialnych. W takim przypadku konieczne jest złożenie do DWM, najpóźniej 30 dni przed podpisaniem umowy, decyzji o przyznanym stypendium socjalnym. W przypadku gdy w uczelni nie zostały jeszcze przyznane stypendia na dany rok akademicki, osoby ubiegające się o wyjazd składają decyzję o przyznanym na UKSW stypendium socjalnym w roku poprzednim.
 2. Student, który chce skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego dla osób o mniejszych szansach podlega takim samym ogólnym zasadom rekrutacji i realizacji programu Erasmus+.
 3. Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze na podstawie wniosku złożonego do Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW wraz z zaświadczeniem o orzeczonym stopniu niepełnosprawności bezzwłocznie po zakwalifikowaniu na wyjazd i nie później niż 40 dni przed wyjazdem. Wniosek będzie rozpatrywany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Przyznana dodatkowo kwota dofinansowania będzie rozliczona jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w formie dowodów finansowych. Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych, spełniających wymagania programu Erasmus+, zostanie wypłacone z funduszy  programu Erasmus+.

 


[1] W przypadku rekrutacji podstawowej obowiązuje Decyzja wprowadzająca niniejsze ogólne zasady rekrutacji. W przypadku rekrutacji uzupełniających terminy zakończenia poszczególnych rekrutacji zostaną podane w stosownych decyzjach otwierających poszczególne rekrutacje wydanych przez właściwego prorektora.

[2] W przypadku rekrutacji podstawowej obowiązuje Decyzja wprowadzająca niniejsze ogólne zasady rekrutacji. W przypadku rekrutacji uzupełniających terminy dostarczenia protokołów z tych rekrutacji zostaną podane w stosownych decyzjach otwierających poszczególne rekrutacje wydanych przez właściwego prorektora.


 

 

Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UKSW

DECYZJA Nr 12/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2022r. w sprawie rekrutacji studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy w celu realizacji części toku studiów, praktyk i praktyk absolwenckich w ramach Programu Erasmus+ KA131 w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Nr 1/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie rekrutacji studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy w celu realizacji części toku studiów (SMS) w ramach Programu Erasmus+ KA131 w roku akademickim 2022/2023 przeczytaj>>